Nội dung cùng tác giả Tỳ khưu Tịnh Sự (Bhikkhu Santakicco)

24 Duyên Tổng Thuyết

2 năm trước
Trưởng lão Tịnh Sự phiên dịch >>

50. Bộ Song Đối

1 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự. Bộ thứ sáu trong Tạng Vô Tỷ Pháp. Bộ Song Đối có 2 quyển thượng và hạ gom chung thành 1 quyển số 52 nói về căn song, uẩn song, xứ song, giới song, đế song, hành song, tùy miên song, tâm song, pháp song và quyền song. >>

51. Bộ Vị Trí (Quyển 1-2)

1 năm trước
Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự. Bộ thứ bảy trong Tạng Vô Tỷ Pháp. >>

Đầu đề (mātikā)

1 năm trước
Đầu đề (mātikā) thuộc Bộ Pháp Tụ trong Tạng Vô Tỷ Pháp >>