Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền

2 năm trước
Năm chi phần cần thiết để tu tập thiền: tín (saddhā), sức khỏe ít bệnh (appābādha), chân thật (asaṭha), tinh cần (vīriya) và trí (paññā).

Hướng Dẫn Thiền Ānāpānasati Cho Người Mới Bắt Đầu

2 năm trước
Sayadaw Revata
Những bước cơ bản nhất khi bắt đầu học thiền.

Thực Tính Của Chư Pháp Siêu Lý

2 năm trước
Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn.
Nghiên cứu về danh-sắc

Thanh Tịnh Đạo - Phần Tuệ

2 năm trước
Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch

Thanh Tịnh Đạo - Phần Giới

2 năm trước
Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch

Minh giải Nhập Tức Xuất Tức Niệm

2 năm trước
Biên soạn: Trưởng lão Ñāṇadhaja.
Bài giảng về thiền niệm hơi thở.

Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbāna

2 năm trước
Hướng dẫn Tổng quát về phương pháp tu tập thiền để đưa đến Nibbāna

Ánh Sáng Của Tuệ

2 năm trước
Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn
Hướng dẫn tu tập thiền chỉ & quán

Sách Hướng Dẫn Thiền

2 năm trước
Pa Auk Tawya Sayadaw.
Quán thấy biết rõ danh-sắc.

Thấy biết rõ duyên trợ

2 năm trước
Pa Auk Tawya Sayadaw.
Quán thấy biết rõ nơi hội hợp những duyên (paṭṭhāna).