Trong quyển Vô Tỷ Pháp Tập Yếu, những phần  có chi pháp được trình bày trong CHỈ CHẤM BẢN NÊU theo những file trình bày trên.