TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 4

ĐẠI PHẨM tập I

ẤN BẢN 2013
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

LỜI GIỚI THIỆU

Mahāvagga (Đại Phẩm) và Cullavagga (Tiểu Phẩm) thuộc Vinayapiṭaka (Tạng Luật) gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng chương. Tên gọi chung cho hai phẩm này là Khandhaka (Chúng tôi tạm gọi tên là Bộ Hợp Phần; khandha có nghĩa là khối, nhóm, uẩn, ... Tiếp vĩ ngữ -ka trong trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về, có liên quan, ...).

Mahāvagga (Đại Phẩm) được chia làm mười chương, và được ấn tống thành hai tập:

Mahāvagga 1 & Đại Phẩm 1 (TTPV tập 04) gồm có 5 chương đầu, và

Mahāvagga 2 & Đại Phẩm 2 (TTPV tập 05) gồm có 5 chương còn lại.

...

I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU

Tụng phẩm thứ nhất:

- Phần giảng về sự Giác Ngộ
- Phần giảng về (cội cây si của những) người chăn dê
- Phần giảng về cây Mucalinda
- Phần giảng về cây Rājāyatana
- Phần giảng về sự thỉnh cầu của vị Phạm Thiên
- Phần giảng về nhóm năm vị

Tụng phẩm thứ nhì:

- Phần giảng về sự xuất gia
- Sự xuất gia của bốn người bạn tại gia
- Phần giảng về Ma Vương
- Phần giảng về sự xuất gia và sự tu lên bậc trên bằng ba sự đi đến nương nhờ
- Phần giảng thứ nhì về Ma Vương
- Câu chuyện về những người bạn thuộc nhóm các vương tử

Tụng phẩm thứ ba:

- Phần giảng về điều kỳ diệu ở Uruvelā

Tụng phẩm thứ tư:

- Phần giảng về việc gặp đức vua Bimbisāra
- Sự xuất gia của Sāriputta và Moggallāna

Tụng phẩm thứ năm:

- Phận sự đối với thầy tế độ
- Phận sự đối với đệ tử
- Phần giảng về những kẻ bị đuổi đi

Tụng phẩm thứ sáu:

- Phận sự đối với thầy dạy học
- Phận sự đối với học trò
- Việc đuổi đi - Việc xin lỗi
- Câu chuyện về các vị ngu dốt thiếu kinh nghiệm

Tụng phẩm thứ bảy:

- Sự đình chỉ việc nương nhờ
- Nhóm năm của phần ‘Nên ban phép tu lên bậc trên’
- Nhóm sáu của phần ‘Nên ban phép tu lên bậc trên’
- Phần giảng về người trước đây theo ngoại đạo

Tụng phẩm thứ tám:

- Câu chuyện về năm thứ bệnh
- Câu chuyện về các binh sĩ của đức vua
- Câu chuyện về kẻ cướp có mang chuỗi ngón tay
- Câu chuyện về kẻ cướp phá ngục
- Câu chuyện về kẻ cướp bị cáo thị tầm nã
- Câu chuyện về kẻ bị phạt đánh bằng roi
- Câu chuyện về kẻ bị phạt đóng dấu
- Câu chuyện về kẻ thiếu nợ
- Câu chuyện về kẻ nô tỳ
- Câu chuyện về người thợ bạc bị sói đầu
- Câu chuyện về thiếu niên Upāli
- Câu chuyện về bịnh dịch hạch
- Câu chuyện về (sa di) Kaṇṭaka
- Câu chuyện về (hướng đi) bị tắt nghẽn
- Phần giảng về việc nương nhờ

Tụng phẩm thứ chín:

- Câu chuyện về Rāhula
- Phần giảng về các điều học
- Câu chuyện về hành phạt
- Câu chuyện về sự ngăn cấm khi chưa hỏi ý trước
- Câu chuyện về việc dụ dỗ
- Câu chuyện về (sa di) Kaṇṭaka
- Câu chuyện về kẻ vô căn
- Câu chuyện về kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu)
- Câu chuyện về loài thú
- Câu chuyện về kẻ giết mẹ
- Câu chuyện về kẻ giết cha
- Câu chuyện về kẻ giết A-la-hán
- Câu chuyện về kẻ làm nhơ tỳ khưu ni
- Câu chuyện về người lưỡng căn
- Câu chuyện về người không có thầy tế độ, v.v...
- Các câu chuyện về người không có bình bát, v.v...
- Hai mươi trường hợp không nên cho tu lên bậc trên
- Ba mươi hai trường hợp không nên cho xuất gia: người bị đứt cánh tay, v.v...

Tụng phẩm thứ mười:

- Các câu chuyện về sự nương nhờ vị không có liêm sỉ
- Bốn câu chuyện về (sống) không nương nhờ: vị xuất hành, v.v...
- Sự cho phép đọc tuyên ngôn với tên của dòng họ
- Hai người có ý muốn tu lên bậc trên
- Việc tu lên bậc trên của người hai mươi (tuổi) tính theo thai bào
- Việc hỏi các pháp chướng ngại đối với người có ý muốn tu lên bậc trên
- Bốn vật nương nhờ
- Bốn điều không nên làm
- Các vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, v.v...

Các câu kệ tóm lược.

Chương 1 nói về sự khởi đầu của Giáo Pháp được tính từ lúc đức Thế Tôn chứng đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác và bao gồm quá trình hình thành nghi thức cho xuất gia và tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu cùng một số vấn đề liên quan đến việc huấn luyện các vị xuất gia.

II. CHƯƠNG UPOSATHA

Tụng phẩm về các ngoại đạo:

- Phần giảng về việc tụ hội vào ngày lễ Uposatha
- Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha
- Phần giảng về sự thanh tịnh của vị Mahākappina
- Việc ấn định ranh giới
- Việc chỉ định nhà hành lễ Uposatha
- Việc hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha
- Việc ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha
- Việc ấn định ranh giới không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y
- Việc hủy bỏ ranh giới
- Phần giảng về các ranh giới: làng, v.v...
- Hai lễ Uposatha
- Bốn hành sự Uposatha
- Năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha
- Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha một cách tóm tắt
- Các trường hợp nguy hiểm đối với việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha
- Việc hỏi về Luật
- Việc trả lời về Luật
- Việc buộc tội
- Việc phản đối hành sự sai Pháp
- Sự ngăn cấm việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha ở hội chúng có sự hiện diện của cư sĩ

Tụng Phẩm Codanāvatthu:

- Việc thỉnh mời vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha
- Việc học cách tính toán (ngày) của nửa tháng, v.v...
- Việc thông báo về ngày lễ Uposatha
- Các việc làm trước
- Câu chuyện về các vị lên đường đi xa, v.v...
- Việc bày tỏ sự trong sạch
- Việc bày tỏ sự tùy thuận
- Việc nắm giữ của các thân quyến, v.v...
- Sự đồng ý về bệnh điên
- Sự phân loại các lễ Uposatha: Lễ Uposatha của hội chúng, v.v...
- Việc sửa chữa tội (đã phạm)
- Việc sửa chữa tội đã phạm giống nhau

Tụng Phẩm thứ ba:

- Mười lăm trường hợp vô tội
- Mười lăm trường hợp là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm
- Mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ
- Mười lăm trường hợp đã bỏ qua sự ngần ngại
- Mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ
- Phần tương tợ có liên quan đến các vị đi vào trong ranh giới
- Việc nhìn thấy sự biểu hiện, đặc điểm, v.v... của việc cư trú
- Việc tiến hành lễ Uposatha với các vị thuộc nhóm cộng trú khác, v.v...
- Các trường hợp không nên đi
- Các trường hợp có thể đi
- Về sự hiện diện (ở lễ Uposatha) của những nhân vật cần phải tránh, v.v...

Các câu kệ tóm lược.

Chương 2 giảng giải về lễ Uposatha với nguyên nhân ban đầu là lời thỉnh cầu của đức vua Seniya Bimbisāra và nhiều vấn đề có liên quan đến việc tiến hành cuộc lễ như việc ấn định ranh giới (sīmā) và nhà hành lễ Uposatha, việc sám hối, việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha, v.v... Việc gìn giữ sự hợp nhất của hội chúng là điểm được nhấn mạnh ở chương này.

III. CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA

- Hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa.
- Sự ngăn cấm việc ra đi trong mùa (an cư) mưa.
- Việc dời lại mùa (an cư) mưa.
- Phần giảng về công việc có thể giải quyết trong bảy ngày.
- Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa khi có chướng ngại.
- Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa khi có sự chia rẽ hội chúng.
- Việc vào mùa (an cư) mưa ở khu rào gia súc, v.v...
- Các nơi chốn không nên vào mùa (an cư) mưa.
- Điều thỏa thuận không nên thực hiện.
- Tội dukkaṭa ở sự nhận lời.

Các câu kệ tóm lược.

Chương 3 giảng giải về việc vào mùa (an cư) mưa. Tuy chỉ được ghi lại trong hai tụng phẩm nhưng nội dung của chương này trình bày những sự việc có liên quan đến  1/3 thời gian sống và tu tập của vị tỳ khưu. Chương này cần được xem xét kỹ lưỡng vì có những tư liệu mới chưa được trình bày trong các tài liệu về Luật đã được phổ biến.

IV. CHƯƠNG PAVĀRAṆĀ

Tụng phẩm thứ nhất:

- Phần giảng về việc cư ngụ thoải mái và không thoải mái, v.v...
- Cách thức và việc cho phép về lễ Pavāraṇā
- Hai lễ Pavāraṇā
- Bốn hành sự Pavāraṇā
- Việc bày tỏ lời thỉnh cầu
- Việc bày tỏ sự tùy thuận
- Việc nắm giữ của các thân quyến, v.v...
- Sự phân loại các lễ Pavāraṇā: Lễ Pavāraṇā của hội chúng, v.v...
- Việc sửa chữa tội (đã phạm)
- Việc bày tỏ về tội (đã phạm)
- Việc sửa chữa tội đã phạm giống nhau

Tụng phẩm thứ nhì:

- Mười lăm trường hợp vô tội
- Mười lăm trường hợp là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm
- Mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ
- Mười lăm trường hợp đã bỏ qua sự ngần ngại
- Mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ
- Phần tương tợ có liên quan đến các vị đi vào trong ranh giới
- Tính chất khác biệt về các ngày mười bốn, v.v...
- Việc nhìn thấy sự biểu hiện, đặc điểm, v.v... của việc cư trú
- Lễ Pavāraṇā với các vị thuộc nhóm cộng trú khác, v.v...
- Các trường hợp không nên đi
- Các trường hợp có thể đi
- Về sự hiện diện của những nhân vật cần phải tránh

Tụng phẩm thứ ba:

- Sự thỉnh cầu hai lần đọc
- Các sự nguy hiểm đối với lễ Pavāraṇā
- Việc đình chỉ lễ Pavāraṇā
- Câu chuyện về tội thullaccaya
- Sự đình chỉ vì sự việc
- Câu chuyện về các vị thường gây nên sự xung đột
- Sự đạt đến trạng thái trú ngụ thoải mái
- Việc hoãn lại ngày lễ Pavāraṇā

Các câu kệ tóm lược.

Chương 4 giảng giải về lễ Pavāraṇā tức là một trong những hình thức góp ý nhau về đời sống tu tập có liên quan đến giới luật. Hành sự của lễ Pavāraṇā tuy chỉ được tiến hành một lần trong năm sau ba tháng cư trú mùa mưa nhưng có tầm quan trọng tương đương với lễ Uposatha nhằm bảo tồn sự trong sạch đồng thời tính hợp nhất của hội chúng.

V. CHƯƠNG DA THÚ

- Câu chuyện về Soṇa Koḷivīsa.
- Việc ngăn cấm các đôi dép loại hai lớp, v.v....
- Việc ngăn cấm các đôi dép toàn màu xanh, v.v....
- Việc cho phép các đôi dép loại nhiều lớp.
- Sự ngăn cấm việc (mang) dép trong khuôn viên tu viện.
- Việc ngăn cấm các đôi guốc, v.v...
- Việc ngăn cấm (di chuyển bằng) xe.
- Việc ngăn cấm chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng lớn.
- Việc ngăn cấm tất cả các loại da thú.
- Việc cho phép về chỗ (ngồi) đã được làm sẵn bởi cư sĩ.
- Câu chuyện về vị Soṇa Kuṭikaṇṇa.
- Sự cho phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm rành rẽ về Luật ở các xứ thuộc vùng biên địa.

Các câu kệ tóm lược.

Chương 5 nói về da thú có liên quan đến đời sống của các vị tỳ khưu ví dụ như giày dép, v.v... Câu chuyện xuất gia của thanh niên Soṇa Koḷivisa ở đầu chương giới thiệu về sự nỗ lực tinh tấn của vị tỳ khưu trẻ tuổi này, dẫu rằng do chính sự tinh tấn quá mức này đã là chướng ngại cho sự đắc chứng của vị ấy nhưng cũng là một ví dụ để chúng ta thấy được động cơ tu tập của các vị xuất gia vào thời đức Phật còn tại tiền.

--ooOoo--

click để xem tác phẩm tại website gốc<<<