Nội dung cùng tác giả Tỳ khưu Tịnh Sự (Bhikkhu Santakicco)

Vô Tỷ Pháp Tập Yếu (Abhidhammattha-saṅgaha)

1 năm trước
Toàn bộ kiến thức nền tảng về Abhidhamma-Vô tỷ pháp. >>

Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học

1 năm trước
Tập sách bản cảo này được xuất bản nhằm mục đích duy trì bản dịch ban đầu vào năm 1973 của sư cả Tịnh sự. Nhiều thuật ngữ vẫn được giữ nguyên. Xin độc giả xem bản đã cập nhật những thuật ngữ vào năm 1984 ở quyển Vô Tỷ Pháp Tập Yếu. >>

Paṭiccasamuppāda (Liên quan tương sinh hay Duyên sinh)

1 năm trước
Trưởng lão Tịnh Sự phiên dịch >>

Mātikā

1 năm trước
Phiên dịch: Trưởng lão Tịnh Sự. Phân loại chư pháp siêu lý theo uẩn (khandha), xứ (āyatana), giới (dhātu), đế (sacca) trong bộ Pháp Tụ >>

Nội Dung Vô Tỷ Pháp

1 năm trước
Trưởng Lão Tịnh Sự biên soạn >>

46. Bộ Pháp Tụ

1 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự. Bộ thứ nhất của Tạng Vô Tỷ Pháp nói về đầu đề tam, đầu đề nhị, tâm và sắc pháp. >>

49 a. Bộ Nguyên Chất Ngữ

1 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự Bộ thứ tư của Tạng Vô Tỷ Pháp nói về sự tranh luận để giải thích nhân quả cho thấy rằng quan điểm sai lệch với Phật ngôn xưa. >>

49 b. Bộ Nhân Chế Định

1 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự. Bộ thứ năm của Tạng Vô Tỷ Pháp nói về các hạng người. >>

Bản Giải Siêu Lý Trung Học

1 năm trước
Biên soạn: Saddhamma Jotika Dịch giả: Sư cả Tịnh Sự Mahāthero Santakicco >>

48. Bộ Ngữ Tông

1 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự. Bộ thứ ba của Tạng Vô Tỷ Pháp nói về những lời giải thích về vấn đề 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới theo đầu đề của bộ với số lượng 105 câu và đầu đề từ bộ Pháp Tụ với số lượng 266 câu (mẫu đề tam 66 câu trong 22 nhóm và nhị đề 200 câu trong 100 nhóm) trình bày bởi nhiều cách khác nhau (số lượng 14 cách). >>