51. Bộ Vị Trí (Quyển 1-2)

2 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự.
Bộ thứ bảy trong Tạng Vô Tỷ Pháp.

50. Bộ Song Đối

2 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự.
Bộ thứ sáu trong Tạng Vô Tỷ Pháp. Bộ Song Đối có 2 quyển thượng và hạ gom chung thành 1 quyển số 52 nói về căn song, uẩn song, xứ song, giới song, đế song, hành song, tùy miên song, tâm song, pháp song và quyền song.

49 b. Bộ Nhân Chế Định

2 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự.
Bộ thứ năm của Tạng Vô Tỷ Pháp nói về các hạng người.

49 a. Bộ Nguyên Chất Ngữ

2 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự
Bộ thứ tư của Tạng Vô Tỷ Pháp nói về sự tranh luận để giải thích nhân quả cho thấy rằng quan điểm sai lệch với Phật ngôn xưa.

48. Bộ Ngữ Tông

2 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự.
Bộ thứ ba của Tạng Vô Tỷ Pháp nói về những lời giải thích về vấn đề 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới theo đầu đề của bộ với số lượng 105 câu và đầu đề từ bộ Pháp Tụ với số lượng 266 câu (mẫu đề tam 66 câu trong 22 nhóm và nhị đề 200 câu trong 100 nhóm) trình bày bởi nhiều cách khác nhau (số lượng 14 cách).

47. Bộ Phân Tích

2 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự
Bộ thứ hai của Tạng Vô Tỷ Pháp nói về các hạng người.

46. Bộ Pháp Tụ

2 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự.
Bộ thứ nhất của Tạng Vô Tỷ Pháp nói về đầu đề tam, đầu đề nhị, tâm và sắc pháp.