PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

THERAVĀDA

--o-O-o--

TẠNG VÔ TỶ PHÁP

(ABHIDHAMMAPIṬAKA)

BỘ THỨ SÁU

BỘ SONG ĐỐI

(YAMAKA)

QUYỂN THƯỢNG VÀ QUYỂN HẠ

CẢO BẢN

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahāthero Santakicco

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt

Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

---

QUYỂN THƯỢNG

---

CẢO BẢN

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA

CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THẾ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI

---

CĂN SONG

Xiển Thuật Căn Song

1.

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn thiện? Hay là căn nào là căn thiện đều gọi là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào là thiện, pháp ấy đều đồng căn với căn thiện? Hay là căn nào đồng căn với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn thiện những pháp ấy đều gọi là căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều gọi là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện? Hay là căn nào có căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào có căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

* Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

2.

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn bất thiện? Hay là căn nào là bất thiện, những căn ấy đều gọi pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều đồng căn với căn bất thiện? Hay là căn nào đồng căn với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều gọi pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn bất thiện những căn ấy đều là pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn bất thiện? Hay là căn nào có căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào có căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi là căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

* Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện?

3.

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn vô ký? Hay là căn nào là vô ký, những căn ấy đều gọi pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào là vô ký, pháp ấy đều đồng căn với căn vô ký? Hay là căn nào đồng căn với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều gọi pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn là căn vô ký? Hay là căn nào gọi căn là căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy là căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào là căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn vô ký? Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào có căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào có căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn vô ký? Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký.

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

* Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký?

4.

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn danh? Hay là căn nào là căn danh, đều gọi danh pháp?

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều đồng căn với căn danh? Hay là căn nào đồng căn với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều gọi danh pháp?

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào gọi căn là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn danh. Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

* Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn danh những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh?  Hay là căn nào có căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

* Mỗi pháp nào có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào có căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn đồng với căn danh? Hay là căn nào có căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

* Mỗi pháp nào có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn danh? Hay là căn nào có căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp?

5.

* Mỗi pháp nào là thiện những pháp ấy là nhơn thiện... nhơn duyên thiện... bổn sanh thiện... nguồn gốc thiện... nguyên nhân thiện... vật thực thiện... cảnh thiện... duyên thiện... căn nguyên thiện.

Căn, nhơn, nhơn duyên, bổn sanh, nguồn gốc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, căn nguyên...

Dứt phần xiển thuật căn song

---

Khởi Phần Xiển Minh

6.

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn thiện phải chăng? Căn thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện...

Hay là căn nào là thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện nương căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn thiện, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn thiện là căn đồng và là căn hỗ tương với căn thiện; còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn thiện, căn đồng với căn thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng: Phải rồi...

7.

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn thiện phải chăng? Căn gọi căn thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện.

Hay là những căn là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện nương căn gọi căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

* Mỗi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào gọi căn đồng với căn thiện, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện, là căn gọi căn đồng với căn thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

8.

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào có nương căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn thiện và cũng là thiện.

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

* Mỗi pháp nào có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn thiện, là căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện có căn đồng với căn thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

9.

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện phải chăng? Phải rồi…

Hay là căn nào có nương căn gọi căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do Thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn gọi căn thiện và cũng là thiện.

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải rồi...

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn gọi căn đồng với căn thiện và cũng là thiện.

* Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn thiện là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện, có căn gọi căn đồng với căn thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi...

10.

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn bất thiện phải chăng? Căn bất thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bất thiện ngoài ra đó, là phi căn bất thiện.

Hay là căn nào là bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không đồng với căn bất thiện. Bất thiện hữu nhơn mới đồng căn với căn bất thiện.

Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh nương căn đồng với căn bất thiện mà phi thiện, còn bất thiện nương căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn bất thiện, là căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn bất thiện là căn đồng với căn bất thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

11.

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn bất thiện phải chăng? Căn gọi căn bất thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bất thiện ngoài ra đó, là phi căn bất thiện.

Hay là căn nào gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện.

Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi bất thiện, còn bất thiện nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

* Mỗi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn gọi căn đồng sanh với căn bất thiện, là căn gọi căn đồng với căn hỗ tương và căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, là căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

12.

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn bất thiện, còn bất thiện hữu nhơn mới có căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn bất thiện mà phi bất thiện, còn bất thiện có nương căn bất thiện và cũng là bất thiện.

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn đồng với căn bất thiện, bất thiện hữu nhân mới có căn đồng với căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn đồng với căn bất thiện, mà phi bất thiện, còn bất thiện có nương căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

* Mỗi pháp có căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn bất thiện, là căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn đồng với căn bất thiện mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

13.

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn gọi căn bất thiện, còn bất thiện hữu nhơn mới có căn gọi căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn bất thiện, mà phi bất thiện, còn bất thiện có nương căn gọi căn bất thiện và cũng là bất thiện.

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn bất thiện phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, bất thiện hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn bất thiện.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện, còn bất thiện có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện.

* Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn bất thiện là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi...

14.

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn vô ký phải chăng? Căn vô ký chỉ có 3 mà thôi, những pháp vô ký ngoài ra đó, là phi căn vô ký.

Hay là căn nào là vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn đồng với căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không đồng với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn với căn vô ký.

Hay là căn nào đồng căn với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn vô ký, là căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

15.

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn gọi căn vô ký phải chăng? Căn vô ký chỉ có 3 mà thôi, những pháp ngoài ra đó, là phi căn vô ký.

Hay là căn nào gọi căn là căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không đồng căn với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn với căn vô ký.

Hay là căn nào gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn vô ký, là căn gọi căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

16.

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không có căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn vô ký.

Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đồng nhau với căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không có căn đồng với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn đồng với căn vô ký.

Hay là căn nào có căn đồng với căn vô ký những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào có căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký, có căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

17.

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn không có căn gọi căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn gọi căn vô ký.

Hay là căn nào có căn gọi căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn vô ký phải chăng? Vô ký hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn vô ký.

Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký; những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn vô ký, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn vô ký. Còn những pháp ngoài ra căn vô ký, có căn gọi căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi...

18.

* Mỗi pháp nào là danh những pháp ấy đều là căn danh phải chăng? Căn danh chỉ có 9 mà thôi, còn danh pháp ngoài ra đó, là phi căn danh.

Hay là căn nào là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không đồng căn với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới đồng căn với căn danh.

Hay là căn nào nương căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là căn danh phải chăng? Sắc do danh làm sở sanh nương căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn danh pháp nương căn đồng với căn danh và cũng là danh.

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn danh, là căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

19.

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn danh phải chăng? Căn gọi căn danh chỉ có 9 mà thôi, còn những pháp ngoài ra đó, là phi căn danh.

Hay là căn nào gọi căn là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không nương căn gọi căn đồng với căn danh còn danh pháp hữu nhơn mới có nương căn gọi căn đồng với căn danh.

Hay là căn nào gọi căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là căn gọi căn danh phải chăng? Sắc do danh làm sở sanh nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn danh pháp nương căn gọi căn đồng với căn danh và cũng là danh.

* Những pháp nào nương căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào gọi căn đồng sanh với căn danh, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn danh, là căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

20.

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn danh.

Hay là căn nào có nương căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn danh và cũng là danh.

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn đồng với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn đồng với căn danh.

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn đồng với căn danh và cũng là danh.

* Mỗi pháp có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp ngoài ra căn danh có căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

21.

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn gọi là căn danh đó còn danh pháp hữu nhơn mới có căn gọi căn danh.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn danh và cũng là danh.

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn danh phải chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn danh.

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn danh những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng với căn danh mà phi danh; còn danh hữu nhơn có nương căn gọi căn đồng với căn danh và cũng là danh.

*    Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn danh, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp ngoài ra căn danh có căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn gọi căn hỗ tương.

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi...

22.

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy là nhơn thiện... Nhơn duyên thiện, Bổn sanh thiện, nguồn gốc thiện, nguyên nhân thiện, vật thực thiện, cảnh thiện, duyên thiện, căn nguyên thiện.

* Mỗi pháp nào bất thiện, mỗi pháp nào là vô ký... Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là nhơn danh... nhơn duyên danh, bổn sanh danh, nguồn gốc danh, nguyên nhân danh, vật thực danh, cảnh danh, duyên danh, căn nguyên danh...

Căn, nhơn, nhơn duyên, bổn sanh, nguồn gốc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, căn nguyên...

Dứt phần Căn song.

UẨN SONG

PHẦN ĐỊNH DANH

23.

Năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn...

Phần Xiển Thuật

24.

Sắc, sắc uẩn? Sắc uẩn, sắc?... Thọ, thọ uẩn? Thọ uẩn, thọ?... Tưởng, tưởng uẩn? Tưởng uẩn, tưởng?... Hành, hành uẩn? Hành uẩn, hành?... Thức, thức uẩn? Thức uẩn, thức?...

25.

Phi sắc, phi sắc uẩn? Phi sắc uẩn, phi sắc?... Phi thọ, phi thọ uẩn? Phi thọ uẩn, phi thọ?... Phi tưởng, phi tưởng uẩn? Phi tưởng uẩn, phi tưởng?... Phi hành, phi hành uẩn? Phi hành uẩn, phi hành?... Phi thức, phi thức uẩn? Phi thức uẩn, phi thức?...

26.

* Sắc, sắc uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... Sắc, sắc uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Sắc, sắc uẩn? Uẩn, hành uẩn?... Sắc, sắc uẩn? Uẩn, thức uẩn?...

* Thọ, thọ uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Thọ, thọ uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Thọ, thọ uẩn? Uẩn, hành uẩn?... thọ, thọ uẩn? Uẩn, thức uẩn?...

* Tưởng, tưởng uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Tưởng, tưởng uẩn?... Uẩn, thọ uẩn? Tưởng, tưởng uẩn? Uẩn, hành uẩn?... Tưởng, tưởng uẩn? Uẩn, thức uẩn?...

* Hành, hành uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Hành, hành uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... Hành, hành uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Hành, hành uẩn? Uẩn, thức uẩn?...

* Thức, thức uẩn? Uẩn, sắc uẩn?... Thức, thức uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... Thức, thức uẩn? Uẩn, tưởng uẩn?... Thức, thức uẩn? Uẩn, hành uẩn? …

27.

* Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...

* Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...

* Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...

* Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...

* Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...

* Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...

* Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...

* Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...

* Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...

* Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...

* Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...

* Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?...

* Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?...

* Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?...

* Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?...

* Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?...

28.

Sắc, uẩn? Uẩn, sắc?... Thọ, uẩn? Uẩn, thọ?... Tưởng, uẩn? Uẩn, tưởng?... Hành, uẩn? Uẩn, hành?... Thức, uẩn? Uẩn, thức?...

29.

Phi sắc, phi uẩn? Phi uẩn, phi sắc?... Phi thọ, phi uẩn? Phi uẩn, phi thọ?... Phi tưởng, phi uẩn? Phi uẩn, phi tưởng?... Phi hành, phi uẩn? Phi uẩn, phi hành?... Phi thức, phi uẩn? Phi uẩn, phi thức?...

30.

Sắc, uẩn? Uẩn, thọ?... Sắc, uẩn? Uẩn, tưởng?... Sắc, uẩn? Uẩn, hành?... Sắc, uẩn? Uẩn, thức?... Thọ, uẩn? Uẩn, Sắc?...Thọ, uẩn? Uẩn, tưởng?... Thọ, uẩn? Uẩn, hành?... Thọ, uẩn? Uẩn, thức?... Tưởng, uẩn? Uẩn, sắc?... Tưởng, uẩn? Uẩn, thọ?... Tưởng, uẩn? Uẩn, hành?... Tưởng, uẩn? Uẩn, thức?... Hành, uẩn? Uẩn, sắc?... Hành, uẩn? Uẩn, thọ?... hành uẩn? Uẩn, tưởng? hành, uẩn? Uẩn, thức?... Thức, uẩn? Uẩn, sắc?... Thức, uẩn? Uẩn, thọ?... Thức, uẩn? Uẩn, tưởng?... Thức, uẩn? Uẩn, hành?

31.

* Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...

* Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...

* Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...

* Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...

* Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...

* Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...

* Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...

* Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...

* Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...

* Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...

* Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...

* Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...

* Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...

* Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...

* Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...

* Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?...

* Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?...

* Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?...

* Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?...

* Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?...

Phần Xiển Minh

32.

Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

Sắc uẩn, sắc phải chăng? Phải rồi...

33.

Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Thọ uẩn, thọ phải chăng? Phải rồi...

34.

Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

Tưởng uẩn, tưởng phải chăng? Phải rồi...

35.

Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải,

Hành uẩn, hành phải chăng? Phải rồi...

36.

Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

Thức uẩn, thức phải chăng? Phải rồi...

37.

Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi uẩn, phi sắc phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý, phi sắc uẩn mà còn gọi là sắc trừ ra sắc và sắc uẩn rồi, những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi sắc uẩn và phi sắc.

38.

Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi thọ uẩn, phi thọ phải chăng? Phải rồi...

39.

Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi tưởng uẩn, phi tưởng phải chăng? Kiến tưởng phi tưởng uẩn mà còn gọi là tưởng trừ ra tưởng và tưởng uẩn rồi. Những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi tưởng uẩn và phi tưởng.

40.

Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi hành uẩn, phi hành phải chăng? Trừ ra hành uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi hành uẩn mà còn gọi là hành, còn trừ ra hành và hành uẩn, những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi hành uẩn và phi hành.

41.

Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

Phi thức uẩn, phi thức phải chăng? Phải rồi...

Phần Câu Lọc Căn Luân

42.

* Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

43.

* Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

44.

* Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

45.

* Sắc, sắc uẩn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải.

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

46.

* Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

47.

* Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà khộng gọi tưởng uẩn.

48.

* Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà uẩn mà không gọi hành uẩn.

49.

* Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

50.

* Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

* Uẩn sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

51.

* Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

52.

* Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

53.

* Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải.

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

54.

* Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

55.

* Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.

* Uẩn thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

56.

* Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

57.

* Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải.

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

58.

* Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

59.

* Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

60.

* Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

61.

* Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

62.

* Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

63.

* Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

64.

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

65.

* Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

66.

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

---

67.

Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

68.

Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

69.

Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

70.

Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

71.

Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

72.

Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải

Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

73.

Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn, trừ ra thọ và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải

Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

74.

Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải

Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

75.

Phi hành, phi uẩn phải chăng? Trừ ra hành rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi hành mà còn gọi là uẩn. Trừ ra hành và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi hành cũng phải và phi uẩn cũng phải.

Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

76.

Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải.

77.

* Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

78.

* Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn.

79.

* Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn.

80.

* Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thức uẩn.

81.

* Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

82.

* Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là tưởng uẩn.

83.

* Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn.

84.

* Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thức uẩn.

85.

* Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là sắc uẩn.

86.

* Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thọ uẩn.

87.

* Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn.

88.

* Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

89.

* Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

90.

* Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

91.

* Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là tưởng uẩn.

92.

* Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn.

93.

* Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? Sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn.

94.

* Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn.

95.

* Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải.

96.

* Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn.

97.

* Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

98.

* Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

99.

* Phi sắc, phi uẩn cũng phải chăng? Trừ ra sắc, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

100.

* Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là uẩn, trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

101.

* Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn, trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

102.

* Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

103.

* Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

104.

* Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

105.

* Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

106.

* Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

107.

* Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng. Phải rồi...

108.

* Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng uẩn cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

109.

* Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

110

* Phi hành, phi uẩn phải chăng, Phải rồi...

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

111.

* Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

112.

* Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi...

113.

* Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn; trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

114.

* Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn. Trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

115.

* Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải...

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi...

116.

* Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi uẩn cũng phải.

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi...

Dứt phần định danh

---

PHẦN HÀNH VI UẨN SONG

Phần Hành Vi Sanh

117.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

Hay là thọ uẩn đang sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

118.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

Hay là thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

119.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

Hay là thọ đang sanh với người nào, cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người thọ uẩn đang sanh cõi Vô sắc, với cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, với cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

120.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy, còn tất cả người đang tử, sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

121.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chắng? Đang sanh.

122.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc với cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh, mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy; còn tất cả người đang tử thọ uẩn chẳng phải đang sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy.

123.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

124.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn cũng từng sanh với cõi ấy.

Hay là thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng sanh với cõi ấy.

125.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng sanh.

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng từng sanh.

126.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

127.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

128.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn từng sanh. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng không từng sanh.

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uẩn không từng sanh, mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh.

129.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người sẽ sanh cõi Vô sắc, rồi nhập Níp-bàn với cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng sẽ sanh với người ấy.

130.

Sắc uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh với cõi ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn cũng sẽ không sanh với cõi ấy.

131.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy.

132.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uẩn sẽ không sanh, mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn những người kiếp chót, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

133.

Sắc uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh...

134.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy.

135.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi nhứt uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

136.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

137.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng từng sanh.

Hay là thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn chẳng phải đang sanh, còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

138.

Thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

139.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng từng sanh.

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

140.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng từng sanh.

Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

141.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có...

142.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

143.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

144.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

145.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người từ cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng không từng sanh.

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

146.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng không từng sanh.

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng sanh mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

147.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

148.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy. Ngoài ra đó, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

149.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

150.

Thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

151.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh.

152.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh.

153.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

154.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn sẽ không sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

155.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

156.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

157.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

158.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang nhập Níp-bàn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

159.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy, còn người ngoài ra đó, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

160.

Thọ uẩn từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người kiếp chót thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

161.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh.

162.

Thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

163.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh.

164.

Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn cũng sẽ sanh.

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

165.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

166.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

167.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh...

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Từng sanh...

168.

Thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

169.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh.

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh.

170.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn cũng không từng sanh.

Dứt phần hành vi sanh

---

Phần Hành Vi Diệt

171.

Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

172.

Sắc uẩn đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi vô Sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

173.

Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

174.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

175.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt...

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt...

176.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

177.

Sắc uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

178.

Sắc uẩn từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt.

179.

Sắc uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt.

180.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

181.

Sắc uẩn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với cõi ấy phải chăng? Từng diệt...

182.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt.

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt.

183.

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt.

184.

Sắc uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt.

185.

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt.

186.

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người đang tử sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

187.

Sắc uẩn sẽ không diệt với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt...

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt...

188.

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn sẽ không diệt.

189.

Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh tử cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt với người ấy.

190.

Thọ uẩn đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

191.

Sắc uẩn đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

192.

Thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

193.

Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn cũng đang diệt.

194.

Thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt.

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

195.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

196.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có..

197.

Sắc uẩn trong cõi nào nên sắp cho đầy đủ.

198.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt.

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

199.

Thọẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và tưởng uẩn cũng không từng diệt.

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

200.

Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn người tử cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn cũng đang diệt.

201.

Thọ uẩn đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

202.

Sắc uẩn đang diệt với cõi nào...

203.

Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt.

204.

Thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt.

205.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

206.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Đang diệt.

207.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào...

208.

Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

209.

Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt, mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn chẳng phải đang diệt.

210.

Sắc uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

211.

Thọ uẩn từng diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn thọ uẩn từng diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

212.

Sắc uẩn từng diệt với cõi nào...

213.

Sắc uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt.

214.

Thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài mà đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng diệt.

215.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

216.

Thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

217.

Sắc uẩn không từng diệt với cõi nào...

218.

Sắc uẩn không từng diệt với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt.

219.

Thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt.

Dứt phần hành vi diệt.

---

Phần Hành Vi Sanh Diệt

220.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải...

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải...

221.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải...

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải...

222.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang diệt.

Hay là thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang sanh.

223.

Thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

224.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

225.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải...

226.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sắc uẩn, chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang diệt với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

227.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn đang diệt với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang sanh với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

228.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng đang diệt với cõi ấy phải chăng? Đang diệt...

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

229.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

230.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

231.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt.

232.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

233.

Thọ uẩn từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

234.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào...

235.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng diệt.

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh.

236.

Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

237.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

238.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

239.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào...

240.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn không từng diệt.

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn cũng không từng sanh với người ấy cõi ấy.

241.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

242.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh.

243.

Thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

244.

Sắc uẩn sẽ sanh với cõi nào...

245.

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy.

246.

Thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh.

247.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

248.

Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, thọ uẩn sẽ không sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

249.

Sắc uẩn sẽ không sanh với cõi nào...

250.

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ không sanh.

251.

Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

252.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn từng diệt và Sắc uẩn cũng đang sanh.

v Trong phần sanh, Phật Ngài phân Uẩn song hiện tại - quá khứ như thế nào thì phần sanh và diệt này cũng phân như thế đó.

253.

Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh.

254.

Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh.

255.

Sắc uẩn đang sanh với cõi nào...

256.

Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh.

257.

Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh.

258.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

259.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy? Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

260.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào...

261.

Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh.

262.

Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy, Còn người đang nhập Níp-bàn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

263.

Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

264.

Thọ uẩn từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

265.

Sắc uẩn từng sanh với cõi nào...

266.

Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng sanh.

267.

Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng sanh.

268.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

269.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

270.

Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào...

271.

Sắc uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh.

272.

Thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt.

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không từng sanh.

Dứt phần hành vi sanh và diệt

---

PHẦN ĐẠT TRI

273.

* Người đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi..

Hay là người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi.

* Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

274.

* Người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy cũng từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi.

* Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào không từng đạt tri thọ uẩn, thời người ấy không từng đạt tri sắc uẩn phải chăng? Phải rồi.

275.

* Người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

* Người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi...

276.

* Người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Không phải...

Hay là người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải.

* Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Bực La-hán quả chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn những người ngoài ra đạo quả La-hán đều chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn.

Hay là người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thì người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán đạo chẳng phải từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn những người ngoài ra đạo quả La-hán đều không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn.

277.

* Người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải...

* Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chẳng? Người nào sẽ đắc đạo, người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn bực La-hán (quả) và phàm phu vô phần, chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn.

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán đạo sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn bực La-hán (quả) và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn.

278.

* Người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy cũng sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy cũng từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải...

* Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Bực sẽ đắc đạo không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn.

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán quả sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn.

Dứt phần đạt tri và dứt phần uẩn song

---

XỨ SONG

PHẦN ĐỊNH DANH

279.

Thập nhị xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ.

Phần Xiển Thuật

280.

- Nhãn, nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ, nhãn phải chăng?

- Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ, nhĩ phải chăng?

- Tỷ, tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ, tỷ phải chăng?

- Thiệt, thiệt xứ phải chăng? Thiệt xứ, thiệt phải chăng?

- Thân, thân xứ phải chăng? Thân xứ, thân phải chăng?

- Sắc, sắc xứ phải chăng? Sắc xứ, sắc phải chăng?

- Thinh, thinh xứ phải chăng? Thinh xứ, thinh phải chăng?

- Khí, khí xứ phải chăng? Khí xứ, khí phải chăng?

- Vị, vị xứ phải chăng? Vị xứ, vị phải chăng?

- Xúc, xúc xứ phải chăng? Xúc xứ, xúc phải chăng?

- Ý, ý xứ phải chăng? Ý xứ, ý phải chăng?

- Pháp, pháp xứ phải chăng? Pháp xứ, pháp phải chăng?

281.

- Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ, phi nhãn phải chăng?

- Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng?

- Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi tỷ xứ, phi tỷ phải chăng?

- Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phi thiệt xứ, phi thiệt phải chăng?

- Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phi thân xứ, phi thân phải chăng?

- Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phi sắc xứ, phi sắc phải chăng?

- Phi thinh, phi thinh xứ phải chăng? Phi thinh xứ, phi thinh phải chăng?

- Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phi khí xứ, phi khí phải chăng

- Phi vị, phi vị xứ phải chăng? Phi vị xứ, phi vị phải chăng?

- Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng?

- Phi ý, phi ý xứ phải chăng? Phi ý xứ, phi ý phải chăng?

- Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phi pháp xứ, phi pháp phải chăng?

282.

- Nhãn, nhãn xứ phải chăng?

- Xứ, nhĩ xứ phải chăng?

- Nhãn, nhãn xứ phải chăng?

- Xứ, tỷ xứ phải chăng?

- Nhãn, nhãn xứ phải chăng?

- Xứ, thiệt xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng?

- Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng?

- Xứ, nhãn xứ phải chăng?

- Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng?

- Xứ, tỷ xứ phải chăng?... Xứ pháp xứ phải chăng?

- Tỷ, tỷ xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng?

- Pháp, pháp xứ phải chăng?

- Xứ, nhãn xứ phải chăng?

- Pháp, pháp xứ phải chăng?

- Xứ, nhĩ xứ phải chăng?... Xứ, ý xứ phải chăng?

Nên kết cách phần nhãn.

283.

- Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng?

- Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng?

- Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi thiệt xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng?

- Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng?

- Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng?... Phi xứ phi pháp xứ phải chăng?

- Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng?

- Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng?

- Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng?... Phi xứ phi ý xứ phải chăng?

Nên kết cách phần nhãn.

284.

- Nhãn, là xứ phải chăng?

- Xứ, là nhãn phải chăng?

- Nhĩ, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là nhĩ phải chăng?

- Tỷ, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là tỷ phải chăng?

- Thiệt, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là thiệt phải chăng?

- Thân, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là thân phải chăng?

- Sắc, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là sắc phải chăng?

- Thinh, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là thinh phải chăng?

- Khí, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là khí phải chăng?

- Vị, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là vị phải chăng?

- Xúc, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là xúc phải chăng?

- Ý, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là ý phải chăng?

- Pháp, tức là xứ phải chăng?

- Xứ, tức là pháp phải chăng?

285.

- Phi nhãn, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi nhãn phải chăng?

- Phi nhĩ, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi nhĩ phải chăng?

- Phi tỷ, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi tỷ phải chăng?

- Phi Thiệt, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi thiệt phải chăng?

- Phi thân, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi thân phải chăng?

- Phi sắc, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi sắc phải chăng?

- Phi thinh, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi thinh phải chăng?

- Phi khí, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi khí phải chăng?

- Phi vị, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi vị phải chăng?

- Phi Xúc, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi xúc phải chăng?

- Phi ý, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi ý phải chăng

- Phi pháp, phi xứ phải chăng?

- Phi xứ, phi pháp phải chăng?

---

286.

- Nhãn là xứ phải chăng? Xứ là nhĩ phải chăng?

- Nhãn là xứ phải chăng? Xứ là pháp nhãn phải chăng?

- Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng?

- Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là pháp phải chăng?

- Tỷ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng?

- Xứ là pháp nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng?

- Xứ là nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng?

- Xứ là nhĩ phải chăng?... Xứ là ý phải chăng?

(Cakam phan ditabbaṃ)

287.

- Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhĩ phải chăng?

- Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp phải chăng?

- Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng?

- Phi xứ, phi pháp phải chăng?

- Phi tỷ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng?

- Phi xứ, phi pháp phải chăng?

- Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng?

- Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ phi nhĩ phải chăng?

Phi xứ, phi ý phải chăng?

(Cakam phanditabbaṃ)

Dứt phần xiển thuật

---

Phần Xiển Minh

288.

* Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, gọi là nhãn mà không gọi là nhãn xứ, còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải.

Nhãn xứ là nhãn phải chăng? Phải rồi...

* Nhĩ là nhĩ xứ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ, gọi là nhĩ mà không gọi nhĩ xứ. Còn nhĩ xứ gọi nhĩ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải.

Nhĩ xứ là nhĩ phải chăng? Phải rồi...

* Tỷ là tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

Tỷ xứ là tỷ phải chăng? Phải rồi...

* Thiệt là thiệt xứ phải chăng? Phải rồi...

Thiệt xứ là thiệt phải chăng? Phải rồi...

* Thân là thân xứ phải chăng? Trừ thân xứ rồi, thân ngoài ra đó, gọi thân mà không gọi thân xứ, còn thân xứ gọi thân cũng phải và thân xứ cũng phải.

Thân xứ là thân phải chăng? Phải rồi...

* Sắc là sắc xứ phải chăng? Trừ sắc xứ ra rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi sắc mà không gọi sắc xứ, còn sắc xứ gọi sắc cũng phải và sắc xứ cũng phải.

Sắc xứ là sắc phải chăng? Phải rồi...

* Thinh là thinh xứ phải chăng? Phải rồi...

Thinh xứ là thinh phải chăng? Phải rồi...

* Khí là khí xứ phải chăng? Giới khí, định khí, tuệ khí gọi là khí mà không gọi khí xứ, còn khí xứ gọi khí cũng phải và khí xứ cũng phải.

Khí xứ là khí phải chăng? Phải rồi...

* Vị là vị xứ phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, gọi vị mà không gọi vị xứ còn vị xứ gọi vị cũng phải và vị xứ cũng phải.

Vị xứ là vị phải chăng? Phải rồi...

* Xúc là xúc xứ phải chăng? Phải rồi...

Xúc xứ là xúc phải chăng? Phải rồi...

* Ý là ý xứ phải chăng? Phải rồi...

Ý xứ là ý phải chăng? Phải rồi...

* Pháp là pháp xứ phải chăng? Trừ pháp xứ rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi pháp mà không gọi pháp xứ, còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải.

Pháp xứ là pháp phải chăng? Phải rồi...

289.

* Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi nhãn xứ phi nhãn phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, không gọi nhãn xứ mà gọi là nhãn. Còn trừ ra nhãn và nhãn xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi nhãn xứ.

* Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ là phi nhĩ xứ. Chỉ gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ xứ rồi, ngoài ra đó, gọi là phi nhĩ và phi nhĩ xứ.

* Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi tỷ xứ phi tỷ phải chăng? Phải rồi...

* Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi thiệt xứ phi thiệt phải chăng? Phải rồi.

* Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi thân xứ, phi thân phải chăng? Trừ ra thân xứ rồi, thân mà ngoài ra đó, phi thân xứ chỉ gọi là thân. Nếu trừ ra thân và thân xứ rồi ngoài ra đó, gọi phi thân và phi thân xứ.

* Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phải rồi... phi sắc xứ, phi sắc phải chăng? Trừ ra sắc xứ rồi, sắc ngoài ra đó, phi sắc xứ mà còn gọi là sắc. Nếu mà trừ ra sắc và sắc xứ rồi ngoài ra đó, phi sắc và phi sắc xứ.

* Phi thinh, phi thinh xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi thinh xứ, phi thinh phải chăng? Phải rồi...

* Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi khí xứ, phi khí phải chăng? Giới khí, định khí, tuệ khí, phi khí xứ mà còn gọi là khí. Nếu trừ ra khí và khí xứ rồi, pháp ngoài ra đó, mới gọi phi khí và phi khí xứ.

* Phi vị, phi vị xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi vị xứ, phi vị phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, phi vị xứ mà còn gọi là vị. Còn trừ ra vị và vị xứ rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi vị và phi vị xứ.

* Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng? Phải rồi...

* Phi ý, phi ý xứ phải chăng?

Phi ý xứ, phi ý phải chăng? Phải rồi...

* Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

Phi pháp xứ phi pháp phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi... pháp ngoài ra đó, phi pháp xứ mà còn gọi là pháp. Nếu trừ pháp và pháp xứ rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi pháp và phi pháp xứ.

290.

* Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ, còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải.

* Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi nhĩ xứ.

* Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ. Còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải.

* Xứ là tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ gọi xứ cũng phải và tỷ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi tỷ xứ.

* Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi là xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn những xứ ngoài ra đó, gọi xứ chớ không gọi pháp xứ. Nhĩ... tỷ... pháp là pháp xứ phải chăng? Trừ pháp xứ rồi pháp ngoài ra đó, gọi là pháp chớ không gọi pháp xứ. Còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải.

* Xứ là nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi nhãn xứ.

* Pháp gọi pháp xứ phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi pháp ngoài ra đó, phi pháp xứ. Còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải. Xứ gọi nhĩ xứ phải chăng?... Xứ gọi ý xứ phải chăng? Ý xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đo gọi là xứ mà phi ý xứ (người có trí nên kết phần nhãn từ câu thành căn).

291.

* Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi...

(Kết phần nhãn sau mỗi câu đều thêm hai chữ phải rồi).

292.

* Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ là nhãn phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi là nhãn xứ.

* Nhĩ là xứ phải chăng? Phải rồi...

* Tỷ... Thiệt... Thân... Sắc... Thinh... Khí... Vị... Xúc... Ý... Pháp là xứ phải chăng? Phải rồi...

* Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi pháp xứ.

293.

* Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi xứ ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ.

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... trừ ra tỷ... trừ ra thiệt rồi là phi xứ.

* Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi sắc, phi xứ phải chăng? Trừ ra sắc... trừ ra thinh, trừ ra khí, trừ ra vị, trừ ra xúc,... là phi xứ.

* Phi ý, phi xứ phải chăng? Trừ ra ý rồi, xứ ngoài ra đó, phi ý mà còn gọi là xứ. Còn trừ ra ý và xứ rồi, phi ý và phi xứ.

* Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi...

294.

* Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi...

* Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải, nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi là xứ mà không gọi nhĩ xứ.

* Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ gọi tỷ xứ phải chăng?... Xứ gọi pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi pháp xứ, nhĩ gọi xứ phải chăng? Phải rồi...

* Xứ gọi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ...

* Xứ gọi pháp xứ phải chăng?... Phi pháp xứ, tỷ xứ, thiệt xứ...

* Pháp gọi xứ phải chăng? Phải rồi...

* Xứ gọi nhãn xứ phải chăng?... Xứ gọi ý xứ phải chăng?

Ý xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi là xứ mà không gọi ý xứ

(Nên kết cách phần nhãn).

295.

* Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ. Trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ.

* Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ. Trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ.

* Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... Trừ ra tỷ... Trừ ra thiệt... là phi xứ.

* Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

* Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi....?.

Dứt phần định danh

---

PHẦN HÀNH VI

Phần Hành Vi Sanh

296.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn mà vô nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ cũng đang sanh.

Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ mà vô nhãn đang sanh nhĩ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ và hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ và nhãn xứ cũng đang sanh.

297.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

Hay là tỷ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang sanh tỷ xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

298.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc mà vô nhãn đang sanh, Sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ cũng đang sanh.

299.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm mà vô nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

300.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

301.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc mà vô tỷ đang sanh, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng đang sanh.

302.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm mà vô tỷ đang sanh ý xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

303.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

304.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc hữu tâm đang sanh sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh ý xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm hữu sắc đang sanh ý xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

305.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

306.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

307.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

308.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

Hay là tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

309.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

310.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, ý xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

311.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

312.

Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, sắc xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

v Nên biết rằng tỷ xứ đang sanh trong cõi nào, thời ý xứ và pháp xứ cũng đang sanh trong cõi ấy. Tóm tắt phần sau này.

313.

Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

314.

Sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, ý xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh. Còn cõi Ngũ uẩn, ý xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

315.

Sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang sanh cõi nào, thời sắc xứ đang sanh cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn và cõi Vô tưởng pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

316.

Ý xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

317.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn và hữu nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng đang sanh.

Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

(Xứ nào đồng nhau tóm tắt chung lại cho gọn).

318.

Ý xứ đồng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh với cõi ấy, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

319.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

320.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy, còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô tỷ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ mà hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ chẳng phải đang sanh.

321.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn và hữu sắc đang sanh nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

322.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

323.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

324.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ mà hữu sắc đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

325.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

326.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

327.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh, mà ý xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ cũng chẳng phải đang sanh với người ấy.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, ý xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

328.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

329.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

330.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

331.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

332.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

333.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

334.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

335.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

336.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

337.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

338.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

339.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

340.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh...

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có...

341.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.v.v…

342.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

343.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

344.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

345.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ từng sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

346.

Nhãn xứ từng sanh với cõi nào... (những xứ sau cũng thế, chỉ đổi tên và thời...)

347.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

348.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

349.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

350.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

351.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

352.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

353.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

354.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ và tỷ xứ từng sanh.

355.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và ý xứ cũng từng sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

356.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ cũng từng sanh.

357.

Ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng từng sanh.

358.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có... tóm tắt.

359.

Ý xứ không từng sanh với người nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có...

360.

Nhãn xứ không từng sanh cõi nào .v.v...

361.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

362.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, luôn những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh.

363.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy, cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

364.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

365.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

366.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

367.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

368.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

369.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

370.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà pháp xứ cũng không từng sanh với người ấy cõi ấy.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

371.

Ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

372.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi..

373.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

374.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi….

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ, ý xứ sẽ sanh với người ấy.

Các phần sau này giống như hai phần trước.

375.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

376.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi... Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

377.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

378.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh?

379.

Ý xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

380.

Nhãn xứ sẽ sanh với cõi nào.v.v…

381.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

382.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

383.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

384.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

385.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

386.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

387.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

388.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

389.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

390.

Ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

391.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

392.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

393.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

394.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

395.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

396.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

397.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc, rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

398.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

399.

Nhãn xứ sẽ không sanh với cõi nào......

400.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

401.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

402.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

403.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

404.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

405.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

406.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

407.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

408.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

409.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

410.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

411.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ cũng đang sanh.

412.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

413.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ cũng đang sanh.

414.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ... từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

415.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh và ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng đang sanh.

416.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào v.v…

417.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng từng sanh.

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang từ cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

418.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử cõi Dục giới và người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

419.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

420.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng từng sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

421.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh.

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

422.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tưởng đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ từng sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

423.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy? Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

424.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

425.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh.

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

426.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh.

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, pháp xứ từng sanh, mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy.... pháp xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

427.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ đang sanh mà pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh.

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng đang sanh.

428.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có

429.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

Pháp xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

430.

Tỷ xứ... sắc xứ... ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh...

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

431.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...

432.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng không từng sanh.

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

433.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tâm đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

434.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

435.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

436.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

437.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

438.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

439.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

440.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy.... ý xứ không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

441.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

442.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng không từng sanh.

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

443.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

444.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

445.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

446.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

447.

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

448.

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

449.

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

450.

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

451.

Sắc xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào, thì sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người hữu sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

452.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn sắc xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

453.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, ý xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh.

454.

Sắc xứ đang sanh với cõi nào...

455.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy với những õi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

456.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới vói những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

457.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

458.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc giới những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

459.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với những cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh.

460.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

461.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

462.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ chẳng phải đang sanh với những người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh.

463.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

464.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh.

465.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, ý xứ đang sanh mà pháp xứ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ đang sanh và pháp xứ sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh.

466.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

467.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh

468.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

469.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

470.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

471.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc, rồi viên tịch, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ chẳng phải đang sanh.

472.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

473.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

474.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

475.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...

476.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

477.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

478.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

479.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

480.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

481.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

482.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

483.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

484.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

485.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

486.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

487.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

488.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

489.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

490.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót nhãn xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

491.

Tỷ xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy, những người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

492.

Tỷ xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, tỷ xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

493.

Sắc xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

494.

Ý xứ từng sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi!

495.

Nhãn xứ từng sanh với cõi nào...

496.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

497

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

Hay là tỷ xứ... Phải rồi!

498.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

499.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

500.

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh.

501.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

502.

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh.

503.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh.

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

504.

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh.

505.

Ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh.

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng từng sanh.

506.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có!

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh!

507.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có!

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh!

508.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ không từng sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Không có!

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh!

509.

Nhãn xứ không từng sanh với cõi nào...

510.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

511.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

512.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

513.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

514.

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh.

515.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

516.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

517.

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn ngời kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh.

518.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

519.

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng không từng sanh.

520.

Ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh.

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng không từng sanh.

Dứt phần hành vi sanh

---

Phần Hành Vi Diệt

521.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng đang diệt.

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

522.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

Hay là tỷ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

523.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

524.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn đang tử, ý xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, ý xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

525.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt. Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

526.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

527.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô tỷ đang tử, ý xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, ý xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

528.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

529.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô tâm đang tử, sắc xứ đang diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt.

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, ý xứ đang diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, ý xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

530.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, pháp xứ đang diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

531.

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, pháp xứ đang diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt.

532.

Nhãn xứ đang diệt với người nào...

 Trong phần sanh, diệt, sanh và diệt; đều giống nhau như các phần nói về cõi.

533.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?... Tỷ xứ, sắc xứ, ý xứ, pháp xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phân ra cho rộng đồng nhau về những câu trong phần người và cõi.

534.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô nhĩ đang tử, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

535.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt, mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tỷ vô nhãn đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

536.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

537.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

538.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

539.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

540.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

541.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

542.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

543.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

544.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

545.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với cõi nào...

546.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào...

Trong phần người, người và cõi đều giống nhau..

547.

* Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Trong phần sanh, phần diệt, phần sanh và diệt đều cho thuận tùng (anuloma) hay đối lập (paccanika) cũng như nhau.

548.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

549.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

550.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

551.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ diệt.

552.

Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

553.

Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

554.

Sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

555.

Ý xứ sẽ diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

556.

Nhãn xứ sẽ diệt với cõi nào...

557.

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

558.

* Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới... Cõi Dục giới... Cõi Vô tưởng... Cõi Ngũ uẩn... Cõi Vô sắc... Cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc... Cõi Ngũ uẩn...

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

* Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng… người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn…

* Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc… người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn…

* Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng, người vô sắc… người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn …

559.

* Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới... Cõi Dục giới, cõi Sắc giới, cõi Vô sắc... Cõi Dục giới.

* Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới … cõi dục giới …

* Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?  Người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới -nt-cõi dục giới -nt-

560.

* Sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?

Người nương cõi vô tưởng … người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn…

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi vô sắc … người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn …

* Sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi vô sắc… người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn, người nương cõi vô tưởng và cõi vô tưởng…

561.

Ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng... Người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ diệt.

(Về người và cõi trong phần sanh như thế nào, thì về phần diệt này cũng như thế ấy...)

562.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

563.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt.

564.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

565.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ.. pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

566.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng?Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

567.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

568.

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

569.

Ý xứ sẽ không diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

570.

Nhãn xứ sẽ không diệt với cõi nào...

571.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

572.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt.

573.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

574.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

575.

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

576.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

577.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

578.

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

579.

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

580.

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

581.

Ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

582.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

583.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

584.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

585.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, pháp xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

586.

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, pháp xứ từng diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt.

587.

Nhãn xứ đang diệt với cõi nào...

588.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng từng diệt.

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

589.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng từng diệt.

Hay là tỷ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

590.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người... nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng từng diệt.

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

591.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng từng diệt.

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

592.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt.

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

593.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

594.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

595.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ấy, thời pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

596.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

597.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt.

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

598.

Ý xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ đang diệt mà pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt.

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt.

599.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt!

Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có!

600.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt!

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có!

601.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt!

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có!

602.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với cõi nào...

603.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng không từng diệt.

Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

604.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt.

Hay là tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

605.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

Hay là sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

606.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

607.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

608.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

Hay là sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

609.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

610.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải dang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi!

611.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

612.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

613.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt.

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

614.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

615.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

Hay là tỷ xứ với người nào...

616.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng?Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ với người nào...

617.

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng?...

618.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang diệt.

619.

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, tỷ xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người đang tử mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ với người nào...

620.

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

621.

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, ý xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt.

622.

Nhãn xứ đang diệt với cõi nào...

623.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

624.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào...

Trong 3 phần (hiện tại, quá khứ, vị lai) trước, thì ở đây phần quá khứ và hiện tại này giống như hai phần trước, còn về phần vị lai sẽ giải tiếp.

625.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào...

626.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào?...

627.

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt.

628.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào...

629.

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời...

630.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời...

631.

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang diệt.

632.

Ý xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt.

633.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

634.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

635.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

636.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

637.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

638.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn người viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

639.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

640.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Sẽ diệt!

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Đang diệt!

641.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với cõi nào...

642.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

643.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới và người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới và người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

644.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

645.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

646.

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy...

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt.

647.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

648.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

649.

Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt.

650.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy. ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc giới và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

651.

Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

652.

Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt!

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Đang diệt!

653.

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi!

 654.

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ từng diệt với người nào...? Phải rồi!

655.

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào...? Phải rồi!

656.

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào...? Phải rồi!

657.

Tỷ xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ...? Phải rồi.

658.

Tỷ xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, tỷ xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ...? Phải rồi.

659.

Sắc xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ...? Phải rồi.

660.

Ý xứ từng diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch, ý xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, ý xứ từng diệt mà pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ...? Phải rồi...

661.

Nhãn xứ từng diệt với cõi nào...

662.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào; thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng?Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy; nhãn xứ từng diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt.

663.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

664.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt.

665.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt.

666.

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ cũng từng diệt.

667.

Tỷ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt.

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt.

668.

Tỷ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt.

669.

Sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy, cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. (arupavacaraṃ erupanaṃ).

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng từng diệt.

670.

Sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn ngoài ra đó, người vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng từng diệt.

671.

Ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt.

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ cũng từng diệt.

672.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

673.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có...

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

674.

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ không từng diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt...

675.

Nhãn xứ không từng diệt với cõi nào...

676.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

677.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

678.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

679.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

680.

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đanh sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt.

681.

Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ sẽ không từng diệt.

682.

Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt?

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt.

683.

Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt.

684.

Sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thời ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

685.

Sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không từng diệt.

686.

Ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng không từng diệt.

Dứt phần hành vi diệt

---

Phần Hành Vi Sanh Và Diệt

687.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải!

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

688.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ, sắc xứ, pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

689.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

690.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào...

Lời quyết định trong phần cõi thì không hiệp với những câu có chữ 'Không phải'; vì trong phần cõi hiệp với tất cả lời.

Ngoài ra phần cõi là phần người, người và cõi tất cả đều đồng nhau.

691.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải!

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải!

692.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải!

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải!

693.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ chẳng phải đang diệt.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô nhĩ đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

694.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ chẳng phải đang diệt.

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tỷ đang tử và người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

695.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang tử và người vô nhãn đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

696.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử và người vô nhãn đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

697.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

698.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang tử tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, người vô sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang tử, người vô tỷ đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

699.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh ý xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử, người vô tỷ đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

700.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh.

701.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Người hữu tâm đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, người vô tâm đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử, người vô sắc đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng đang sanh.

702.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

703.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh.

704.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...

705.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào.

Trong phần người, người và cõi đều giống nhau.

706.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

(Câu hỏi về quá khứ trong phần sanh, phần diệt, phần sanh và diệt dầu cho thuận tùng hay đối lập cũng giống như trước).

707.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng?

Phải rồi... Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

708.   

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ cũng sẽ sanh.

709.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh, sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

710.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

711.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

712.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

713.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh.

714.

Ý xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ sanh.

715.

Nhãn xứ sẽ sanh với cõi nào...

716.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

717.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

718.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

719.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

720.

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh.

721.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

722.

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới người nương vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh.

723.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy? Còn người ngoài ra đó, nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh.

724.

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh.

725.

Ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ sanh.

726.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi…

727.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nào đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

728.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi…

729.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy? Còn người đang viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ với người nào... Phải rồi...

730.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc... xứ với người nào... Phải rồi...

731.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt với người ấy.

Hay là pháp xứ... với người nào... ? Phải rồi…

732.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào... ? Phải rồi…

733.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi…

734.

Nhãn xứ sẽ không sanh với cõi nào...

735.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và nhĩ xứ cũng không diệt.

Hay là nhĩ xứ... với người nào cõi nào. Phải rồi…

736.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

737.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

738.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

739.

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

740.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

741.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

742.

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

743.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không sanh.

744.

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi...

745.

Ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

746.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

(Những câu hỏi quá khứ trong phần sanh hiện tại như thế nào, kể luôn thuận hay nghịch thì trong phần sanh diệt cũng đều như thế đó).

747.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

748.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

749.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

750.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

751.

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

752.

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh.

753.

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh.

754.

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy ; còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang sanh.

755.

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào?...

756.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

757.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ cũng đang sanh.

758.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi…

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

759.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

760.

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh.

761.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh?

762.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh.

763.

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh.

764.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, đang nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh.

765.

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh.

766.

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang sanh.

767.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

768.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.

769.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ... với người nào... Phải rồi...

770.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt với người ấy.

Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rồi...

771.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ... với người nào... Phải rồi...

772.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rồi...

773.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rồi...

774.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

775.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào...?

776.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

777.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, đang tử cõi Sắc giới, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, đang tử cõi Sắc giới, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

778.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi ngũ ẩn, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

779.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

780.

Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

781.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

782.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt?

Hay là ý xứ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

783.

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

784.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ cũng sẽ diệt.

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh.

785.

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi...

786.

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt.

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

787.

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch sắc xứ từng sanh mà nhĩ xứ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, sắc xứ từng sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ diệt.

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi...

Những câu hỏi quá khứ - vị lai trong phần diệt nói về người, cõi hoặc người và cõi, thuận hay nghịch đã phân như thế nào, thời phần quá khứ - vị lai trong sanh diệt cũng như thế đó.

Dứt phần hành vi sanh và diệt

---

PHẦN ĐẠT TRI

788.

* Người nào đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy đang đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Người nào chẳng phải đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào chẳng phải đang đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

789.

* Người nào từng đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy từng đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Người nào không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy không từng đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

790.

* Người nào sẽ đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy sẽ đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ thì người ấy sẽ đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Người nào sẽ không đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

791.

* Người nào đang đạt tri nhãn xứ thời người ấy từng đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Không phải...

Hay là người nào từng đạt tri nhĩ xứ thời người ấy đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Không phải...

* Người nào chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ thời người ấy không từng đạt tri nhĩ xứ phải chăng? La-hán quả chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ mà từng đạt tri nhĩ xứ. Còn ngoài ra La-hán quả và đạo cao tột đều chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ và cũng không từng đạt tri nhĩ xứ.

Hay là người nào không từng đạt tri nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Bực cao tột không từng đạt tri nhĩ xứ mà đang đạt tri nhãn xứ. Còn ngoài ra La-hán quả và đạo cao tột đều không từng đạt tri nhãn xứ và cũng chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ.

792.

* Người nào đang đạt tri nhãn xứ, thời người ấy sẽ đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ, thời người ấy đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi...

* Người nào chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ, thời người ấy sẽ không đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo chẳng phải đang đạt tri mà sẽ đạt tri nhĩ xứ. Còn bực La-hán và phàm phu vô phần chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ và cũng sẽ không đạt tri nhĩ xứ.

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Bực cao tột sẽ không đạt tri nhãn xứ. Còn bực La-hán và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri nhĩ xứ và cũng chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ.

793.

* Người nào từng đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Không phải...

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ thời người ấy từng đạt tri nhãn xứ phải chăng? Không phải...

* Người nào không từng đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Bực sẽ đắc đạo tột không từng đạt tri nhãn xứ mà sẽ đạt tri nhĩ xứ. Còn bực đạo cao tột và phàm phu vô phần đều không từng đạt tri nhãn xứ và cũng sẽ không đạt tri nhĩ xứ.

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy không từng đạt tri nhãn xứ phải chăng? La-hán quả sẽ không đạt tri nhĩ xứ nhưng từng đạt tri nhãn xứ. Còn đạo cao tột và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri nhĩ xứ và cũng không từng đại tri nhãn xứ.

Dứt phần đạt tri xứ song.

---

GIỚI SONG (Dhātu yamaka)

PHẦN ĐỊNH DANH (PAÑÑATTIVARA)

794.

Thập bát giới là: nhãn giới (cakkhudhātu), nhĩ giới (sotadhātu), tỷ giới (ghānadhātu), thiệt giới (jivhādhātu), thân giới (kāyadhātu), sắc giới (rūpadhātu), thinh giới (saddadhātu), khí giới (gandhadhātu), vị giới (rasadhātu), xúc giới (phoṭṭhabbadhātu), nhãn thức giới (cakkhuviññaṇadhātu), nhĩ thức giới (sotaviññaṇadhātu), tỷ thức giới (ghānaviññaṇadhātu), thiệt thức giới (jivhāviññaṇadhātu), thân thức giới (kāyaviññaṇadhātu), ý giới (manodhātu), ý thức giới (manoviññaṇadhātu), pháp giới (dhammadhātu).

Phần Xiển Thuật (Uddesavara)

795.

* Nhãn là giới phải chăng? Nhãn giới là nhãn phải chăng?

* Nhĩ là giới phải chăng? Nhĩ giới là nhĩ phải chăng?

* Nhãn thức là nhãn thức giới phải chăng? Nhãn thức giới là nhãn thức phải chăng?

* Ý là ý giới phải chăng? Ý giới là ý phải chăng?

* Ý thức là ý thức giới phải chăng? Ý thức giới là ý thức phải chăng?

* Pháp là pháp giới phải chăng? Pháp giới là pháp phải chăng?

796.

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi nhãn giới, phi nhãn phải chăng?

* Phi nhĩ, phi nhĩ giới phải chăng? Phi nhĩ giới, phi nhĩ phải chăng?

* Phi nhãn thức, phi nhãn thức giới phải chăng? Phi nhãn thức giới, phi nhãn thức phải chăng?

* Phi ý, phi ý giới phải chăng? Phi ý giới, phi ý phải chăng?

* Phi ý thức, phi ý thức giới phải chăng? Phi ý thức giới, phi ý thức phải chăng?

* Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi pháp giới, phi pháp phải chăng?

797.

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Giới là nhĩ giới phải chăng?

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Giới là pháp giới phải chăng?

Trong phần căn luân của xứ song phân giải rộng như thế nào thì trong phần căn luân (cakka) của giới song cũng nên sắp đặt như thế đó.

798.

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới phi nhĩ giới phải chăng?

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới, phi tỷ giới phải chăng?

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới, phi pháp giới phải chăng?

* Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn giới phải chăng?

* Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức giới phải chăng?

Nên nói theo cách xoay chuyển (Cakkaṃ bandhitabbaṃ).

799.

* Nhãn là giới phải chăng? Giới là nhãn phải chăng?

* Nhĩ là giới phải chăng? Giới là nhĩ phải chăng? Tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc.

* Nhãn thức là giới phải chăng? Giới là nhãn thức phải chăng? Nhĩ thức là giới phải chăng? Giới là nhĩ thức phải chăng? Tỷ thức, thiệt thức, thân thức.

* Ý là giới phải chăng? Giới là ý phải chăng?

* Ý thức là giới phải chăng? Giới là ý thức phải chăng?

* Pháp là giới phải chăng? Giới là pháp phải chăng?

800.

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn phải chăng?

* Phi nhĩ, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhĩ phải chăng? Phi tỷ, phi thiệt, phi thân, phi sắc, phi thinh, phi khí, phi vị, phi xúc.

* Phi nhãn thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn thức phải chăng?

* Phi nhĩ thức, phi tỷ thức, phi thiệt thức, phi thân thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi thân thức phải chăng?

* Phi ý, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý phải chăng?

* Phi ý thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức phải chăng?

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi pháp phải chăng?

801.

* Nhãn là giới phải chăng? Giới là nhĩ phải chăng?

* Nhãn là giới phải chăng? Giới là pháp phải chăng?...

* Pháp là giới phải chăng? Giới là nhãn phải chăng?...

* Pháp là giới phải chăng? Giới là ý thức phải chăng?

Nên nói theo cách xoay chuyển (Cakkaṃ bandhitabbaṃ).

802.

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhĩ phải chăng?

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi tỷ phải chăng?...

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi pháp phải chăng?

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn phải chăng?

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức phải chăng?

Nên nói theo cách xoay chuyển (Cakkaṃ bandhitabbaṃ)..

Dứt phần xiển thuật

---

Phần Xiển Minh (Niddesavara)

Phần Câu Lọc (Padasodhanavāra)

803.

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn (paññācakkhu) gọi là nhãn mà không gọi là nhãn giới. Còn nhãn giới gọi nhãn cũng phải, gọi nhãn giới cũng phải.

Nhãn giới là nhãn phải chăng? Phải rồi.

* Nhĩ là nhĩ giới phải chăng? Thiên nhĩ (dibbasota), ái nhĩ (taṅhāsota) gọi là nhĩ, mà không gọi là nhĩ giới. Còn nhĩ giới gọi nhĩ cũng phải, gọi nhĩ giới cũng phải.

Nhĩ giới là nhĩ phải chăng? Phải rồi.

* Tỷ là tỷ giới phải chăng? Phải rồi.

Tỷ giới là tỷ phải chăng? Phải rồi.

Thiệt cũng như tỷ giới.

* Thân là thân giới phải chăng? Trừ ra thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, gọi là thân mà còn gọi phi thân giới. Còn thân giới gọi là thân cũng phải, gọi thân giới cũng phải.

Thân giới là thân phải chăng? Phải rồi.

* Sắc là sắc giới phải chăng? Trừ ra sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi là sắc mà không gọi là sắc giới. Còn sắc giới gọi sắc cũng phải và gọi sắc giới cũng phải.

Sắc giới là sắc phải chăng? Phải rồi.

Thinh cũng đồng như tỷ.

* Khí là khí giới phải chăng? Giới hương (sīlagandha), định hương (samdhigandha), huệ hương (pañña gandha) gọi là khí (gandha) mà còn gọi phi khí giới (gandhadhātu). Còn khí giới gọi khí cũng phải, gọi khí giới cũng phải.

Khí giới là khí phải chăng? Phải rồi.

* Vị là vị giới phải chăng? Nghĩa lý vị (attharasa), pháp vị (dhammarasa), giải thoát vị (vimuttirasa) gọi là vị mà còn gọi phi vị giới. Còn vị giới gọi vị cũng phải, gọi vị giới cũng phải.

Vị giới là vị phải chăng? Phải rồi.

Xúc cũng đồng như tỷ.

* Nhãn thức là nhãn thức giới phải chăng? Phải rồi.

Nhãn thức giới là nhãn thức phải chăng? Phải rồi.

Nhĩ thức... tỷ thức, thiệt thức, thân thức.

* Ý là ý giới phải chăng? Trừ ra ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, gọi là ý mà còn gọi phi ý giới. Còn ý giới gọi là ý cũng phải và gọi là ý giới cũng phải.

Ý giới là ý phải chăng? Phải rồi.

* Ý thức là ý thức giới phải chăng? Phải rồi.

Ý thức giới là ý thức phải chăng? Phải rồi.

* Pháp là pháp giới phải chăng? Trừ ra pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là pháp mà còn gọi là phi pháp giới. Còn pháp giới gọi là pháp cũng phải gọi là pháp giới cũng phải.

Pháp giới là pháp phải chăng? Phải rồi.

804.

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.

Phi nhãn giới, phi nhãn phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn (paññācakkhu) là phi nhãn giới mà còn gọi là nhãn. Trừ ra nhãn và nhãn giới rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi nhãn giới.

* Phi nhĩ, phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi.

Phi nhĩ giới, phi nhĩ phải chăng? Thiên nhĩ (dibbasota), ái nhĩ (taṅhāsota) là phi nhĩ giới mà còn gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ giới rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhĩ và phi nhĩ giới.

* Phi tỷ, phi tỷ giới phải chăng? Phải rồi.

Phi tỷ giới, phi tỷ phải chăng? Phải rồi.

Trong hai phần, Đức Phật Ngài nói dón gọn và đáp là phải (yaṃ saṃjittaṃ ubhato āmantā).

* Phi thiệt... phi thân, phi thân giới phải chăng?

Phi thân giới, phi thân phải chăng? Trừ ra thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, là phi thân giới mà còn gọi là thân. Còn trừ ra thân và thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, gọi là phi thân và còn gọi là phi thân giới.

* Phi sắc, phi sắc giới phải chăng? Phải rồi.

Phi sắc giới, phi sắc phải chăng? Trừ ra Sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó gọi là phi sắc mà còn gọi là sắc. Còn trừ ra sắc và sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi là phi sắc và còn gọi là phi sắc giới.

* Phi thinh... phi khí, phi khí giới phải chăng? Phải rồi.

Phi khí giới, phi khí phải chăng? Giới hương (sīlagandha), định hương (samadhigandha), tuệ hương (paññādandha) là phi khí giới mà còn gọi là khí. Còn trừ ra khí và khí giới rồi, khí mà ngoài ra đó, gọi là phi khí và còn gọi là phi khí giới.

* Phi vị, phi vị giới phải chăng? Phải rồi.

Phi vị giới, phi vị phải chăng? Nghĩa lý vị (attharasa), pháp vị (dhammarasa), giải thoát vị (vimuttirasa) là phi vị giới mà còn gọi là vị. Còn trừ ra vị và vị giới rồi, vị mà ngoài ra đó, gọi là phi vị và gọi là phi vị giới.

* Phi xúc... phi nhãn thức, phi nhãn thức giới phải chăng? Phải rồi.

Phi nhãn thức giới, phi nhãn thức phải chăng? Phải rồi.

* Phi nhĩ thức, phi tỷ thức, phi thiệt thức, phi thân thức, phi ý, phi ý giới phải chăng? Phải rồi.

Phi ý giới, phi ý phải chăng? Trừ ra ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, là phi ý giới mà còn gọi là ý. Còn trừ ra ý và ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, gọi là phi ý và còn gọi là phi ý giới.

* Phi ý thức, phi ý thức giới phải chăng? Phải rồi.

Phi ý thức giới, phi ý thức phải chăng? Phải rồi.

* Phi pháp, phi pháp pháp giới phải chăng? Phải rồi.

Phi pháp giới, phi pháp phải chăng? Trừ ra pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là phi pháp giới, mà còn gọi là pháp. Còn trừ ra pháp và pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là phi pháp và còn gọi là phi pháp giới.

---

Phần Câu Lọc Căn Luân (Padasodhanamūlacakkavāra)

805.

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn (paññācakkhu) gọi là nhãn mà không gọi là nhãn giới. Còn nhãn giới gọi là nhãn cũng phải và gọi là nhãn giới cũng phải.

Giới là nhĩ giới phải chăng? Nhĩ giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhĩ giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhĩ giới.

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi là nhãn mà phi nhãn giới. Còn nhãn giới gọi là nhãn cũng phải và gọi nhãn giới cũng phải.

Giới là tỷ giới phải chăng?... Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi giới cũng phải và gọi pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới.

Trong phần định danh của xứ song như thế nào thì trong phần định danh của giới song cũng nên nói theo cách xoay chuyển như thế đó (yathā āyatanayamake paññatti evaṃ dhātuyamakepi paññatti cakkaṃ bandhitabbaṃ).

806.

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi giới, phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi giới, phi tỷ giới phải chăng?... Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi.

Trong hai phần của giới song ngoài ra thì đáp là phải rồi.

Nên nói theo cách xoay chuyển (cakkaṃ bandhitabbaṃ sabbe āmantā ubhatopi sesepi).

---

Phần Thuần Giới (Suddhadhātuvāra)

807.

* Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi.

* Giới là nhãn giới phải chăng? Nhãn giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhãn giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhãn giới.

* Nhĩ là giới phải chăng? Phải rồi...

Tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc.

* Nhãn thức là giới phải chăng? Phải rồi.

* Giới là nhãn thức giới phải chăng? Nhãn thức giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhãn thức giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn thức giới.

Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức.

* Ý là giới phải chăng? Phải rồi.

* Giới là ý giới phải chăng? Ý giới gọi là giới cũng phải, gọi là ý giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi ý giới.

* Ý thức là giới phải chăng? Phải rồi.

* Giới là ý thức giới phải chăng? Ý thức giới gọi là giới cũng phải, gọi là ý thức giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi ý thức giới.

* Pháp là giới phải chăng? Phải rồi.

* Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi là giới cũng phải, gọi là pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới.

808.

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà còn gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi giới.

* Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi nhĩ, phi giới phải chăng? Trừ ra nhĩ rồi... trừ ra tỷ rồi... trừ ra thiệt rồi...

* Phi thân, phi giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi giới, phi thân giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi sắc, phi giới phải chăng? Trừ ra sắc rồi... Trừ ra thinh, khí, vị, xúc, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý, ý thức rồi...

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi.

---

Phần Thuần Giới Căn Luân (Suddhadhātu Mūlacakkavāra).

809.

* Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi.

* Giới là nhĩ giới phải chăng? Nhĩ giới gọi giới cũng phải, gọi nhĩ giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhĩ giới.

* Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi.

* Giới là tỷ giới phải chăng?... Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi giới cũng phải, gọi pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới.

Nên nói theo cách xoay chuyển (cakkaṃ bandhitabbaṃ).

810.

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi giới.

* Phi giới phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà còn gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi giới.

* Phi giới, phi tỷ giới phải chăng?... Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi...

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi.

* Phi giới, phi nhĩ giới phải chăng?... Phi giới, phi ý thức giới phải chăng? Phải rồi.

Nên nói theo cách xoay chuyển (cakkaṃ bandhitabbaṃ) phần định danh của xứ song như thế nào thì phần định danh của giới song nên phân rộng như thế đó (yathā āyatanayamakassa paññatti evaṃ Dhātuyamakassa paññatti vitthāretabbā).

Dứt phần định danh

---

PHẦN HÀNH VI (PAVATTIVARA)

Phần Sanh (Uppadavāra)

811.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời nhĩ giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn, vô nhĩ đang sanh, nhãn giới đang sanh mà nhĩ giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn giới đang sanh và nhĩ giới cũng đang sanh.

Hay là nhĩ giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh, nhĩ giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang sanh, nhĩ giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

812.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời tỷ giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh, nhãn giới đang sanh mà tỷ giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn giới đang sanh và tỷ giới cũng đang sanh.

Hay là tỷ giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang sanh, tỷ giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

813.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời sắc giới đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là sắc giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu sắc vô nhãn đang sanh, sắc giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc hữu nhãn đang sanh, sắc giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

814.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời ý thức giới đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là ý thức giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn đang sanh, ý thức giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm hữu nhãn đang sanh, ý thức giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

815.

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời pháp giới đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là pháp giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh, pháp giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh.

Xứ song, Phật Ngài phân ra như thế nào thì trong giới song cũng nên phân theo như thế đó (yathā āyatanayamakam vibhattaṃ evaṃ dhātuyamakampi vibhajitabbaṃ sadisaṃ kātabbaṃ).

---

PHẦN ĐẠT TRI (PARIÑÑAVARA)

816.

Người nào đang đạt trừ nhãn giới, thời người đó cũng đang đạt trừ nhĩ giới phải chăng? Phải rồi...

Dứt phần đạt tri (Pariññāvāro niṭṭhito)

Phần chót của giới song nên hoàn thành đầy đủ (dhātu yamakaṃ paripuṇṇaṃ peyyālena).

Dứt Giới song

Dhātuyamakaṃ niṭṭhitaṃ.

---

ĐẾ SONG (Saccayamaka)

PHẦN ĐỊNH DANH (PAÑÑATTIVARA)

Tứ đế là : Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế.

Phần Xiển Thuật (Uddesavāra)

817.

* Khổ là khổ đế phải chăng? Khổ đế là khổ phải chăng?

* Tập là tập đế phải chăng? Tập đế là tập phải chăng?

* Diệt là diệt đế phải chăng? Diệt đế là diệt phải chăng?

* Đạo là đạo đế phải chăng? Đạo đế là đạo phải chăng?

818.

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi khổ đế, phi khổ phải chăng?

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi tập đế, phi tập phải chăng?

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi diệt đế, phi diệt phải chăng?

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đạo đế, phi đạo phải chăng?

819.

* Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là tập đế phải chăng?

* Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là diệt đế phải chăng?

* Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là đạo đế phải chăng?

* Tập là tập đế phải chăng? Đế là khổ đế phải chăng?

* Tập là tập đế phải chăng? Đế là diệt đế phải chăng?

* Tập là tập đế phải chăng? Đế là đạo đế phải chăng?

* Diệt là diệt đế phải chăng? Đế là khổ đế phải chăng?

* Diệt là diệt đế phải chăng? Đế là tập đế phải chăng?

* Diệt là diệt đế phải chăng? Đế là đạo đế phải chăng?

* Đạo là đạo đế phải chăng? Đế là khổ đế phải chăng?

* Đạo là đạo đế phải chăng? Đế là tập đế phải chăng?

* Đạo là đạo đế phải chăng? Đế là diệt đế phải chăng?

820.

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi tập đế phải chăng?

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi diệt đế phải chăng?

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng?

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đế phải chăng?

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi đế, phi diệt đế phải chăng?

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng?

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đế phải chăng?

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi tập đế phải chăng?

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng?

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đế phải chăng?

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi tập đế phải chăng?

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi diệt đế phải chăng?

821.

* Khổ là đế phải chăng? Đế là khổ phải chăng?

* Tập là đế phải chăng? Đế là tập phải chăng?

* Diệt là đế phải chăng? Đế là diệt phải chăng?

* Đạo là đế phải chăng? Đế là đạo phải chăng?

822.

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng?

* Phi tập, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng?

* Phi diệt, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng?

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi đạo phải chăng?

823.

* Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là tập phải chăng?

* Khổ là đế phải chăng? Đế là diệt phải chăng?

* Khổ là đế phải chăng? Đế là đạo phải chăng?

* Tập là đế phải chăng? Đế là khổ phải chăng?...

* Đế là đạo phải chăng? Diệt là đế phải chăng?

* Đế là khổ phải chăng? Đế là đạo phải chăng?

* Đạo là đế phải chăng? Đế là khổ phải chăng?

* Đạo là đế phải chăng? Đế là tập phải chăng?

* Đạo là đế phải chăng? Đế là diệt phải chăng?

824.

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng?

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng?

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi đạo phải chăng?

* Phi tập, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng? ... Phi đế, phi đạo phải chăng?

* Phi diệt, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng?... Phi đế, phi đạo phải chăng?

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng?

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng?

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng?

Dứt phần xiển thuật

---

Phần Xiển Minh (Niddesavara)

Phần Câu Lọc (Padasodhanavāra)

825.

* Khổ là khổ đế phải chăng? Phải rồi.

Khổ đế là khổ phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, gọi là khổ đế mà phi khổ. Còn khổ thân khổ tâm gọi là khổ cũng phải, gọi là khổ đế cũng phải.

* Tập là tập đế phải chăng? Trừ ra tập đế rồi, tập mà ngoài ra đó, gọi là tập mà phi tập đế. Còn tập đế gọi là tập cũng phải, gọi là tập đế cũng phải.

Tập đế là tập phải chăng? Phải rồi.

* Diệt là diệt đế phải chăng? Trừ ra diệt đế rồi, diệt mà ngoài ra đó, gọi là diệt mà phi diệt đế. Còn diệt đế gọi là diệt cũng phải, gọi là diệt đế cũng phải.

Diệt đế là diệt phải chăng? Phải rồi.

* Đạo là đạo đế phải chăng? Trừ ra đạo đế rồi, đạo mà ngoài ra đó, gọi là đạo mà phi đạo đế. Còn đạo đế gọi là đạo cũng phải, gọi là đạo đế cũng phải.

Đạo đế là đạo phải chăng? Phải rồi.

826.

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đế rồi, khổ mà ngoài ra là phi khổ và phi khổ đế.

Phi khổ đế, phi khổ phải chăng? Phải rồi.

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.

Phi tập đế, phi tập phải chăng? Trừ ra tập đế rồi, tập mà ngoài ra đó, là phi tập đế mà còn gọi là tập. Còn trừ ra tập và tập đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi tập và phi tập đế.

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi.

Phi diệt đế, phi diệt phải chăng? Trừ ra diệt đế rồi, diệt mà ngoài ra đó, là phi diệt đế mà còn gọi là diệt. Còn trừ ra diệt và diệt đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi diệt và phi diệt đế.

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

Phi đạo đế, phi đạo phải chăng? Trừ ra đạo đế rồi, đạo mà ngoài ra đó, là phi đạo đế mà còn gọi là đạo. Còn trừ ra đạo và đạo đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đạo đế.

Dứt phần câu lọc

Phần Câu Lọc Căn Luân (Padasodhanamūlacakkavāra).

827.

* Khổ là khổ đế phải chăng? Phải rồi.

* Đế là tập đế phải chăng? Tập đế gọi là đế cũng phải, gọi là tập đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi tập đế.

* Khổ là khổ đế phải chăng? Phải rồi.

* Đế là diệt đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi là đế cũng phải, gọi là đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi đạo đế.

* Tập là tập đế phải chăng? Trừ ra tập đế rồi, tập mà ngoài ra đó, gọi là tập mà phi tập đế. Còn tập đế gọi tập cũng phải, gọi tập đế cũng phải.

* Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là diệt đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế.

* Diệt là diệt đế phải chăng? Trừ ra diệt đế rồi, diệt mà ngoài ra đó, gọi là diệt mà phi diệt đế. Còn diệt đế gọi diệt cũng phải, gọi diệt đế cũng phải.

* Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là tập đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế.

* Đạo là đạo đế phải chăng? Trừ ra đạo đế rồi, đạo mà ngoài ra đó, gọi là đạo mà phi đạo đế. Còn đạo đế gọi là đạo cũng phải, gọi là đạo đế cũng phải.

* Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là tập đế phải chăng?... Đế là diệt đế phải chăng? Diệt đế gọi đế cũng phải, gọi diệt đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi diệt đế.

828.

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ khổ thân khổ tâm ra rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi khổ đế.

* Phi đế, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi khổ đế.

* Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng?... Phi đế, phi tập đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi đế, phi tập đế phải chăng?... Phi đế, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi.                                                      

Phần Thuần Đế (Suddhasaccavāra)

829.

* Khổ là đế phải chăng? Phải rồi.

* Đế là khổ đế phải chăng? Khổ đế gọi khổ cũng phải, gọi khổ đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi khổ đế.

* Tập là đế phải chăng? Phải rồi...

* Diệt là đế phải chăng? Phải rồi...

* Đạo là đế phải chăng? Phải rồi...

* Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế.

830.

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ ra khổ rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là đế. Còn trừ ra khổ và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đế.

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi tập, phi đế phải chăng? Trừ ra tập rồi...

* Phi diệt, phi đế phải chăng? Trừ ra diệt rồi...

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là đế. Còn trừ ra đạo và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đế.

* Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

Phần Thuần Đế Căn Luân (Suddha sacca mūla cakkavāra)

831.

* Khổ là đế phải chăng? Phải rồi.

* Đế là tập đế phải chăng? Tập đế gọi đế cũng phải, gọi tập đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi tập đế.

* Khổ là đế phải chăng? Phải rồi.

* Đế là diệt đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế.

* Tập là đế phải chăng? Phải rồi...

* Diệt là đế phải chăng? Phải rồi...

* Đạo là đế phải chăng? Phải rồi...

* Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là tập đế phải chăng?... Đế là diệt đế phải chăng? Diệt đế gọi đế cũng phải, gọi diệt đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi diệt đế.

832.

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ khổ ra rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là đế. Còn trừ ra khổ và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đế.

* Phi đế, phi tập đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ khổ ra rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là đế. Còn trừ khổ và đế ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đế.

* Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Trừ ra tập rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi tập mà còn gọi là đế. Còn trừ tập và đế ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi tập và phi đế...

* Phi diệt, phi đế phải chăng? Trừ diệt ra rồi...

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là đế. Còn trừ ra đạo và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đế.

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi.

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là đế. Còn trừ đạo và đế ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đế.

* Phi đế, phi tập đế phải chăng?... Phi đế, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi.

Dứt phần định danh

---

PHẦN HÀNH VI (PAVATTIVARA)

Phần Sanh (Uppadavāra)

833.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly ái trong thời bình nhựt (avattikāla), khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na sanh của tâm ái dục (taṅhā), khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh.

Hay là tập đế đang sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

834.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly đạo trong thời bình nhựt (pavattikāla), khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Ngũ uẩn, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh.

Hay là đạo đế đang sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, đạo đế đang sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na sanh của tâm đạo ở cõi Ngũ uẩn, đạo đế đang sanh và khổ đế cũng đang sanh.

835.

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

Hay là đạo đế đang sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Không phải!

836.

Khổ đế đang sanh với cõi nào, thời tập đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, cõi Ngũ uẩn, khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh.

Hay là tập đế đang sanh với cõi nào, thời khổ đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

837.

Khổ đế đang sanh với cõi nào, thời đạo đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Khổ thú và cõi Vô tưởng, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn và cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh.

Hay là đạo đế đang sanh với cõi nào, thời khổ đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

838.

Tập đế đang sanh với cõi nào, thời đạo đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Khổ thú, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn và cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, tập đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh.

Hay là đạo đế đang sanh với cõi nào, thời tập đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

839.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng?

Những câu có chữyassa’ (với người nào) và những câu có chữyassa yattha’ (với người nào, cõi nào). Khi học nên phân rộng và đầy đủ như thế.

840.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly ái trong thời bình nhựt (pavattikāla), tập đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

841.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly đạo trong thời bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

842.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly ái của tâm ly đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm ái dục, đạo đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly đạo và tâm ly ái của bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

843.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Không có.

Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Đang sanh.

844.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Đang sanh.

845.

Tập đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với cõi đó phải chăng? Cõi Khổ thú, đạo đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

846.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh trong sát-na sanh của tâm ly ái trong thời bình nhựt (pavattikala), tập đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với người đó cõi đó. Còn tất cả người đang tử, trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

847.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người đó cõi đó phải chăng? Tất cả người đang sanh trong sát-na sanh của tâm ly đạo trong thời bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

848.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải đang sanh với người đó cõi đó phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn trong tất cả sát-na diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly ái và tâm ly đạo của bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm ái dục, đạo đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang sanh với người đó cõi đó. Còn trong tất cả sát-na diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly đạo và tâm ly ái của bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

849.

Khổ đế từng sanh với người nào, thời tập đế từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế từng sanh với người nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

850.

Khổ đế từng sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? Người chưa đắc chứng (anabhisametavina), khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào... Phải rồi.

851.

Tập đế từng sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? Người chưa đắc chứng, tập đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng, tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào?... Phải rồi.

852.

Khổ đế từng sanh với cõi nào...

Câu nói ‘yattha’ (cõi nào) cũng như mỗi câu đã phân rộng làm cho khác nhau nơi kiểu mẫu nói là ‘yattha’ trong lần sau (yatthakampi sabbattha sadisaṃ tantinānā-karanaṃ heṭṭhāyattha kesadisam).

853.

Khổ đế từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai và bậc vô tưởng, khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh với người đó cõi đó. Còn người tứ uẩn và Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và tập đế cũng từng sanh.

Hay là tập đế từng sanh với người nào cõi nào... Phải rồi.

854.

Khổ đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai, người chưa đắc chứng và bậc vô tưởng, khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi đó, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế từng sanh với người đó cõi đó phải chăng? Phải rồi.

855.

Tập đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm bất thiện hiện hành lần thứ hai và người chưa đắc chứng, tập đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi ấy, tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào... Phải rồi.

856.

Khổ đế không từng sanh với người nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tập đế không từng sanh với người nào... Không có.

857.

Khổ đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Đạo đế không từng sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

858.

Tập đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

859.

Khổ đế không từng sanh với cõi nào...

860.

Khổ đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Tịnh cư (suddhavāsa) khi tâm hiện hành lần thứ hai và bực vô tưởng, tập đế không từng sanh mà khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc đang sanh ở cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tập đế không từng sanh và khổ đế cũng không từng sanh.

861.

Khổ đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai, người chưa đắc chứng và bậc vô tưởng, đạo đế không từng sanh mà khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và khổ đế cũng không từng sanh.

862.

Tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm bất thiện hiện hành lần thứ hai và người chưa đắc chứng, đạo đế không từng sanh mà tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và tập đế cũng không từng sanh.

863.

Khổ đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả La-hán quả và bậc sắp đắc đạo cao tột, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với những người ấy. Còn những người ngoài ra đó, trừ người đạo, khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

864.

Khổ đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả La-hán và phàm phu vô phần, khổ đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn tất cả người ngoài ra trừ đạo, khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

865.

Tập đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những phàm phu nào sẽ không đắc đạo, tập đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người nào sẽ đắc đạo, tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh với người ấy.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Một nửa, những người sẽ đắc đạo, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

866.

Khổ đế sẽ sanh với cõi nào...

867.

Khổ đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán, những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào và bậc vô tưởng với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người tứ uẩn, ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào... Phải rồi.

868.

Khổ đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán, những người phàm phu sẽ không đắc đạo, người sanh cõi ác thú và bậc vô tưởng với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào, một nửa, những người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

869.

Tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Khổ thú và những người phàm phu không đắc đạo với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và đạo đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người nào sẽ đắc đạo với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người nào sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

870.

Khổ đế sẽ không sanh với người nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế sẽ không sanh với người nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người đó phải chăng? Tất cả La-hán và người sẽ hội hiệp đầy đủ La-hán đạo, tâm không gián đoạn của đạo cao tột, tập đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm chót, tập đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh.

871.

Khổ đế sẽ không sanh với người nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và những người phàm phu nào sẽ không đắc đạo, đạo đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm chót, đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh.

872.

Tập đế sẽ không sanh với người nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Người có tâm không gián đoạn của bậc đạo cao tột, tập đế sẽ không sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy. Còn người sẽ hội hiệp đầy đủ với La-hán đạo, tập đế sẽ không sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh.

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Những người phàm phu nào sẽ không đắc đạo, đạo đế sẽ không sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột và tất cả La-hán, đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng sẽ không sanh.

873.

Khổ đế sẽ không sanh với cõi nào...

874.

Khổ đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sẽ hội hiệp đầy đủ với La-hán đạo, tâm không gián đoạn của đạo cao tột và bậc vô tưởng với những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực đầy đủ của tâm chót với những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh.

875.

Khổ đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và những người phàm phu sẽ không đắc đạo, người đang sanh cõi Khổ thú và bậc vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ trong tâm chót (pacchima) với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh.

876.

Tập đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp của tâm nào với những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và bậc vô tưởng với những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh.

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh cõi Khổ thú và những người phàm phu sẽ không đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và bực vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng sẽ không sanh.

877.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế từng sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm thời bình nhựt (pavattikāla), trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả ở cõi Vô sắc, tập đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh trong sát-na sanh của tâm thời bình nhựt, tập đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh.

878.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? Người chưa đắc chứng trong sát-na sanh của tâm đang sanh thời bình nhựt, khổ đế đang sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng trong sát-na sanh của tâm đang sanh thời bình nhựt, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Người đã đắc chứng đang tử, trong sát-na diệt nơi tâm thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng đang sanh trong sát-na sanh của tâm bình nhựt, đạo đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh.

879.

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái dục của người chưa đắc chứng, tập đế đang sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái dục của bậc đã chứng, tập đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái dục khi tâm ly ái hiện hành của bậc đã đắc chứng và bậc nhập thiền Diệt, đạo đế từng sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái dục của bậc đã đắc chứng, đạo đế từng sanh và tập đế cũng đang sanh.

880.

Khổ đế đang sanh với cõi nào...

Câu nói cõi nào (yattha) giống như tất cả.

881.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm hóa sanh bậc Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, khổ đế đang sanh mà tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và tập đế cũng từng sanh.

Hay là tập đế từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử trong cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn. Trong sát-na sanh nơi tâm đạo và tâm quả của người vô sắc với những cõi ấy, tập đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh nơi tâm bình nhựt của người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tập đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh.

882.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh nơi tâm hóa sanh của người nương Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng và sát-na sanh của người vô tưởng và những cõi ấy, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã chứng đang sanh với cõi ấy, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của bậc đã chứng đang tử, sát-na sanh của tâm đạo và quả cõi Vô sắc với những cõi ấy, đạo đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của bậc đã chứng với những cõi ấy, đạo đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh.

883.

Tập đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái (taṅhā) của người chưa chứng với cõi ấy, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã chứng với cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh.

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái khi tâm ly ái hiện hành của người đã chứng với những cõi ấy, đạo đế từng sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã chứng với những cõi ấy, đạo đế từng sanh và tập đế cũng đang sanh.

884.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

Hay là tập đế không từng sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Không có.

885.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã chứng đang tử và sát-na sanh của tâm đạo và quả ở cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang sanh, đạo đế không từng sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa chứng đang tử, đạo đế chẳng phải từng sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

886.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bậc nhập thiền Diệt, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người ấy. Còn sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người chưa chứng, đạo đế không từng sanh mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt ái, tâm bất tương ưng ái hiện hành của người chưa chứng, đạo đế không từng sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

887.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào...

888.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sát-na sanh tâm đạo và quả của người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm hóa sanh của bậc Tịnh cư và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng không từng sanh.

Hay là tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm hóa sanh bực Tịnh cư và người vô tưởng sơ sanh, tập đế không từng sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm hóa sanh bậc Tịnh cư và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đế không từng sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

889.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã chứng đang tử, sát-na sanh đạo và quả của người vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm hóa sanh bậc Tịnh cư, sát-na diệt tâm bình nhựt người vô phần (anabhisametāvīna) và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm hóa sanh bực Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người vô phần (anabhisamatāvīna), người vô tưởng đang sanh, đạo đế không từng sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm hóa sanh của người tịnh cư, sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa chứng (anabhisametāvīna), bực vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

890.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người đã chứng tâm bất tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người vô phần, tâm thứ hai hiện hành của người tịnh cư, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh.

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người vô phần, đạo đế không từng sanh mà tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người vô phần, tâm hiện hành thứ hai của bậc Tịnh cư, hiện hành tâm bất tương ưng ái và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

891.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột với tất cả tâm La-hán và sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột (arahattamagga), khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bình nhựt đang sanh của những người mà ngoài ra đó, khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, sát-na sanh đạo và quả của người vô sắc, tập đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt đang sanh của tất cả người, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh.

892.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tất cả tâm La-hán và sát-na sanh tâm bình nhựt (pavattikāla) đang sanh của người phàm phu ngoài ra thứ lớp trước đạo, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm của người đang thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh của người tâm bình nhựt đang sanh thứ lớp đạo, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của người tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt tâm bình nhựt của người thứ lớp sau đạo đang tử và sát-na sanh của đạo quả người vô sắc, đạo đế sẽ sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na đang sanh tâm của người thứ lớp đạo, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh.

893.

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bực đang nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng đang sanh.

894.

Khổ đế đang sanh với cõi nào...

Câu nói cõi nào (yattha) nên sắp giống như câu nói người nào cõi nào (yassa yattha)...

895.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh tâm của người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sơ sanh của người vô tưởng, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người sơ sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt (bhaṅgakhaṇa) tâm bình nhựt của người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na sanh của đạo và quả người vô sắc, tập đế sẽ sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na đang sanh tâm bình nhựt của người nương tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh.

896.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh tất cả tâm La-hán, sát-na sanh tâm bình nhựt đang sanh của phàm phu phi thứ lớp đạo và sát-na sơ sanh của người nương khổ thú và vô tưởng, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh của tâm bình nhựt đang sanh của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm thứ lớp nơi người liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt của người đang tử thứ lớp đạo tột và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm thứ lớp của người liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh tâm bình nhựt đang sanh của người thứ lớp với đạo và những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh.

897.

Tập đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng đang sanh.

898.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, sát-na sanh đạo và quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

899.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát na diệt của tâm thứ lớp nơi tâm người không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột của các tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tất cả tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt đang sanh nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

900.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không gián đoạn đạo cao tột (arahattamagga), tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc đang nhập thiền Diệt và người đang nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột và cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo hiện hành, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn bực đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo hiện hành, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bực nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

901.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào...

902.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm thứ lớp đạo cao tột luôn bực La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp đạo luôn cả La-hán, sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang sanh, tập đế chẳng phải sẽ sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm thứ lớp đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt của tâm không xen hở thứ lớp với đạo cao tột, sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

903.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của tâm bình nhựt người đang tử và sát-na sanh của đạo, quả người vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bậc La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt người phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc và bực vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt người phàm phu phi thứ lớp đạo sơ sanh và người vô tưởng sơ sanh, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na sanh của đạo quả người nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

904.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát na diệt ái nơi người phàm phu phi thứ lớp đạo và khổ thú, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của người phàm phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hanh và người đang nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

905.

Khổ đế từng sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng?  Người đầy đủ đạo cao tột (arahattamagga) luôn cả tâm La-hán và tâm người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ đế từng sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khổ đế từng sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

906.

Khổ đế từng sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những người đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm người thứ lớp đạo cao tột không xen hở và người thứ lớp đạo, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

907.

Tập đế từng sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, tập đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi.

908.

Khổ đế từng sanh với cõi nào...

909.

Khổ đế từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột luôn cả La-hán, người thứ lớp đạo không xen hở và bậc vô tưởng, khổ đế từng sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và tập đế cũng sẽ sanh.

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sơ sanh cõi Tịnh cư, tập đế sẽ sanh mà khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng từng sanh.

910.

Khổ đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn quả cao thượng (arahattaphala) luôn cả La-hán, kẻ phàm phu phi thứ lớp đạo, người vô tưởng và ác thú, khổ đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao thượng (arahattamagga) và người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sơ sanh cõi Tịnh cư, đạo đế sẽ sanh mà khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng từng sanh.

911.

Tập đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán, người phàm phu phi thứ lớp đạo và khổ thú, tập đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo với những cõi ấy, tập đế từng sanh và khổ đế cũng sẽ sanh.

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của người nương Tịnh cư đang hiện hành, đạo đế sẽ sanh mà tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người liên tiếp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng từng sanh.

912.

Khổ đế không từng sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

913.

Khổ đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

914.

Tập đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh.

915.

Khổ đế không từng sanh với cõi nào...

916.

Khổ đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

917.

Khổ đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh.

918.

Tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc nương Tịnh cư đang hiện hành, tập đế chẳng phải từng sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế không từng sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán, kẻ phàm phu phi thứ lớp đạo và người khổ thú, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và tập đế cũng không từng sanh.

Dứt phần sanh

Phần Diệt (Nirodhavāra)

919.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái hiện hành, khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt ái, khổ đế đang diệt và tập đế cũng đang diệt.

Hay là tập đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

920.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bất tương ưng đạo thời bình nhựt (pavattikāla) và tất cả người đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na đạo diệt của người nương cõi Ngũ uẩn, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng đang diệt.

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na đạo diệt cõi Vô sắc, đạo đế đang diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na đạo diệt của người nương cõi Ngũ uẩn, đạo đế đang diệt và khổ đế cũng đang diệt.

921.

Tập đế đang diệt với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

922.

Khổ đế đang diệt với cõi nào, thời tập đế đang diệt với cõi ấy phải chăng?

Khổ đế đang diệt với cõi nào là cõi Vô tưởng.

Câu nói cõi nào (yattha) trong phần sanh (uppādavāra), trong phần diệt (nirodhavāra), trong phần sanh và diệt, như nhau, đều không khác.

923.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào...

Dù nói người nào (yassa) cõi nào (yattha) nên sắp theo cách phân rộng.

924.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái bình nhựt, tập đế chẳng phải đang diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người sơ sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, tập đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

925.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt đạo của bực nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người sơ sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt tâm quả siêu thế nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất tương ưng đạo bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt quả siêu thế nơi người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

926.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tất cả tâm, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái, bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của ái, đạo đế chẳng phải đang diệt mà tập đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tất cả tâm, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái, bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

927.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với cõi nào...

928.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào...

Nói người nào (yassa) cõi nào (yattha) cũng như thế.

Một cách nữa, không nên để câu nhập thiền Diệt trong bài người và cõi.

929.

Khổ đế từng diệt với người nào, thời tập đế từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Câu hỏi quá khứ trong phần sanh (uppādavāra) luôn cả thuận tùng (anuloma) và đối lập (paccaniya), Phật Ngài đã phân ra như thế nào thì trong phần diệt (nirodhavāra) cũng như thế ấy, không có cách nào khác hơn nữa.

930.

Khổ đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán và sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao tột, khổ đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khổ đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

931.

Khổ đế sẽ diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đế sẽ diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, khổ đế sẽ diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

932.

Tập đế sẽ diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế sẽ diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người thứ lớp đạo, tập đế sẽ diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của La-hán đạo và tâm thứ lớp của người sẽ đắc đạo La-hán, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người sẽ đắc đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

933.

Khổ đế sẽ diệt với cõi nào...

934.

Khổ đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán, tâm của người sẽ đắc đạo cao tột không xen hở và người nương cõi Vô tưởng, khổ đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Dù nói người nào (yassa) cõi nào (yattha) hay người nào cõi nào (yassa yattha) cũng giống như nhau.

935.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm của bực thứ lớp sẽ chứng không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi người ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

936.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và kẻ phàm phu phi sẽ đắc đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi người ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

937.

Tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bậc thứ lớp đạo không xen hở, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, tập đế chẳng phải sẽ diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Kẻ phàm phu sẽ không đắc đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả bực La-hán, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

938.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với cõi nào...

939.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm của người sẽ đắc đạo cao tột thứ lớp không xen hở và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt nơi tâm chót của người ấy cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

940.

Khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, người phàm phu sẽ không đắc đạo, người khổ thú và bậc vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi người ấy cõi ấy. Đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

941.

Tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của bậc sẽ đắc đạo không xen hở, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán và người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Kẻ khổ thú và phàm phu sẽ không đắc đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột, luôn cả La-hán và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

942.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời tập đế từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế từng diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt của đạo quả người nương cõi Vô sắc, tập đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bình nhựt, tập đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt.

943.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế không từng diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đã đắc chứng đang tử, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt.

Hay là đạo đế từng diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử, đạo đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt.

944.

Tập đế đang diệt với người nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tập đế đang diệt mà đạo đế không từng diệt với người ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, tập đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt.

Hay là đạo đế từng diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bực nhập thiền Diệt. Đạo đế từng diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, đạo đế từng diệt và tập đế cũng đang diệt.

945.

Khổ đế đang diệt với cõi nào...

946.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang tử, khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người nương tứ uẩn, Ngũ uẩn đang tử với những cõi ấy, mà ngoài ra đó, khổ đế đang diệt và tập đế cũng từng diệt.

Hay là tập đế từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đang sanh nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na diệt đạo quả của người vô sắc, tập đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người nương tứ uẩn, Ngũ uẩn đang tử với những cõi ấy, tập đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt.

947.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử và bực vô tưởng đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử với những cõi ấy, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt.

Hay là đạo đế từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang sanh và sát-na diệt đạo quả bực nương vô sắc, đạo đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử với những cõi ấy, đạo đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt.

948.

Tập đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tập đế đang diệt mà đạo đế không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng với những cõi ấy, tập đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt.

Hay là đạo đế từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng và tâm bất tương ưng ái hiện hành, đạo đế từng diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng với những cõi ấy, đạo đế từng diệt và tập đế cũng đang diệt.

949.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

Hay là tập đế chẳng phải từng diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

950.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã chứng đang sanh ra và sát-na diệt đạo quả của người vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt với người ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang sanh, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải từng diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, đạo đế chẳng phải từng diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng đang sanh, đạo đế chẳng phải từng diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

951.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người đang nhập thiền Diệt, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là đạo đế không từng diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa chứng, đạo đế chẳng phải từng diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải từng diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

952.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với cõi nào...

953.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là tập đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang tử, tập đế chẳng phải từng diệt mà đạo đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, tập đế chẳng phải từng diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

954.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt người đã chứng đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng đang sanh và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là đạo đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa chứng đang tử và người vô tưởng đang tử, đạo đế chẳng phải từng diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng đang sanh và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải từng diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

955.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng và tâm bất tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa chứng, đạo đế chẳng phải từng diệt mà tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai nơi Tịnh cư hiện hành, sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải từng diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

956.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử ngoài ra đó, khổ đế đang diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi tất cả người đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt.

957.

Khổ đế đang diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán và sát-na diệt của tâm bình nhựt của phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp đạo không xen hở và sát-na diệt tâm bình nhựt của người thứ lớp đạo đang tử, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt.

958.

Tập đế đang diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo, tập đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bậc nhập thiền Diệt với người nương cõi Vô tưởng, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt ái nơi người thứ lớp đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang diệt.

959.

Khổ đế đang diệt với cõi nào...

960.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của người đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang tử, khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người sơ sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na diệt đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt.

961.

Khổ đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, người khổ thú và bực vô tưởng đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cõi Ngũ uẩn, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cõi Ngũ uẩn sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang tử với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt.

962.

Tập đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo và người khổ thú, tập đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, tập đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột sát-na sanh ái của bực thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang diệt.

963.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi tất cả người đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà tập đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

964.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không gián đoạn đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán và sát-na diệt của tâm bình nhựt, người phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

965.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái của bực thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

966.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với cõi nào...

967.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na diệt của đạo quả bực nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của đạo quả nơi người vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang tử, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của đạo quả nơi người nương vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

968.

Khổ đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột cõi Ngũ uẩn, sát-na sanh của tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh, sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử. Người vô tưởng và ác thú đang tử, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt, kẻ phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh, sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, người vô tưởng và ác thú đang sanh với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt.

969.

Tập đế chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái nơi người thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy, phải chăng? Sát-na diệt ái của khổ thú và người phàm phi thứ lớp đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

970.

Khổ đế từng diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán và bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ đế từng diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tập đế từng diệt và khổ đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

971.

Khổ đế từng diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đế từng diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, khổ đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

972.

Tập đế từng diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế từng diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột với bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, tập đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

973.

Khổ đế từng diệt với cõi nào...

974.

Khổ đế từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán với tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực vô tưởng, khổ đế từng diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẩn, ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế từng diệt và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đang sanh cõi Tịnh cư, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng từng diệt.

975.

Khổ đế từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ đắc đạo, kẻ khổ thú và người nương cõi Vô tưởng, khổ đế từng diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực sẽ đắc đạo với những cõi ấy, khổ đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Tịnh cư sơ sanh, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng từng diệt.

976.

Tập đế từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ đắc đạo và kẻ khổ thú, tập đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực sẽ đắc đạo với những cõi ấy, tập đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc Tịnh cư, đạo đế sẽ diệt mà tập đế không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng từng diệt.

977.

Khổ đế không từng diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

978.

Khổ đế không từng diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

979.

Tập đế không từng diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế không từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt.

980.

Khổ đế không từng diệt với cõi nào...

981.

Khổ đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

982.

Khổ đế chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt.

983.

Tập đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bực Tịnh cư, tập đế không từng diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải từng diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo và kẻ khổ thú, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải từng diệt.

Dứt phần diệt

Phần Sanh Và Diệt (Uppādanirodhavāra)

984.

* Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là tập đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

* Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Chẳng phải. (no).

* Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

* Khổ đế đang sanh với cõi nào, thời tập đế đang diệt với cõi ấy phải chăng? Người sơ sanh cõi Vô tưởng, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh.

Câu nói cõi nào (yattha) cũng như trong các phần sanh, diệt, sanh và diệt, không có cách nào khác.

* Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Chẳng phải (no).

Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng như bài người nào (yassa), trùng như nhau.

985.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái, sát-na sanh của đạo quả người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, tập đế chẳng phải đang diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

986.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo, khổ đế chẳng phải đang sanh, mà đạo đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sát na diệt của tâm bất tương ưng ái bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát na sanh của tâm bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang diệt, mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bất tương ưng đạo hiện hành và sát-na sanh của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

987.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất tương ưng ái, sát-na diệt của tâm bất tương ưng đạo, bậc đang nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái, đạo đế chẳng phải đang diệt mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất tương ưng ái, sát-na diệt của tâm bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

988.

Khổ đế đang sanh với cõi nào...

989.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào...

Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng giống như bài người nào (yassa), nhưng chỉ không nói bậc nhập thiền Diệt trong bài người nào cõi nào...

990.

Khổ đế chẳng phải từng sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải từng diệt với người nào... Phải rồi.

Câu hỏi quá khứ cũng như trong phần sanh. Còn thuận tùng và đối lập cũng như phần sanh diệt.

991.

Khổ đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

992.

Khổ đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo, khổ đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo, khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi.

993.

Tập đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo, tập đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người sẽ chứng đạo, tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người sẽ chứng đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ sanh.

994.

Khổ đế sẽ sanh...

995.

Khổ đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng?Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán, tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực vô tưởng, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt.

Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng như bài nói về người (yassa).

996.

Khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán và tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót (pacchimacitta), tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

997.

Khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

998.

Tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, tập đế chẳng phải sẽ sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột và luôn cả La-hán, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh.

999.

Khổ đế chẳng phải sẽ sanh với cõi nào...

1000.

Khổ đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào...

 (Nói người nào cõi nào cũng như bài nói về người.

Tập đế, đạo đế.

Những sát-na khác nhau khi diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy...)

1001.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế từng diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tập đế từng diệt với người nào...

Câu hỏi hiện tại vị lai trong phần sanh và phần sanh diệt về người, cõi, người và cõi dầu cho thuận tùng (anuloma) hay đối lập (paccaniya)... cũng trùng như bài nói về người, không có chi khác hơn.

1002.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột luôn cả tâm La-hán và sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt mà ngoài ra đó, khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi bực nương cõi Vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh.

1003.

Khổ đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh tâm của người thứ lớp không xen hở đạo, bực sẽ chứng đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na tâm diệt của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na tâm diệt của bực sẽ chứng đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh của tâm bình nhựt với người sẽ chứng đạo đang sanh, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh.

1004.

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phàm phu nào chẳng phải sẽ chứng đạo và sát-na sanh ái, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ chứng đạo, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái đang hiện hành, bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ đắc đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang sanh.

1005.

Khổ đế đang sanh với cõi nào...

1006.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang sanh, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt với người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ diệt.

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả bực nương cõi Vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh.

1007.

Khổ đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt, kẻ khổ thú và bực vô tưởng đang sanh, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bậc sẽ chứng đạo và sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, người sẽ đắc đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, người sẽ đắc đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh.

1008.

Tập đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của kẻ khổ thú và phàm phu sẽ không chứng đạo, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của bực sẽ chứng đạo với những cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt.

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái đang hiện hành, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang sanh.

1009.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na tâm diệt của Chư La-hán, sát-na tâm diệt của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người vô sắc với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

1010.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, sát-na tâm diệt của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của tâm hiện hành nơi người đang tử và đắc đạo và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm hiện hành, phàm phu phi sẽ đắc đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, người phàm phu chẳng phải sẽ đắc đạo đang sanh và sát-na của tâm bình nhựt, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

1011.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của bực sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc đang nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc nhập thiền Diệt, người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bực đang nhập thiền Diệt, người nương cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

1012.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với cõi nào...

1013.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao Thượng, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na tâm diệt của bậc thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột, sát-na sanh của đạo quả bực nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và người vô tưởng đang sanh, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na tâm diệt của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột, sát-na sanh của đạo quả nơi người nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

1014.

Khổ đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, sát-na tâm diệt của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, người sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của bậc nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt, sát-na sanh của đạo quả nơi người vô sắc, hạng khổ thú và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt, hạng khổ thú và người vô tưởng đang sanh, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt, sát-na sanh của đạo quả nơi người vô sắc, hạng khổ thú và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh.

1015.

Tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt.

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người khổ thú đang sanh, sát-na sanh ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang sanh.

1016.

* Khổ đế từng sanh với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng?

(Câu hỏi quá khứ vị lai trong phần diệt, nói thuận tùng hay đối lập trong phần sanh diệt giống như phần sanh diệt chẳng khác chi.)

Dứt đoạn sanh diệt

Hết phần hiện hành (pavattivāra).

---

PHẦN ĐẠT TRI (PARIÑÑAVARA)

1017.

* Người đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy đang thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào đang thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

* Người nào chẳng phải đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải đang thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải đang thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang đạt trừ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

1018.

* Người nào từng thấu rõ khổ đế, thời người ấy từng thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào từng thấu rõ tập đế, thời người ấy từng thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

* Người nào chẳng phải từng thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải từng thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

1019.                                                                       

* Người nào sẽ thấu rõ khổ đế, thời người ấy sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy sẽ thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

* Người nào chẳng phải sẽ thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi.

Hay là người nào chẳng phải sẽ đạt trừ tập đế, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi.

1020.

* Người nào đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy từng thấu rõ tập đế phải chăng? Không phải (no).

Hay là người nào từng thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Không phải (no).

* Người nào chẳng phải đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ tập đế phải chăng? Bực La-hán chẳng phải đang thấu rõ khổ đế mà từng thấu rõ tập đế. Còn trừ ra bực tề toàn đạo cao tột và La-hán quả, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang thấu rõ khổ đế và cũng chẳng phải từng thấu rõ tập đế.

Hay là người nào chẳng phải từng thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột (aggamaggasamaṅgi) chẳng phải từng thấu rõ tập đế mà đang thấu rõ khổ đế. Còn trừ ra bực tề toàn đạo cao tột và quả La-hán, những người ngoài ra đó, chẳng phải từng thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải đang thấu rõ khổ đế.

1021.

* Người nào đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Không phải (no).

Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Không phải (no).

* Người nào chẳng phải đang thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo thì người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế mà sẽ thấu rõ tập đế. Còn bậc La-hán và phàm phu phi sẽ đắc đạo, những người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế và cũng chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế.

Hay là người nào chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột (aggamaggasamaṅgi) chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế mà đang thấu rõ khổ đế. Còn bậc La-hán và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, những người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải đang thấu rõ khổ đế.

1022.

* Người nào từng thấu rõ khổ đế, thời người ấy sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Không phải (no).

Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy từng thấu rõ khổ đế phải chăng? Không phải (no).

* Người nào chẳng phải từng thấu rõ khổ đế, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế mà sẽ thấu rõ tập đế. Còn bậc tề toàn đạo cao tột và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, những người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế và cũng chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế.

Hay là người nào chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế phải chăng? Bực La-hán quả chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế mà từng thấu rõ khổ đế. Còn bậc tề toàn đạo cao tột và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, những người ấy, chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải từng thấu rõ khổ đế.

Dứt phần đạt tri - hết đế song

---

HÀNH SONG (Saṅkhārayamaka)

PHẦN ĐỊNH DANH (PAÑÑATTIVARA)

1023.

- Tam hành như là: Thân hành (kāyasaṅkhāra), khẩu hành (vacīsaṅkhāra) và tâm hành (cittasaṅkhāra).

- Thở ra (ansāsa) và thở vô (passāsa) là thân hành.

- Tầm (vitakka) và tứ (vicāra) là khẩu hành.

- Tưởng (saññā) và thọ (vedanā) là tâm hành. Tất cả pháp tương ưng tâm trừ tầm, tứ ra cũng là tâm hành.

Phần Xiển Thuật (Uddeasavāra)

1024.                                       

* Thân là thân hành phải chăng? Thân hành là thân phải chăng?

* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành là khẩu phải chăng?

* Tâm là tâm hành phải chăng? Tâm hành là tâm phải chăng?

1025.

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi thân hành, phi thân phải chăng?

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi khẩu hành, phi khẩu phải chăng?

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi tâm phải chăng?

1026.

* Thân là thân hành phải chăng? Hành là khẩu hành phải chăng?

* Thân là thân hành phải chăng? Hành là tâm hành phải chăng?

* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Hành là thân hành phải chăng?

* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Hành là tâm hành phải chăng?

* Tâm là tâm hành phải chăng? Hành là thân hành phải chăng?

* Tâm là tâm hành phải chăng? Hành là khẩu hành phải chăng?

1027.

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi hành, phi khẩu hành phải chăng?

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi hành, phi tâm hành phải chăng?

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi hành, phi thân hành phải chăng?

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi hành, phi tâm hành phải chăng?

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi hành, phi thân hành phải chăng?

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi hành, phi khẩu hành phải chăng?

1028.

* Thân hành là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành là thân hành phải chăng?

* Thân hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành là thân hành phải chăng?

* Khẩu hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành là khẩu hành phải chăng?

1029.

* Phi thân hành, phi khẩu hành phải chăng? Phi khẩu hành, phi thân hành phải chăng?

* Phi thân hành, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi thân hành phải chăng?

* Phi khẩu hành, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi khẩu hành phải chăng?

---

Phần Xiển Minh (Niddesavāra)

1030.

* Thân là thân hành phải chăng? Không phải (no).

Thân hành là thân phải chăng? Không phải (no).

* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Không phải (no).

Khẩu hành là khẩu phải chăng? Không phải (no).

* Tâm là tâm hành phải chăng? Không phải (no).

Tâm hành là tâm phải chăng? Không phải (no).

1031.

* Phi thân, phi thân hành phải chăng?

Thân hành phi thân mà gọi thân hành. Còn trừ ra thân và thân hành, ngoài ra đó, là phi thân và phi thân hành.

* Phi thân hành, phi thân phải chăng?

Thân chẳng phải thân hành mà gọi là thân. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, gọi là phi thân và phi thân hành.

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng?

Khẩu hành là phi khẩu mà còn gọi là khẩu hành. Còn trừ khẩu và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu và phi khẩu hành.

* Phi khẩu hành, phi khẩu phải chăng?

Khẩu chẳng phải khẩu hành mà gọi là khẩu. Còn trừ khẩu và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới chẳng phải là khẩu và cũng chẳng phải là khẩu hành.

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng?

Tâm hành không gọi là tâm mà gọi là tâm hành. Còn trừ tâm và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm và phi tâm hành.

* Phi tâm hành, phi tâm phải chăng?

Tâm chẳng phải tâm hành mà gọi là tâm. Còn trừ tâm và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới chẳng là tâm và cũng chẳng phải tâm hành.

Phần Câu Lọc Căn Luân

1032.

* Thân là thân hành phải chăng? Không phải.

* Hành là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành gọi hành cũng phải, gọi khẩu hành cũng phải. Còn hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi là hành mà không gọi khẩu hành.

* Thân là thân hành phải chăng? Không phải (no).

* Hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành gọi hành cũng phải, gọi tâm hành cũng phải. Còn hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi hành mà không gọi là tâm hành.

* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Không phải.

* Hành là thân hành phải chăng? Thân hành gọi hành cũng phải, gọi thân hành cũng phải. Còn những hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi hành mà không gọi là thân hành.

* Khẩu gọi khẩu hành phải chăng? Không phải.

* Hành gọi tâm hành phải chăng? Tâm hành gọi hành cũng phải, gọi tâm hành cũng phải. Còn hành mà ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là tâm hành.

* Tâm gọi tâm hành phải chăng? Không phải (no).

* Hành gọi thân hành phải chăng? Thân hành gọi hành cũng phải, gọi thân hành cũng phải. Còn những hành mà ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là thân hành.

* Tâm gọi tâm hành phải chăng? Không phải (no).

* Hành gọi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành gọi hành cũng phải, gọi khẩu hành cũng phải. Còn hành ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là khẩu hành.

1033.

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là thân mà chỉ gọi thân hành. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân và phi thân hành.

* Phi hành, phi khẩu hành phải chăng? Phải rồi.

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là thân mà chỉ gọi thân hành. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, mới không gọi là thân và cũng không gọi là thân hành.

* Phi hành, phi tâm hành phải chăng? Phải rồi.

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành chẳng phải khẩu mà còn gọi khẩu hành. Còn trừ khẩu và khẩu hành, ngoài ra đó, gọi phi khẩu và phi khẩu hành.

* Phi hành, phi thân hành phải chăng? Phải rồi.

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là khẩu mà gọi là khẩu hành. Còn trừ khẩu và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi khẩu và phi khẩu hành.

* Phi hành, phi tâm hành phải chăng? Phải rồi.

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là tâm, chỉ gọi tâm hành. Còn trừ ra tâm và tâm hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm và phi tâm hành.

* Phi hành, phi khẩu hành phải chăng? Phải rồi.

Phần Thuần Hành (Suddhasaṅkhāravāra)

1034.

* Thân hành là khẩu hành phải chăng? Không phải.

Khẩu hành là thân hành phải chăng? Không phải.

* Thân hành là tâm hành phải chăng? Không phải.

Tâm hành là thân hành phải chăng? Không phải.

* Khẩu hành là tâm hành phải chăng? Không phải.

Tâm hành là khẩu hành phải chăng? Không phải.

1035.

* Phi thân, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là thân hành mà chỉ gọi khẩu hành. Còn trừ thân hành và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân hành và phi khẩu hành.

Phi khẩu hành, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là khẩu hành mà chỉ gọi thân hành. Còn trừ khẩu hành và thân hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu hành và phi thân hành.

* Phi thân hành, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là thân hành mà chỉ gọi là tâm hành. Trừ thân hành và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân hành và phi tâm hành.

Phi tâm hành, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là tâm hành mà chỉ gọi thân hành. Còn trừ tâm hành và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm hành và phi thân hành.

* Phi khẩu hành, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là khẩu hành mà chỉ gọi tâm hành. Còn trừ khẩu hành và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu hành và phi tâm hành.

Phi tâm hành, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là tâm hành mà chỉ gọi khẩu hành. Còn trừ ra tâm hành và khẩu hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm hành và phi khẩu hành.

---

PHẦN BÌNH NHỰT (PAVATTIVARA)

Phần Sanh (Uppadavāra)

1036.

Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải chăng? Khi thở ra, vô phát sanh trừ tầm, tứ, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập sơ thiền, khi phát sanh hơi thở ra vô của người Dục giới, thân hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

Hay là khẩu hành đang sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, khẩu hành đang sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh thở ra vô của người Dục giới nhập sơ thiền, khẩu hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh.

1037.

Thân hành đang sanh cho người nào, thời tâm hành đang sanh cho người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang sanh cho người nào, thì thân hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, tâm hành đang sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn khi phát sanh hơi thở ra vô của người ấy, tâm hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh.

1038.

Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang sanh với người nào, thì khẩu hành đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm trừ ra tầm, tứ, tâm hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tầm, tứ của người ấy, tâm hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

1039.

Thân hành đang sanh với cõi nào, thì khẩu hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi nhị thiền, tam thiền, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền và cõi Dục giới, thân hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

Hay là khẩu hành đang sanh với cõi nào, thời thân hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành đang sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền cõi Dục giới, khẩu hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh.

1040.

Thân hành đang sanh với cõi nào, thời tâm hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang sanh với cõi nào, thời thân hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Tứ thiền Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành đang sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền luôn cõi Dục giới, tâm hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh.

1041.

Khẩu hành đang sanh với cõi nào, thời tâm hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, tâm hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, cõi Sơ thiền, cõi Sắc giới, Vô sắc giới những cõi ấy, tâm hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh.

1042.

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào...

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài người nào.

1043.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tầm, tứ trừ hơi thở vô ra, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi thở vô ra, những người ấy thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ hơi thở ra vô, những người ấy khẩu hành chẳng phải đang sanh và thân hành cũng chẳng phải đang sanh.

1044.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1045.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm mà trừ ra tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

1046.

Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với cõi ấy. Còn tứ thiền và vô tưởng, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Nhị thiền, tam thiền, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà thân hành đang sanh với cõi ấy. Còn cõi tứ thiền và cõi Vô tưởng, khẩu hành chẳng phải đang sanh và thân hành cũng chẳng phải đang sanh.

1047.

Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Tứ thiền Sắc giới và Vô sắc giới, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh.

Tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1048.

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1049.

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi thở ra vô với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào...

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài người nào, nhưng trong bài người nào cõi nào không kể bậc nhập thiền Diệt.

1050.

* Thân hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào... Phải rồi.

* Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào... Phải rồi.

* Khẩu hành từng sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào... Phải rồi.

1051.

Thân hành từng sanh với cõi nào...

Nói cõi nào đều giống nhau như một.

1052.

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị thiền, tam thiền, thân hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ thiền ở cõi Dục giới luôn những cõi ấy, thân hành từng sanh và khẩu hành cũng từng sanh.

Hay là khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành từng sanh mà thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền ở Dục giới với những cõi ấy, khẩu hành từng sanh và thân hành cũng từng sanh.

1053.

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền Sắc giới và Vô sắc giới, tâm hành từng sanh mà thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ, nhị, tam thiền đang nương Dục giới luôn những cõi ấy, tâm hành từng sanh và thân hành cũng từng sanh.

1054.

Khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm thứ hai hiện hành cõi Tịnh cư, tâm hành từng sanh mà khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền nương cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành từng sanh và khẩu hành cũng từng sanh.

1055.

* Thân hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

Hay là khẩu hành không từng sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

* Thân hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

* Khẩu hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có (natthi).

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy phải chăng? Không có.

1056.

Thân hành không từng sanh với cõi nào...

1057.

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới thân hành không từng sanh mà khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập tứ thiền, tâm thứ hai của người nương Tịnh cư đang hiện hành và bực vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải từng sanh và khẩu hành cũng chẳng phải từng sanh.

Hay là khẩu hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải từng sanh mà thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập tứ thiền, tâm hiện hành thứ hai của bực nương Tịnh cư và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải từng sanh và thân hành cũng chẳng phải từng sanh.

1058.

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền và bậc Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải từng sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải từng sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh.

Hay là tâm hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1059.

Khẩu hành không từng sanh với người nào, cõi nào, thời tâm hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam, tứ thiền và tâm thứ hai của Tịnh cư hiện hành, khẩu hành chẳng phải từng sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải từng sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh.

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

1060.

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sự không xen hở tâm của người Dục giới, tâm chót đang sanh của người kiếp chót cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Sắc giới, Vô sắc giới đang sanh sẽ viên tịch và người đang tử, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh.

1061.

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp (anantara) với tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành sẽ sanh và tâm hành cũng sẽ sanh.

1062.

Khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh.

1063.

Thân hành sẽ sanh với cõi nào...

1064.

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới nhập sơ thiền với những cõi ấy, thân hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh.

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm liên tiếp của người Dục giới vừa sanh, tâm chót sẽ sanh của bực Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh.

1065.

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người nhập tứ thiền và bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ, nhị, tam thiền nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh.

1066.

Khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh và bậc nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập thiền nơi cõi Dục giới và n