Tam tạng Luật | Kinh | Vô tỷ pháp

45. Milinda Vấn Đạo

Tập Kinh Milindapañhapāḷi - Milinda Vấn Đạo thuật lại cuộc đối thoại giữa đức vua >>>
1 0 298 89

42b. Hạnh Tạng

Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) có tựa đề nêu bật được nội dung chứa đựng ở bên >>>
0 0 168 0

42a. Phật Sử

Buddhavaṃsa (Phật Sử) và Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) là hai tập Kinh cuối cùng Tiểu Bộ >>>
0 0 209 73

41. Thánh Nhân Ký Sự Tập 3

40 câu chuyện được kể lại bởi các vị tỳ khưu ni đã sống, tu >>>
0 0 176 76

40. Thánh Nhân Ký Sự Tập 2

Các câu chuyện của Therāpadāna  - Trưởng Lão Ký Sự có chủ đề liên quan >>>
0 0 158 74

39. Thánh Nhân Ký Sự Tập 1

Apadānapāḷi là tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ (Khuddakanikāya). Chúng >>>
0 0 177 70

38. Phân Tích Đạo II

Paṭisambhidāmagga là tựa đề của tập Kinh thứ mười hai thuộc Tiểu Bộ. Chúng tôi >>>
0 0 207 86

37. Phân Tích Đạo I

Paṭisambhidāmagga là tựa đề của tập Kinh thứ mười hai thuộc Tiểu Bộ. Phân Tích >>>
0 0 210 86

34. Bổn Sanh Tập 3

Những câu chuyện trong những kiếp quá khứ của Đức Phật.
0 0 161 94

33. Bổn Sanh Tập 2

Những câu chuyện trong những kiếp quá khứ của Đức Phật.
0 0 165 79

Chú giải Luật | Kinh | Vô tỷ pháp

Bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú

Tỳ-Khưu Pháp Minh
Gồm 423 câu Kệ trong 26 Phẩm, 303 tích truyện.
0 0 429 0

Chuyện Ngạ Quỷ

Soạn dịch: Tỳ khưu Bửu Chơn.
Soạn theo trong kinh chú giải Petakkathā và trong >>>
0 0 563 0

Tài liệu Abhidhamma

Chỉ chấm bảng nêu

CHỈ CHẤM BẢN NÊU hướng dẫn về chi pháp trong quyển Vô Tỷ Pháp Tập >>>
1 0 182 585

Giáo trình Siêu Lý Tiểu Học (Abhidhammattha-saṅgaha) - Chương 1-2-6

Bhikkhu Abhisiddhi –
Siêu Thành phiên dịch.
Nghiên cứu về danh-sắc.
7 1 404 135

Vô Tỷ Pháp Tập Yếu (Abhidhammattha-saṅgaha)

Toàn bộ kiến thức nền tảng về Abhidhamma-Vô tỷ pháp.
9 0 944 141

Thực Tính Của Chư Pháp Siêu Lý

Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn.
Nghiên cứu về danh-sắc
9 0 615 106

Thanh Tịnh Đạo - Phần Tuệ

Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch
3 0 619 111

Thanh Tịnh Đạo - Phần Giới

Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch
2 0 383 137

Nội Dung Vô Tỷ Pháp

Trưởng Lão Tịnh Sự biên soạn
1 1 630 0

Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học

Tập sách bản cảo này được xuất bản nhằm mục đích duy trì bản dịch >>>
1 0 396 0

Mātikā

Phiên dịch: Trưởng lão Tịnh Sự.
Phân loại chư pháp siêu lý theo uẩn (khandha), >>>
1 0 487 0

Paṭiccasamuppāda (Liên quan tương sinh hay Duyên sinh)

Trưởng lão Tịnh Sự phiên dịch
1 0 597 0

Thiền

Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền

Năm chi phần cần thiết để tu tập thiền: tín (saddhā), sức khỏe ít bệnh >>>
7 0 444 130

Hướng Dẫn Thiền Ānāpānasati Cho Người Mới Bắt Đầu

Sayadaw Revata
Những bước cơ bản nhất khi bắt đầu học thiền.
6 0 929 177

Thực Tính Của Chư Pháp Siêu Lý

Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn.
Nghiên cứu về danh-sắc
9 0 615 106

Thanh Tịnh Đạo - Phần Tuệ

Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch
3 0 619 111

Thanh Tịnh Đạo - Phần Giới

Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch
2 0 383 137

Minh giải Nhập Tức Xuất Tức Niệm

Biên soạn: Trưởng lão Ñāṇadhaja.
Bài giảng về thiền niệm hơi thở.
5 0 217 86

Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbāna

Hướng dẫn Tổng quát về phương pháp tu tập thiền để đưa đến Nibbāna
13 0 445 107

Ánh Sáng Của Tuệ

Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn
Hướng dẫn tu tập thiền chỉ & quán
9 0 402 0

Sách Hướng Dẫn Thiền

Pa Auk Tawya Sayadaw.
Quán thấy biết rõ danh-sắc.
9 0 434 114

Thấy biết rõ duyên trợ

Pa Auk Tawya Sayadaw.
Quán thấy biết rõ nơi hội hợp những duyên (paṭṭhāna).
9 0 264 85

Pāḷi

Cách đọc Hồng danh Phật

Itipi so Bhagavā Arahaṃ Sammāsambuddho, Vijjācaranasampanno, Sugato, Lokavidū,...
1 0 224 1

Sơ học Văn Phạm Pālī

Pāli là thứ tiếng Đức Phật đã dùng để giảng giải giáo lý giải thoát >>>
0 0 230 0

Văn phạm Pālī

Soạn giả: Trưởng lão Hộ Tông.
Tiếng Pālī văn phạm, dịch theo văn tự là >>>
1 0 226 0

Chuyên mục khác

Phân Tích Về Thọ - Vedanā

Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa giảng về các loại thọ để cho thấy quán về thọ cũng >>>
12 0 553 169

Hướng Dẫn Hành Hương Về Xứ Phật

Mục đích của quyển sách này là chia sẻ với quý Phật tử và những >>>
0 0 265 0

Hạnh Phúc Kinh

Đây giải về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là đấng thượng sư >>>
0 0 211 0

Giải Về Bạn

Phật dạy chúng ta lánh xa bạn dữ, thân cận bạn lành và phước lành.
0 0 154 0

Kho Tàng Pháp Bảo

Nguồn: Treasure of the Dhamma
Tác giả: Sri. Dhammananda
Nghiên cứu những chi tiết trong >>>
0 0 251 0

Chọn Đường Tu Phật

Trùng Quang cư sĩ biên soạn.
6 0 299 0

Đại đảnh lễ

Phrathep Pariyattimuni biên soạn
Bhikkhu Abhisiddhi-
Siêu Thành phiên dịch
2 0 331 0

Phúc Hành Tông

Bhikkhu Saddhamma Jotika biên soạn
Bhikkhu Abhisiddhi-
Siêu Thành phiên dịch
Cách tạo phước
7 0 358 28

Ghi âm

Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền

Năm chi phần cần thiết để tu tập thiền: tín (saddhā), sức khỏe ít bệnh >>>
7 0 444 130

Cuộc Đời Ngài Rāhula

Hoàng tử Rāhula, người con trai duy nhất của Đức Bồ Tát Siddhattha đã theo >>>
1 0 274 385

Phân Tích Về Thọ - Vedanā

Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa giảng về các loại thọ để cho thấy quán về thọ cũng >>>
12 0 553 169

Hướng Dẫn Thiền Ānāpānasati Cho Người Mới Bắt Đầu

Sayadaw Revata
Những bước cơ bản nhất khi bắt đầu học thiền.
6 0 929 177

Phúc Hành Tông

Bhikkhu Saddhamma Jotika biên soạn
Bhikkhu Abhisiddhi-
Siêu Thành phiên dịch
Cách tạo phước
7 0 358 28

Milinda Vấn Đạo (mp3)

Về nội dung, tập Kinh Milindapañhapāḷi - Milinda Vấn Đạo ghi lại những câu hỏi >>>
5 0 305 5

Đầu đề (mātikā)

Đầu đề (mātikā) thuộc Bộ Pháp Tụ trong Tạng Vô Tỷ Pháp
2 0 256 7

Kamma-nghiệp trong kiếp sống này

Đức Phật tuyên bố rằng tư (cetanā) chính là nghiệp (kamma).
6 0 707 204

Kamma-nghiệp vào lúc tử và tái tục

Những bài giảng về nghiệp vận hành như thế nào ngay trước khi con người >>>
9 0 776 149

Kamma-nghiệp, đấng tạo hóa thật sự

Nghiệp (kamma) là tài sản của tâm, là pháp mạnh mẽ nhất trong thế gian. >>>
54 0 2,5K 2K
Tam tạng
Chú giải
Tài liệu Abhidhamma
Thiền
Pāḷi
Chuyên mục khác
Ghi âm