Chỉ chấm bảng nêu

1 năm trước
CHỈ CHẤM BẢN NÊU hướng dẫn về chi pháp trong quyển Vô Tỷ Pháp Tập Yếu bằng cách chấm màu trên bảng nêu.

Giáo trình Siêu Lý Tiểu Học (Abhidhammattha-saṅgaha) - Chương 1-2-6

1 năm trước
Bhikkhu Abhisiddhi –
Siêu Thành phiên dịch.
Nghiên cứu về danh-sắc.

Vô Tỷ Pháp Tập Yếu (Abhidhammattha-saṅgaha)

1 năm trước
Toàn bộ kiến thức nền tảng về Abhidhamma-Vô tỷ pháp.

Thực Tính Của Chư Pháp Siêu Lý

1 năm trước
Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn.
Nghiên cứu về danh-sắc

Thanh Tịnh Đạo - Phần Tuệ

1 năm trước
Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch

Thanh Tịnh Đạo - Phần Giới

1 năm trước
Bhikkhu Maggabujjhano - Ngộ Đạo phiên dịch

Nội Dung Vô Tỷ Pháp

1 năm trước
Trưởng Lão Tịnh Sự biên soạn

Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học

1 năm trước
Tập sách bản cảo này được xuất bản nhằm mục đích duy trì bản dịch ban đầu vào năm 1973 của sư cả Tịnh sự. Nhiều thuật ngữ vẫn được giữ nguyên. Xin độc giả xem bản đã cập nhật những thuật ngữ vào năm 1984 ở quyển Vô Tỷ Pháp Tập Yếu.

Mātikā

1 năm trước
Phiên dịch: Trưởng lão Tịnh Sự.
Phân loại chư pháp siêu lý theo uẩn (khandha), xứ (āyatana), giới (dhātu), đế (sacca) trong bộ Pháp Tụ

Paṭiccasamuppāda (Liên quan tương sinh hay Duyên sinh)

1 năm trước
Trưởng lão Tịnh Sự phiên dịch