Nội dung cùng tác giả Tỳ khưu Nguyệt Thiên (Bhikkhu Indacanda)

01. Phân Tích Giới Tỳ Khưu I

1 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda. Gồm 4 pārājika (bất cộng trụ), 13 saṅghādisesa (tăng tàng), 2 aniyata (bất định), 30 nissaggiya pācittiya (ưng xả đối trị). >>

02. Phân Tích Giới Tỳ Khưu II

1 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda. Gồm: 92 pācittiya (ưng đối trị), 4 pāṭidesanīya (ưng phát lộ), 75 sekhiyā dhammā (ưng học pháp), 7 adhikaraṇasamathā dhammā (các pháp dàn xếp tranh tụng), bhikkhunīvibhaṅga (phân tích giới tỳ khưu ni). >>

03. Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni

1 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda. Những điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu ni >>

04. Đại Phẩm I

1 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda. Các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng chương. >>

05. Đại Phẩm II

1 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda >>

06. Tiểu Phẩm I

1 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda. Tiểu Phẩm gồm 12 khandhaka còn lại. >>

07. Tiểu Phẩm II

1 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda >>

08. Tập Yếu I

1 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda. Tập hợp lại những điều chính yếu.” Những điều chính yếu ấy đã được chọn lọc từ hai bộ Luật Suttavibhaṅga và Khandhaka rồi được sắp xếp và trình bày qua những góc nhìn khác biệt. >>

09. Tập Yếu II

1 năm trước
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda. 15 chương còn lại thuộc Parivāra 2 >>

02. Phân Tích Giới Tỳ Khưu II

1 năm trước
Chuyển ngữ: Bhikkhu Indacanda >>