TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 9

TẬP YẾU tập II

ẤN BẢN 2013

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda


LỜI GIỚI THIỆU

Parivārapāḷi – Tập Yếu được trình bày thành hai tập, tập một gồm có 4 chương và tập hai là 15 chương còn lại. Phần tóm tắt bốn chương đầu đã được trình bày ở tập một, Parivārapāḷi 1 – Tập Yếu 1 (TTPV 08, Tam Tạng Pāḷi - Việt tập 08). Và 15 chương còn lại thuộc Parivāra 2 – Tập Yếu 2 (TTPV 09) có nội dung tóm lược như sau:


CÁC CÂU HỎI VỀ BỘ HỢP PHẦN

Chương Các Câu Hỏi về bộ Hợp Phần chỉ là một chương ngắn gọn giới thiệu qua 22 chương của bộ Luật Hợp Phần dưới dạng câu hỏi và đáp về bao nhiêu loại tội cho mỗi chương và chấm dứt khi liệt kê đầy đủ 22 chương của bộ Luật Khandhaka - Hợp Phần này. Cũng cần nhắc lại rằng bộ này gồm có Mahāvagga – Đại Phẩm và Cullavagga – Tiểu Phẩm.


TĂNG THEO TỪNG BẬC

- Nhóm Một
- Nhóm Hai
- Nhóm Ba
- Nhóm Bốn
- Nhóm Năm
- Nhóm Sáu
- Nhóm Bảy
- Nhóm Tám
- Nhóm Chín
- Nhóm Mười
- Nhóm Mười Một

Chương Tăng Theo Từng Bậc được trình bày dưới dạng pháp số từ nhóm một đến nhóm mười một có nội dung liên quan đến Luật và hình thức được trình bày tương tợ như ở Aṅguttaranikāya - Tăng Chi Bộ thuộc Tạng Kinh.


CÁC CÂU VẤN ĐÁP VỀ LỄ UPOSATHA, v.v...

- Các Câu Hỏi
- Các Câu Trả Lời
- Lời Giải Thích về Điều Lợi Ích

Chương Các Câu Vấn Đáp về Lễ Uposatha, v.v... Chỉ là một chương ngắn đề cập đến các hành sự từ lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, ... hành phạt mānatta, và sự giải tội. Ngoài ra còn có phần nói về lợi ích của việc quy định điều học. Điều đáng lưu ý là chương này được kết thúc với câu “Mahāvaggo niṭṭhito” nghĩa là “Đại Phẩm được chấm dứt,” trong khi các phần đã được trình bày trong chương này được tìm thấy rải rác trong toàn bộ Tạng Luật chứ không phải chỉ riêng ở Mahāvaggapāḷi – Đại Phẩm.


SƯU TẬP CÁC BÀI KỆ

- Bốn Sự Hư Hỏng
- Liên Quan việc Cắt Bớt
- Điều Không Quy Định Chung
- Tội Pārājika, v.v...

Chương Sưu Tập Các Bài Kệ phần lớn được trình bày dưới thể kệ có xen vào một số đoạn văn xuôi. Nội dung liệt kê tên của tám địa điểm đã xảy ra việc quy định của các điều học, mỗi nơi là bao nhiêu điều học, v.v... ngoài ra còn phân các điều học thành nhóm theo nhiều khía cạnh khác nhau như quy định chung, quy định riêng, v.v...


PHÂN TÍCH SỰ TRANH TỤNG

- Sự Mở Đầu, v.v... của Tranh Tụng
- Điều Căn Bản, v.v... của Tranh Tụng
- Tội Vi Phạm là Duyên của Tranh Tụng
- Chủ Ý của Sự Tranh Tụng
- Phần Vấn Đáp
- Phần Được Liên Kết
- Sự Mở Đầu, v.v... của Cách Dàn Xếp
- Sự Khác Biệt, v.v... của Cách Dàn Xếp

Chương Phân Tích Sự Tranh Tụng phân tích chi tiết về bốn sự tranh tụng và bảy cách dàn xếp. Chủ đề được trình bày cô đọng nhưng không kém phần súc tích, cần được tham khảo.


SƯU TẬP KHÁC VỀ CÁC BÀI KỆ

Chương Sưu Tập Khác về Các Bài Kệ chỉ là một chương ngắn thuần túy ở thể kệ thuộc đề tài có liên quan đến vị cáo tội về ý nghĩa và mục đích của việc cáo tội, về các điểm sai trái chủ yếu mà vị cáo tội cần phải quán xét trong quá trình cáo tội vị khác.


CHƯƠNG CÁO TỘI

- Sự Thẩm Vấn của Vị Xét Xử
- Sự Thực Hành của Vị Cáo Tội, v.v...
- Sự Thiêu Đốt Chính Mình của Vị Cáo Tội

Chương Cáo Tội là phần trình bày tiếp theo của chương trên có liên quan đến vị xét xử về cách thức thẩm vấn với các câu hỏi cần thiết, về các điều cần nắm vững, về tư cách thực hiện, và tội lỗi có thể vi phạm lúc tiến hành việc cáo tội.


XUNG ĐỘT (PHẦN PHỤ)

- Sự Thực Hành của Vị Xét Xử

Chương Xung Đột (Phần Phụ) chỉ là một chương ngắn có liên quan đến vị xét xử, tuy nhiên các chi tiết được trình bày là hoàn toàn mới lạ, không tìm thấy trong các phần Luật đã được đọc qua.


XUNG ĐỘT (PHẦN CHÍNH)

- Sự Thẩm Vấn của Vị Xét Xử
- Phân Tích về Câu Hỏi

Chương Xung Đột (Phần Chính) giảng giải chi tiết về sự thực hành của vị xét xử. Cách thức được trình bày tương tợ như ở bộ Phân Tích Giới Bổn, nghĩa là trước tiên giới thiệu một đoạn văn sau đó là phần giải thích ý nghĩa của từng câu.


PHÂN TÍCH KAṬHINA

- Vấn Đáp
- Phần Sự Tổng Hợp

Chương Phân Tích Kaṭhina: Ở chương này, các điều cần biết về Kaṭhina được gom tụ lại dưới dạng hỏi đáp có tính cách tổng quát nhưng không kém phần súc tích, ngoài ra còn có những chi tiết chưa được trình bày ở chương Kaṭhina thuộc Mahāvaggapāḷi – Đại Phẩm.


NHÓM NĂM CỦA UPĀLI

01. - Phẩm Không Nương Nhờ
02. - Phẩm Không Thâu Hồi
03. - Phẩm Phát Biểu
04. - Phẩm Trình Bày Quan Điểm
05. - Phẩm Đích Thân Khởi Tố
06. - Phẩm về Pháp Giũ Bỏ
07. - Phẩm Nói Dối
08. - Phẩm Giáo Giới Tỳ Khưu Ni
09. - Phẩm Đại Biểu
10. - Phẩm Giải Quyết sự Tranh Tụng
11. - Phẩm Kẻ Chia Rẽ Hội Chúng
12. - Phẩm thứ nhì về Kẻ Chia Rẽ Hội Chúng
13. - Phẩm Vị Thường Trú
14. - Phẩm Thành Tựu Kaṭhina

Chương Nhóm Năm của Upāli là các câu hỏi của ngài Upāli và câu trả lời của đức Phật như đã được thấy trong Mahāvaggapāḷi – Đại Phẩm và Cullavaggapāḷi – Tiểu Phẩm.


NGUỒN SANH KHỞI

- Bốn Tội Pārājika
- Mười Ba Tội Saṅghādisesa
- Các Tội sekhiya

Chương Nguồn Sanh Khởi trình bày về các nguồn sanh tội như đã được đề cập ở ba chương đầu của tập 1. Tuy nhiên, trong chương này nguồn sanh tội là chủ đề chính và được trình bày tập trung theo từng điều học một.


SƯU TẬP CÁC BÀI KỆ (PHẦN HAI)

Chương Sưu Tập Các Bài Kệ (Phần Hai) là các câu hỏi đáp liên quan đến tội vi phạm. Tuy nhiên, câu trả lời chỉ có tính cách gợi ý. Có câu có thể dễ dàng liên hệ được vấn đề, nhưng nhiều câu trả lời khác đã chiếm mất nhiều thời gian của chúng tôi trong việc tìm hiểu ý nghĩa từng lời giải thích của ngài Buddhaghosa cũng như xem xét và kiểm tra các phần trích dẫn của Cô I. B. Horner trong bản dịch tiếng Anh.


CÁC BÀI KỆ LÀM XUẤT MỒ HÔI

Chương Các Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi là các câu hỏi khó khiến người đọc phải lúng túng và đổ mồ hôi khi suy nghĩ. Về chương này, phần phụ chú là điều không thể thiếu sót và cũng đã tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi trong việc xác định vấn đề. Có một vài câu hỏi, chúng tôi chỉ ghi lời dịch và không thực hiện phần giải thích vì không xác định được nguồn trích dẫn.

NĂM PHẨM

01. - Phẩm Hành Sự
02. - Phẩm Điều Lợi Ích
03. - Phẩm Đã Được Quy Định
04. - Phẩm Đã Được Quy Định về Điều Chưa Được Quy Định
05. - Phẩm Chín Cách Tổng Hợp

TÓM LƯỢC NHÓM NĂM PHẨM

Chương Năm Phẩm trình bày theo năm đề tài là nói về bốn loại hành sự và các điều có liên quan, về mười điều lợi ích đưa đến việc quy định điều học cũng như việc quy định các loại hành sự, về bảy cách dàn xếp đã được quy định cũng do mười điều lợi ích này, và cuối cùng giới thiệu sơ lược về chín cách tổng hợp cũng như một số hiểu biết cơ bản cần nắm vững mỗi khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến Luật.

--ooOoo--

click để xem tác phẩm tại website gốc<<<