TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 3

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI

ẤN BẢN 2013

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

LỜI GIỚI THIỆU

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunīvibhaṅga) là phần cuối của bộ Pācittiyapāḷi thuộc Tạng Luật (Vinayapiṭaka). Phần này được trình bày riêng thành một tập, và đây là tập thứ ba (TTPV tập 03) tính theo thứ tự ở lược đồ Tam Tạng của Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pāḷi - Việt.

Tuy có tên gọi là Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni nhưng chỉ có những điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu ni (asādhāraṇapaññatti) là được trình bày trong tập này, còn những điều học đã được quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni (sādhāraṇapaññatti) thì cần phải xem ở Bhikkhuvibhaṅga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu (TTPV tập 01 và 02).

Qua Chú Giải Tạng Luật Samantapāsādikā, ngài Buddhaghosa đã giúp chúng ta xác định những điều học được quy định chung này, tuy nhiên thứ tự các điều học trong giới bổn đầy đủ của tỳ khưu ni được trình bày như thế nào không thấy ngài đề cập đến. Muốn biết đầy đủ 311 điều học quy định cho tỳ khưu ni thì cần phải xem Bhikkhunīpātimokkha, tức là giới bổn Pātimokkha của tỳ khưu ni. Giới bổn ấy gồm có các điều học như sau:

- 8 Pārājika (ở đây chỉ trình bày 4 điều được quy định riêng)

- 17 Saṅghādisesa (chỉ trình bày 10 điều được quy định riêng)

- 30 Nissaggiya Pācittiya (chỉ trình bày 12 điều được quy định riêng)

- 166 Pācittiya (chỉ trình bày 96 điều được quy định riêng)

- 8 Pāṭidesanīya (trình bày đầy đủ 8 điều)

- 75 Sekhiya (tương tợ giới bổn của tỳ khưu)

- 7 Adhikaraṇasamathā Dhammā (tương tợ giới bổn của tỳ khưu).

.......

1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA

1. 1. - Điều Pārājika thứ nhất
1. 2. - Điều Pārājika thứ nhì
1. 3. - Điều Pārājika thứ ba
1. 4. - Điều Pārājika thứ tư


2. MƯỜI BẢY ĐIỀU (SAṄGHĀDISESA)

2. 1. - Điều Saṅghādisesa thứ nhất
2. 2. - Điều Saṅghādisesa thứ nhì
2. 3. - Điều Saṅghādisesa thứ ba
2. 4. - Điều Saṅghādisesa thứ tư
2. 5. - Điều Saṅghādisesa thứ năm
2. 6. - Điều Saṅghādisesa thứ sáu
2. 7. - Điều Saṅghādisesa thứ bảy
2. 8. - Điều Saṅghādisesa thứ tám
2. 9. - Điều Saṅghādisesa thứ chín
2. 10. - Điều Saṅghādisesa thứ mười


3. CÁC ĐIỀU HỌC NISSAGGIYA

3. 1. - Điều học thứ nhất
3. 2. - Điều học thứ nhì
3. 3. - Điều học thứ ba
3. 4. - Điều học thứ tư
3. 5. - Điều học thứ năm
3. 6. - Điều học thứ sáu
3. 7. - Điều học thứ bảy
3. 8. - Điều học thứ tám
3. 9. - Điều học thứ chín
3. 10. - Điều học thứ mười
3. 11. - Điều học thứ mười một
3. 12. - Điều học thứ mười hai


4. CHƯƠNG PĀCITTIYA

4. 1. Phẩm Tỏi

4. 1. 1. - Điều học thứ nhất
4. 1. 2. - Điều học thứ nhì
4. 1. 3. - Điều học thứ ba
4. 1. 4. - Điều học thứ tư
4. 1. 5. - Điều học thứ năm
4. 1. 6. - Điều học thứ sáu
4. 1. 7. - Điều học thứ bảy
4. 1. 8. - Điều học thứ tám
4. 1. 9. - Điều học thứ chín
4. 1. 10. - Điều học thứ mười

4. 2. Phẩm Bóng Tối

4. 2. 1. - Điều học thứ nhất
4. 2. 2. - Điều học thứ nhì
4. 2. 3. - Điều học thứ ba
4. 2. 4. - Điều học thứ tư
4. 2. 5. - Điều học thứ năm
4. 2. 6. - Điều học thứ sáu
4. 2. 7. - Điều học thứ bảy
4. 2. 8. - Điều học thứ tám
4. 2. 9. - Điều học thứ chín
4. 2. 10. - Điều học thứ mười

4. 3. Phẩm Lõa Thể

4. 3. 1. - Điều học thứ nhất
4. 3. 2. - Điều học thứ nhì
4. 3. 3. - Điều học thứ ba
4. 3. 4. - Điều học thứ tư
4. 3. 5. - Điều học thứ năm
4. 3. 6. - Điều học thứ sáu
4. 3. 7. - Điều học thứ bảy
4. 3. 8. - Điều học thứ tám
4. 3. 9. - Điều học thứ chín
4. 3. 10. - Điều học thứ mười

4. 4. Phẩm Nằm Chung

4. 4. 1. - Điều học thứ nhất
4. 4. 2. - Điều học thứ nhì
4. 4. 3. - Điều học thứ ba
4. 4. 4. - Điều học thứ tư
4. 4. 5. - Điều học thứ năm
4. 4. 6. - Điều học thứ sáu
4. 4. 7. - Điều học thứ bảy
4. 4. 8. - Điều học thứ tám
4. 4. 9. - Điều học thứ chín
4. 4. 10. - Điều học thứ mười

4. 5. Phẩm Nhà Triển Lãm Tranh

4. 5. 1. - Điều học thứ nhất
4. 5. 2. - Điều học thứ nhì
4. 5. 3. - Điều học thứ ba
4. 5. 4. - Điều học thứ tư
4. 5. 5. - Điều học thứ năm
4. 5. 6. - Điều học thứ sáu
4. 5. 7. - Điều học thứ bảy
4. 5. 8. - Điều học thứ tám
4. 5. 9. - Điều học thứ chín
4. 5. 10. - Điều học thứ mười

4. 6. Phẩm Tu Viện

4. 6. 1. - Điều học thứ nhất
4. 6. 2. - Điều học thứ nhì
4. 6. 3. - Điều học thứ ba
4. 6. 4. - Điều học thứ tư
4. 6. 5. - Điều học thứ năm
4. 6. 6. - Điều học thứ sáu
4. 6. 7. - Điều học thứ bảy
4. 6. 8. - Điều học thứ tám
4. 6. 9. - Điều học thứ chín
4. 6. 10. - Điều học thứ mười

4. 7. Phẩm Sản Phụ

4. 7. 1. - Điều học thứ nhất
4. 7. 2. - Điều học thứ nhì
4. 7. 3. - Điều học thứ ba
4. 7. 4. - Điều học thứ tư
4. 7. 5. - Điều học thứ năm
4. 7. 6. - Điều học thứ sáu
4. 7. 7. - Điều học thứ bảy
4. 7. 8. - Điều học thứ tám
4. 7. 9. - Điều học thứ chín
4. 7. 10. - Điều học thứ mười

4. 8. Phẩm Thiếu Nữ

4. 8. 1. - Điều học thứ nhất
4. 8. 2. - Điều học thứ nhì
4. 8. 3. - Điều học thứ ba
4. 8. 4. - Điều học thứ tư
4. 8. 5. - Điều học thứ năm
4. 8. 6. - Điều học thứ sáu
4. 8. 7. - Điều học thứ bảy
4. 8. 8. - Điều học thứ tám
4. 8. 9. - Điều học thứ chín
4. 8. 10. - Điều học thứ mười
4. 8. 11. - Điều học thứ mười một
4. 8. 12. - Điều học thứ mười hai
4. 8. 13. - Điều học thứ mười ba

4. 9. Phẩm Dù Dép

4. 9. 2. - Điều học thứ nhì
4. 9. 3. - Điều học thứ ba
4. 9. 4. - Điều học thứ tư
4. 9. 5. - Điều học thứ năm
4. 9. 6. - Điều học thứ sáu
4. 9. 7. - Điều học thứ bảy
4. 9. 8 - 9 - 10. Điều học thứ tám - thứ chín - thứ mười
4. 9. 11. - Điều học thứ mười một
4. 9. 12. - Điều học thứ mười hai
4. 9. 13. - Điều học thứ mười ba


5. CÁC ĐIỀU PĀṬIDESANĪYA

5. 1. - Điều pāṭidesanīya thứ nhất
5. 2 - 8. - Điều pāṭidesanīya thứ hai - thứ tám


6. CÁC ĐIỀU SEKHIYA

Điều học thứ nhất ... Điều học thứ bảy mươi lăm


7. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG

--ooOoo--

click để xem tác phẩm tại website gốc<<<