Cách đọc Hồng danh Phật

8 tháng trước
Itipi so Bhagavā Arahaṃ Sammāsambuddho, Vijjācaranasampanno, Sugato, Lokavidū,...

Sơ học Văn Phạm Pālī

9 tháng trước
Pāli là thứ tiếng Đức Phật đã dùng để giảng giải giáo lý giải thoát của Ngài; nhưng Māgaghī mới là tên thật, nó là một thổ ngữ của xứ Ma-Kiệt-Đà (Māgadha) trung Ấn Độ. Pāli có nghĩa là “câu”, “hàng” hoặc là một “bản văn”, nếu nói cho rốt ráo nó là danh từ của “Giáo lý nhà Phật”.

Văn phạm Pālī

10 tháng trước
Soạn giả: Trưởng lão Hộ Tông.
Tiếng Pālī văn phạm, dịch theo văn tự là sách kinh dạy nói và dạy viết cho đúng phép, sắp đặt phạm ngữ Pālī cho có thứ lớp. Pālī văn phạm xếp ngôn ngữ (tantibhāsā) có hệ thống.