TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 34

KHUDDAKANIKĀYA - TIỂU BỘ

JĀTAKAPĀḶI - BỔN SANH tập III

XXII. MAHĀNIPĀTO - NHÓM LỚN

1. Mūgapakkhajātakaṃ - Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Què (31/07/2016)

2. Mahājanakajātakaṃ - Đại Bổn Sanh Janaka (11/08/2016)

3. Sāmajātakaṃ - Bổn Sanh Sāma (17/08/2016)

4. Nimijātakaṃ - Bổn Sanh Đức Vua Nimi (26/08/2016)

i. Nirayakaṇḍaṃ - Phẩm Địa Ngục

ii. Vimānakaṇḍaṃ - Phẩm Thiên Đường

5. Khaṇḍahālajātakaṃ - Bổn Sanh Quan Tế Tự Khaṇḍahāla (03/09/2016)

6. Bhūridattajātakaṃ - Bổn Sanh Long Vương Bhūridatta (20/09/2016)

i. Nagarakaṇḍaṃ - Phẩm Thành Phố

ii. Vanappavesakaṇḍaṃ - Phẩm Đi Vào Rừng

iii. Kīḷanakaṇḍaṃ - Phẩm Làm Trò Tiêu Khiển

iv. Nagarappavesanakaṇḍaṃ - Phẩm Đi Vào Thành Phố

v. Subhagakaṇḍaṃ - Phẩm Subhaga

vi. Yaññabhedavādakaṇḍaṃ - Phẩm Nói Về Sự Hư Hoại của Lễ Dâng Hiến

7. Mahānāradakassapajātakaṃ - Đại Bổn Sanh Nāradakassapa (03/10/2016)

8. Vidhurajātakaṃ - Bổn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura (24/10/2016)

i. Dohaḷakakaṇḍaṃ - Phẩm Chứng Bệnh Khao Khát

ii. Maṇikaṇḍaṃ - Phẩm Viên Ngọc Ma-ni

iii. Akkhakaṇḍaṃ - Phẩm Trò Đổ Súc Sắc

Gharāvāsapañho - Câu Hỏi Về Cuộc Sống Tại Gia

iv. Pekkhanakaṇḍaṃ - Phẩm Thăm Nom

v. Rājavasatikaṇḍaṃ - Phẩm Chốn Triều Đình

Antarapeyyālo - Phần Giản Lược Ở Đoạn Giữa

vi. Sādhunaradhammakaṇḍaṃ - Phẩm Nguyên Tắc Của Người Đạo Đức

vii. Kāḷāgirikaṇḍaṃ - Phẩm Núi Kāḷāgiri

9. Ummaggajātakaṃ - Bổn Sanh Đường Hầm (10/11/2016)

i. Sattadārakapañhā - Bảy Câu Hỏi Của Đứa Trẻ

ii. Gadrabhapañho - Câu Hỏi Về Con Lừa

iii. Kakaṇṭakapañho - Câu Hỏi Về Con Tắc Kè

iv. Sirikālakaṇṇipañho - Câu Hỏi Về May Mắn Và Bất Hạnh

v. Meṇḍakapañho - Câu Hỏi Về Con Cừu

vi. Sirimandapañho - Câu Hỏi Về Uy Quyền Và Kẻ Ngu

vii. Channapathapañho - Câu Hỏi Về Lối Đi Đã Được Che Giấu

viii. Khajjopaṇakapañho - Câu Hỏi Về Con Đom Đóm

ix. Bhūripañho - Câu Hỏi Uyên Bác

x. Devatāpucchitapañhā - Các Câu Hỏi Được Hỏi Bởi Vị Thiên Nhân

xi. Pañcapaṇḍitapañho - Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ

xii. Mahāummaggakaṇḍaṃ - Phẩm Đường Hầm Vĩ Đại

xiii. Dakarakkhasapañho - Câu Hỏi Của Thủy Thần

10. Mahāvessantarajātakaṃ - Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại

i. Dasavaragāthā - Các Kệ Ngôn Về Mười Điều Ân Huệ

ii. Himavantavaṇṇanā - Ca Tụng Núi Hy-mã-lạp

iii. Dānakaṇḍaṃ - Phẩm Bố Thí (28/11/2016)

iv. Vanappavesanakhaṇḍaṃ - Phẩm Đi Vào Rừng

v. Jūjakapabbaṃ - Đoạn Về Bà-la-môn Jūjaka (06/12/2016)

vi. Cūḷavanavaṇṇanā - Phần Mô Tả Khu Rừng Nhỏ (09/12/2016)

vii. Mahāvanavaṇṇanā - Phần Mô Tả Khu Rừng Lớn (06/01/2017)

viii. Kumārapabbaṃ - Đoạn Về Hai Đứa Trẻ (09/01/2017)

ix. Maddīpabbaṃ - Đoạn Về Nàng Maddī (13/01/2017)

x. Sakkapabbaṃ - Đoạn Về Thiên Chủ Sakka (15/01/2017)

xi. Mahārājapabbaṃ - Đoạn Về Vị Đại Vương (18/01/2017)

xii. Chakkhattiyapabbaṃ - Đoạn Về Sáu Vị Sát-đế-lỵ (19/01/2017)

xiii. Nagarakaṇḍaṃ - Phẩm (Về Lại) Kinh Thành (20/01/2017)

--ooOoo--

(Dịch xong ngày 20/01/2017)