Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền

5 tháng trước
Năm chi phần cần thiết để tu tập thiền: tín (saddhā), sức khỏe ít bệnh (appābādha), chân thật (asaṭha), tinh cần (vīriya) và trí (paññā).

Hướng Dẫn Thiền Ānāpānasati Cho Người Mới Bắt Đầu

8 tháng trước
Sayadaw Revata
Những bước cơ bản nhất khi bắt đầu học thiền.

Thực Tính Của Chư Pháp Siêu Lý

10 tháng trước
Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn.
Nghiên cứu về danh-sắc

Thanh Tịnh Đạo - Phần Tuệ

10 tháng trước
Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch

Thanh Tịnh Đạo - Phần Giới

10 tháng trước
Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch

Minh giải Nhập Tức Xuất Tức Niệm

10 tháng trước
Biên soạn: Trưởng lão Ñāṇadhaja.
Bài giảng về thiền niệm hơi thở.

Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbāna

10 tháng trước
Hướng dẫn Tổng quát về phương pháp tu tập thiền để đưa đến Nibbāna

Ánh Sáng Của Tuệ

10 tháng trước
Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn
Hướng dẫn tu tập thiền chỉ & quán

Sách Hướng Dẫn Thiền

10 tháng trước
Pa Auk Tawya Sayadaw.
Quán thấy biết rõ danh-sắc.

Thấy biết rõ duyên trợ

10 tháng trước
Pa Auk Tawya Sayadaw.
Quán thấy biết rõ nơi hội hợp những duyên (paṭṭhāna).