09. Tập Yếu II

2 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda.
15 chương còn lại thuộc Parivāra 2

08. Tập Yếu I

2 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda.
Tập hợp lại những điều chính yếu.” Những điều chính yếu ấy đã được chọn lọc từ hai bộ Luật Suttavibhaṅga và Khandhaka rồi được sắp xếp và trình bày qua những góc nhìn khác biệt.

07. Tiểu Phẩm II

2 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

06. Tiểu Phẩm I

2 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda.
Tiểu Phẩm gồm 12 khandhaka còn lại.

05. Đại Phẩm II

2 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

04. Đại Phẩm I

2 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda.
Các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng chương.

03. Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni

2 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda.
Những điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu ni

02. Phân Tích Giới Tỳ Khưu II

2 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda.
Gồm: 92 pācittiya (ưng đối trị), 4 pāṭidesanīya (ưng phát lộ), 75 sekhiyā dhammā (ưng học pháp), 7 adhikaraṇasamathā dhammā (các pháp dàn xếp tranh tụng), bhikkhunīvibhaṅga (phân tích giới tỳ khưu ni).

01. Phân Tích Giới Tỳ Khưu I

2 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda.
Gồm 4 pārājika (bất cộng trụ), 13 saṅghādisesa (tăng tàng), 2 aniyata (bất định), 30 nissaggiya pācittiya (ưng xả đối trị).