TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 5

ĐẠI PHẨM tập II

ẤN BẢN 2013

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda


LỜI GIỚI THIỆU

Vinayapiṭaka - Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suttavibhaṅga - Phân Tích Giới Bổn, Khandhaka - Hợp Phần, và Parivāra - Tập Yếu.

Khandhaka - Hợp Phần: Gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay phần. Toàn bộ gồm có 22 khandhaka và được chia làm hai:

- Mahāvagga - Đại Phẩm gồm có 10 khandhaka, và

- Cullavagga - Tiểu Phẩm gồm có 12 khandhaka còn lại.

........

Mahāvagga - Đại Phẩm được trình bày thành hai tập, mỗi tập có 5 chương. Phần tóm tắt năm chương đầu đã được trình bày ở tập 1. Và năm chương còn lại thuộc Mahāvagga 2 & Đại Phẩm 2 (TTPV 05, Tam Tạng Pāḷi - Việt tập 05) có nội dung tóm lược như sau:

VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẨM

Tụng phẩm thứ nhất:

- Phần giảng về năm loại dược phẩm
- Phần giảng về các loại dược phẩm: mỡ thú, v.v...
- Câu chuyện về vị Pilindivaccha

Tụng phẩm Suppiya:

- Sự cho phép về (thọ dụng) đường, v.v...
- Phần giảng về sự cấm đoán vật thực đã được chuẩn bị ở bên trong (khuôn viên)
- Sự thọ lãnh (trái cây) đã được nhặt lên
- Sự cho phép về (vật thực) đã được thọ lãnh, v.v...
- Phần giảng về sự cấm đoán việc mổ xẻ
- Phần giảng về sự cấm đoán (thọ dụng) thịt người
- Phần giảng về sự cấm đoán (thọ dụng) thịt voi, v.v...

Tụng phẩm Licchavi:

- Sự cho phép về cháo và mật viên
- Câu chuyện về vị quan đại thần mới có đức tin
- Câu chuyện về Belaṭṭha Kaccāna
- Câu chuyện ở Pāṭaligāma
- Câu chuyện về Sunīdha và Vassakāra
- Phần giảng về bốn Chân Lý ở Koṭigāma
- Câu chuyện về nàng Ambapālī

Tụng phẩm Sīha:

- Câu chuyện về các vị dòng dõi Licchavi
- Câu chuyện về tướng quân Sīha
- Sự cho phép về khu vực làm thành được phép

Tụng phẩm thứ năm:

- Câu chuyện về gia chủ Meṇḍaka
- Sự cho phép về năm sản phẩm từ bò, v.v...
- Câu chuyện về đạo sĩ bện tóc Keṇiya
- Câu chuyện về Roja người Malla
- Câu chuyện về vị xuất gia lúc tuổi già
- Phần giảng về bốn pháp dung hòa

Các câu kệ tóm lược.

Chương 6 nói về dược phẩm và các cách thức chữa bệnh. Chương này gồm có 4 tụng phẩm đề cập đến cách thức chữa trị một số bệnh thông thường, về một số quy định đã được áp dụng trong thời kỳ khó khăn về vật thực, về đức tin vững chắc của nữ cư sĩ Suppiyā, về vấn đề thọ dụng cá và thịt trong Phật Giáo, ngoài ra còn có câu chuyện về kỹ nữ Ambapālī và một số vấn đề khác vẫn còn có được sự ứng dụng thực tiễn trong thời hiện tại.

VII. CHƯƠNG KAṬHINA

Tụng phẩm ‘cầm lấy':

- Sự cho phép về Kaṭhina.
- Nhóm bảy về ‘cầm lấy’.
- Nhóm bảy về ‘mang theo’.
- Nhóm sáu về ‘cầm lấy’.
- Nhóm sáu về ‘mang theo’.
- Nhóm mười lăm về ‘cầm lấy’.
- Nhóm mười lăm về ‘mang theo,’ v.v...
- Nhóm mười lăm về ‘mang theo y chưa làm xong’.

Tụng phẩm thứ nhì:

- Nhóm mười hai về ‘không như ý mong mỏi’.
- Nhóm mười hai về ‘như ý mong mỏi’.
- Nhóm mười hai về ‘có công việc cần làm’.
- Nhóm chín về ‘chưa thâu thập’.
- Nhóm năm về ‘vị có sự trú ngụ thoải mái’.
- Phần giảng về điều vướng bận và không vướng bận.

Các câu kệ tóm lược.

Chương 7 giảng giải về lễ dâng y Kaṭhina. Đây là cuộc phước thí có tầm vóc quan trọng vì sự thành tựu của Kaṭhina không những có ảnh hưởng đến phước báu của người thí chủ mà còn có liên quan đến sự tu tập của các vị tỳ khưu. Sự giảng giải chi tiết với những sự việc tương phản của chương này có lẽ không ngoài mục đích trình bày một số điểm tế nhị cần đến sự chú tâm suy xét.

VIII. CHƯƠNG Y PHỤC

Tụng phẩm thứ nhất:

- Câu chuyện về vị Jīvaka
- Câu chuyện về người vợ của nhà đại phú
- Câu chuyện về đức vua Bimbisāra
- Câu chuyện về nhà đại phú ở Rājagaha
- Câu chuyện về người con trai nhà đại phú
- Câu chuyện về đức vua Pajjota
- Phần giảng về xấp vải đôi xứ Sivi
- Phần giảng về liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần
- Sự cầu xin điều ước muốn

Tụng phẩm Visākhā:

- Phần giảng về sự cho phép (sử dụng) tấm mền len
- Sự tìm kiếm vải dơ bị quăng bỏ
- Sự chỉ định vị tiếp nhận y
- Sự chỉ định nhà kho chứa đồ
- Việc nhuộm y
- Sự cho phép về y đã được cắt
- Sự cho phép về ba y
- Phần giảng về y phụ trội
- Câu chuyện về bà Visākhā

Tụng phẩm thứ ba:

- Sự cho phép về vật lót ngồi, v.v...
- Phần giảng về y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung
- Phần giảng về sự phát sanh các y thuộc về hội chúng
- Câu chuyện về vị Upananda con trai dòng Sakya
- Câu chuyện về vị bị bệnh
- Phần giảng về đồ đạc của người chết
- Sự cấm đoán về việc lõa thể
- Sự cấm đoán về việc che thân bằng cỏ kusa v.v...
- Phần giảng về y chưa phát sanh cho các vị đã sống qua mùa (an cư) mưa
- Phần giảng về việc phát sanh y khi hội chúng bị chia rẽ
- Phần giảng về (y) đã được lấy sai trái và đã được lấy đúng đắn
- Tám tiêu đề về y

Các câu kệ tóm lược.

Chương 8 là chương về Y Phục giảng giải về loại y và các vấn đề có liên quan về nhiều phương diện. Điểm thú vị ở chương này là tụng phẩm mở đầu với câu chuyện về thầy thuốc Jīvaka Komārabhacca và tài năng chữa bệnh của vị này, đáng ngạc nhiên là việc giải phẩu ở đầu và ở bụng đã được tiến hành vào thời gian cách đây hơn 2,500 năm.

IX. CHƯƠNG CAMPĀ

Tụng phẩm Làng Vāsabha:

- Câu chuyện về vị Kassapagotta
- Phần giảng về hành sự sai pháp theo phe nhóm, v.v...
- Phần giảng về hành sự thiếu lời đề nghị, v.v...
- Phần giảng về việc làm của nhóm bốn vị, v.v...
- Phần giảng về việc làm của nhóm năm vị, v.v...
- Phần giảng về vị đang chịu hành phạt parivāsa, v.v...
- Phần giảng về hai trường hợp mời ra, v.v...

Tụng phẩm về những câu hỏi của Upāli:

- Phần giảng về hành sự sai Pháp, v.v...
- Các câu hỏi của vị Upāli

Tụng phẩm thứ ba:

- Hành sự khiển trách
- Hành sự chỉ dạy
- Hành sự xua đuổi
- Hành sự hòa giải
- Hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội
- Hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi
- Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác
- Sự thu hồi hành sự khiển trách
- Sự thu hồi hành sự chỉ dạy
- Sự thu hồi hành sự xua đuổi
- Sự thu hồi hành sự hòa giải
- Sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội
- Sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi
- Sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến
- Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự khiển trách
- Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự chỉ dạy
- Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự xua đuổi
- Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự hòa giải
- Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội
- Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi
- Phần giảng về sự tranh cãi về hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến
- Phần giảng về sự thu hồi hành sự khiển trách
- Phần giảng về sự thu hồi hành sự chỉ dạy
- Phần giảng về sự thu hồi hành sự xua đuổi
- Phần giảng về sự thu hồi hành sự hòa giải
- Phần giảng về sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội
- Phần giảng về sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi
- Phần giảng về sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến

Các câu kệ tóm lược.

Chương 9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Campā nêu lên một tiền lệ không tốt đẹp về việc sử dụng sức mạnh tập thể để áp đặt hành phạt sai trái lên cá nhân. Thời bấy giờ còn có đức Phật là vị quan tòa để phân xử, trong thời hiện tại trách nhiệm xem xét lại sự việc được trao cho các hội chúng tỳ khưu ở những trú xứ khác nếu có sự thỉnh cầu. Các điều giảng giải trong chương này không ngoài việc trình bày khuôn mẫu trong việc tiến hành các hành sự, khả năng thực hiện của hội chúng đối với các loại hành sự khác nhau tùy thuộc vào số lượng tỳ khưu hiện diện, và một số nguyên tắc cần được áp dụng để bảo đảm tính chất đúng Pháp đúng Luật của hành sự đang được thực hiện. Các hành sự của hội chúng cùng với việc thâu hồi các hành sự ấy cũng được trình bày ở chương này gồm có: hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải, và ba loại hành sự án treo.

X. CHƯƠNG KOSAMBI

Tụng phẩm Dīghāvu:

- Phần giảng về sự tranh cãi ở Kosambi
- Câu chuyện về Dīghāvu

Tụng phẩm thứ nhì:

- Phần giảng về việc đi đến Bālakaloṇakāra
- Phần giảng về việc đi đến khu vườn cây Pācīnavaṃsa
- Phần giảng về việc đi đến Pārileyyaka
- Câu chuyện về mười tám sự việc
- Sự cho phép về việc phục hồi
- Sự hợp nhất hội chúng
- Các câu hỏi của vị Upāli về sự hợp nhất hội chúng

Các câu kệ tóm lược.

Chương thứ 10 nói về sự việc chia rẽ hội chúng ở Kosambi từ lúc khởi đầu đến hồi kết thúc. Mầm mống chia rẽ trong câu chuyện này chỉ là một sự tranh cãi về một điều Luật không quan trọng, từ sự xung đột cá nhân đã lan rộng đến tập thể và trở nên căng thẳng không những đưa đến ẩu đả giữa các tỳ khưu mà còn khiến cho đức Phật đã bỏ đi vào rừng sâu sống với sự phục vụ của con voi đầu đàn. Yếu tố đưa đến việc giải quyết sự chia rẽ này là hành động tẩy chay tích cực của các cư sĩ ở thành Kosambi, cuối cùng sự tranh tụng được giải quyết do sự phục thiện của vị tỳ khưu sai trái. Câu chuyện về hoàng tử Dīghāvu và nếp sống sinh hoạt của ba vị đại đức Anuruddha, Nandiya, Kimbila nhằm đề cao sự sống chung hòa ái và không thù hận lẫn nhau, đây là một yếu tố quan trọng cần được xây dựng và duy trì trong đời sống tập thể.

--ooOoo--

click để xem tác phẩm tại website gốc<<<