TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 32

KHUDDAKANIKĀYA - TIỂU BỘ

JĀTAKAPĀḶI - BỔN SANH tập I

LỜI GIỚI THIỆU

I. EKAKANIPĀTO - NHÓM MỘT KỆ NGÔN

1. APAṆṆAKAVAGGO - PHẨM KHÔNG LỖI LẦM

1. Apaṇṇakajātakaṃ - Bổn sanh Không Lỗi Lầm (25/05/2015)

2. Vaṇṇupathajātakaṃ - Bổn sanh Bãi Cát (25/05/2015)

3. Serivāvāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Thương Buôn Serivā (25/05/2015)

4. Cullaseṭṭhijātakaṃ - Bổn sanh Tiểu Triệu Phú (25/05/2015)

5. Taṇḍulanāḷijātakaṃ - Bổn sanh Đấu Gạo (25/05/2015)

6. Devadhammajātakaṃ - Bổn sanh Thiên Pháp (25/05/2015)

7. Kaṭṭhahārijātakaṃ - Bổn sanh Cô Gái Nhặt Củi (25/05/2015)

8. Gāmaṇijātakaṃ - Bổn sanh Gāmaṇī (25/05/2015)

9. Makhādevajātakaṃ - Bổn sanh Makhādeva (25/05/2015)

10. Sukhavihārijātakaṃ - Bổn sanh Vị Sống An Lạc (25/05/2015)

2. SĪLAVAGGO - PHẨM GIỚI

1. Lakkhaṇamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Lakkhaṇa (26/05/2015)

2. Nigrodhamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Nigrodha (26/05/2015)

3. Kaṇḍinajātakaṃ - Bổn sanh Mũi Tên (26/05/2015)

4. Vātamigajātakaṃ - Bổn sanh Con Nai Gió (26/05/2015)

5. Kharādiyajātakaṃ - Bổn sanh Kharādiyā (26/05/2015)

6. Tipallatthamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Có Ba Tư Thế Nằm (27/05/2015)

7. Mālutajātakaṃ - Bổn sanh Gió (27/05/2015)

8. Matakabhattajātakaṃ - Bổn sanh Thực Phẩm Cúng Vong (27/05/2015)

9. Āyācitabhattajātakaṃ - Bổn sanh Về Vật Thực Cầu Khấn (27/05/2015)

10. Naḷapānajātakaṃ - Bổn sanh uống Nước Bằng Ống Sậy (27/05/2015)

3. KURUṄGAVAGGO - PHẨM SƠN DƯƠNG

1. Kuruṅgamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Sơn Dương (27/05/2015)

2. Kukkurajātakaṃ - Bổn sanh Các Con Chó (28/05/2015)

3. Bhojājānīyajātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Thuần Chủng (28/05/2015)

4. Ājaññajātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Nòi (28/05/2015)

5. Titthajātakaṃ - Bổn sanh Bến Tắm (28/05/2015)

6. Mahilāmukhajātakaṃ - Bổn sanh Voi Mahilāmukha (28/05/2015)

7. Abhiṇhajātakaṃ - Bổn sanh (Gặp Gỡ) Thường Xuyên (29/05/2015)

8. Nandivisālajātakaṃ - Bổn sanh Nandivisāla (29/05/2015)

9. Kaṇhajātakaṃ - Bổn sanh Con Bò Đen (29/05/2015)

10. Munikajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Munika (29/05/2015)

4. KULĀVAKAVAGGO - PHẨM TỔ CHIM CON

1. Kulāvakajātakaṃ - Bổn sanh Tổ Chim Con (29/05/2015)

2. Naccajātakaṃ - Bổn sanh Nhảy Múa (30/05/2015)

3. Sammodamānajātakaṃ - Bổn sanh Trong Lúc Thân Thiện (30/05/2015)

4. Macchājātakaṃ - Bổn sanh Con Cá (30/05/2015)

5. Vaṭṭakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Cút Con (30/05/2015)

6. Sakuṇajātakaṃ - Bổn sanh Các Con Chim (01/06/2015)

7. Tittirajātakaṃ - Bổn sanh Chim Đa Đa (03/06/2015)

8. Bakajātakaṃ - Bổn sanh Con Cò (03/06/2015)

9. Nandajātakaṃ - Bổn sanh Nanda (04/06/2015)

10. Khadiraṅgārajātakaṃ - Bổn sanh Than Hừng Cây Khadira (04/06/2015)

5. ATTHAKĀMAVAGGO - PHẨM MONG MỎI SỰ TẤN HÓA

1. Losakajātakaṃ - Bổn sanh Losaka (07/06/2015)

2. Kapotakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Bồ Câu (07/06/2015)

3. Veḷukajātakaṃ - Bổn sanh Veḷuka (07/06/2015)

4. Makasajātakaṃ - Bổn sanh Con Muỗi (07/06/2015)

5. Rohiṇijātakaṃ - Bổn sanh Rohiṇī (07/06/2015)

6. Ārāmadūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn (07/06/2015)

7. Vāruṇidūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Rượu (07/06/2015)

8. Vedabbhajātakaṃ - Bổn sanh Vedabbha (07/06/2015)

9. Nakkhattajātakaṃ - Bổn sanh Ngôi Sao (07/06/2015)

10. Dummedhajātakaṃ - Bổn sanh Những Kẻ Trí Tồi (08/06/2015)

6. ĀSIṂSAVAGGO - PHẨM HY VỌNG

1. Mahāsīlavajātakaṃ - Bổn sanh Sīlavā Vĩ Đại (08/06/2015)

2. Cūḷajanakajātakaṃ - Tiểu Bổn sanh Janaka (08/06/2015)

3. Puṇṇapātijātakaṃ - Bổn sanh Vò Rượu Đầy (08/06/2015)

4. Kiṃphalajātakaṃ - Bổn sanh Trái Cây Gì (08/06/2015)

5. Pañcāvudhajātakaṃ - Bổn sanh Năm Loại Vũ Khí (08/06/2015)

6. Kañcanakkhandhajātakaṃ - Bổn sanh Khối Vàng (08/06/2015)

7. Vānarindajātakaṃ - Bổn sanh Khỉ Chúa (09/06/2015)

8. Tayodhammajātakaṃ - Bổn sanh Ba Đức Tính (09/06/2015)

9. Bherivādajātakaṃ - Bổn sanh Tiếng Trống (09/06/2015)

10. Saṅkhadhamanajātakaṃ - Bổn sanh Thổi Tù Và (09/06/2015)

7. ITTHIVAGGO - PHẨM NGƯỜI NỮ

1. Asātamantajātakaṃ - Bổn sanh Chú Thuật Asāta (10/06/2015)

2. Andhabhūtajātakaṃ - Bổn sanh Ở Trong Bào Thai (10/06/2015)

3. Takkajātakaṃ - Bổn sanh Sữa Bơ (10/06/2015)

4. Durājānajātakaṃ - Bổn sanh Khó Hiểu (10/06/2015)

5. Anabhiratijātakaṃ - Bổn sanh Không Hứng Thú (10/06/2015)

6. Mudulakkhaṇajātakaṃ - Bổn sanh Đặc Tính Dịu Dàng (10/06/2015)

7. Ucchaṅgajātakaṃ - Bổn sanh Ở Trong Lòng (10/06/2015)

8. Sāketajātakaṃ - Bổn sanh Sāketa (11/06/2015)

9. Visavantajātakaṃ - Bổn sanh Chất Độc Đã Được Ói Ra (11/06/2015)

10. Kuddālajātakaṃ - Bổn sanh Cái Cuốc (11/06/2015)

8. VARAṆAVAGGO - PHẨM CÂY VARAṆA

1. Varaṇajātakaṃ - Bổn sanh Cây Varaṇa (11/06/2015)

2. Sīlavanāgarājajātakaṃ - Bổn sanh Voi Chúa Giới Hạnh (11/06/2015)

3. Saccaṃkirajātakaṃ - Bổn sanh Sự Thật Nghe Nói (11/06/2015)

4. Rukkhadhammajātakaṃ - Bổn sanh Quy Luật Cây Cối (11/06/2015)

5. Macchajātakaṃ - Bổn sanh Con Cá (11/06/2015)

6. Asaṅkiyajātakaṃ - Bổn sanh Không Sợ Sệt (11/06/2015)

7. Mahāsupinajātakaṃ - Bổn sanh Các Giấc Chiêm Bao Lớn (12/06/2015)

8. Illīsajātakaṃ - Bổn sanh (Triệu Phú) Illīsa (12/06/2015)

9. Kharassarajātakaṃ - Bổn sanh Âm Thanh Inh Ỏi (12/06/2015)

10. Bhīmasenajātakaṃ - Bổn sanh Bhīmasena (12/06/2015)

9. APĀYIMHAVAGGO - PHẨM CHÚNG TÔI ĐÃ UỐNG

1. Surāpānajātakaṃ - Bổn sanh Uống Rượu (13/06/2015)

2. Mittavindajātakaṃ - Bổn sanh Mittavinda (13/06/2015)

3. Kālakaṇṇijātakaṃ - Bổn sanh Kālakaṇṇī (13/06/2015)

4. Atthassadvārajātakaṃ - Bổn sanh Cánh Cửa Đưa Đến Tấn Hóa (13/06/2015)

5. Kimpakkajātakaṃ - Bổn sanh Trái Cây Kiṃpakka (13/06/2015)

6. Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xét Về Giới (13/06/2015)

7. Maṅgalajātakaṃ - Bổn sanh Các Điềm Lành (13/06/2015)

8. Sārambhajātakaṃ - Bổn sanh Bò Kéo Sārambha (14/06/2015)

9. Kuhakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Lừa Gạt (14/06/2015)

10. Akataññūjātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Vô Ơn (14/06/2015)

10. LITTAVAGGO - PHẨM ĐÃ ĐƯỢC THOA VÀO

1. Littajātakaṃ - Bổn Sanh Đã Được Thoa Vào (14/06/2015)

2. Mahāsārajātakaṃ - Bổn sanh Phẩm Chất Vĩ Đại (15/06/2015)

3. Vissāsabhojanajātakaṃ - Bổn sanh Thọ Dụng Do Sự Tin Cậy (15/06/2015)

4. Lomahaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Rởn Lông (15/06/2015)

5. Mahāsudassanajātakaṃ - Bổn sanh Vua Mahāsudassana (15/06/2015)

6. Telapattajātakaṃ - Bổn sanh Cái Bát Dầu (15/06/2015)

7. Nāmasiddhijātakaṃ - Bổn sanh Sự Thành Tựu Của Tên Gọi (15/06/2015)

8. Kuṭavāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá (15/06/2015)

9. Parosahassajātakaṃ - Bổn sanh Hơn Một Ngàn Người (15/06/2015)

10. Asātarūpajātakaṃ - Bổn sanh Hình Thức Không Khoái Lạc (15/06/2015)

11. PAROSATAVAGGO - PHẨM HƠN MỘT TRĂM NGƯỜI

1. Parosatajātakaṃ - Bổn sanh Hơn Một Trăm Người (16/06/2015)

2. Paṇṇikajātakaṃ - Bổn sanh Người Bán Rau (16/06/2015)

3. Verījātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Thù (16/06/2015)

4. Mittavindajātakaṃ - Bổn sanh Mittavinda (16/06/2015)

5. Dubbalakaṭṭhajātakaṃ - Bổn sanh Nhánh Cây Yếu Ớt (16/06/2015)

6. Udañcanījātakaṃ - Bổn sanh Cái Thùng Xách Nước (16/06/2015)

7. Sālittakajātakaṃ - Bổn sanh Ném Sỏi (16/06/2015)

8. Bāhiyajātakaṃ - Bổn sanh Cô Thôn Nữ (16/06/2015)

9. Kuṇḍapūvajātakaṃ - Bổn sanh Bánh Bột Cám (16/06/2015)

10. Sabbasaṃhārakapañho - Bổn sanh Câu Hỏi Về Việc Tổng Hợp Mọi Thứ (17/06/2015)

12. HAṂSAVAGGO - PHẨM THIÊN NGA

1. Gadrabhapañho - Câu hỏi về Con Lừa (18/06/2015)

2. Amarādevipañho - Câu hỏi của Hoàng Hậu Amarā (18/06/2015)

3. Sigālajātakaṃ - Bổn sanh Con Chó Rừng (18/06/2015)

4. Mitacinatijātakaṃ - Bổn sanh Con Cá Suy Nghĩ Chừng Mực (18/06/2015)

5. Anusāsikajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Cái Chỉ Dạy (18/06/2015)

6. Dubbacajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Khó Bảo (18/06/2015)

7. Tittirajātakaṃ - Bổn sanh Chim Đa Đa (18/06/2015)

8. Vaṭṭakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Cút (18/06/2015)

9. Akālarāvijātakaṃ - Bổn sanh Gà Gáy Phi Thời (18/06/2015)

10. Bandhanamokkhajātakaṃ - Bổn sanh Thoát Khỏi Sự Trói Buộc (18/06/2015)

13. KUSANĀḶIVAGGO - PHẨM CỎ ỐNG KUSA

1. Kusanāḷijātakaṃ - Bổn sanh Cỏ Ống Kusa (19/06/2015)

2. Dummedhajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Ngu Muội (19/06/2015)

3. Naṅgalisajātakaṃ - Bổn sanh Cái Cán Cày (19/06/2015)

4. Ambajātakaṃ - Bổn sanh Các Quả Xoài (19/06/2015)

5. Kaṭāhakajātakaṃ - Bổn sanh Kaṭāhaka (19/06/2015)

6. Asilakkhaṇajātakaṃ - Bổn sanh Tướng Trạng Của Cây Kiếm (19/06/2015)

7. Kalaṇḍukajātakaṃ - Bổn sanh Kalaṇḍuka (19/06/2015)

8. Biḷāravatajātakaṃ - Bổn sanh Sự Hành Trì Giả Dối (20/06/2015)

9. Aggikajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Thờ Lửa (20/06/2015)

10. Kosiyajātakaṃ - Bổn sanh Kosiyā (20/06/2015)

14. ASAMPADĀNAVAGGO - PHẨM KHÔNG TIẾP NHẬN

1. Asampadānajātakaṃ - Bổn sanh Không Tiếp Nhận (20/06/2015)

2. Pañcagarukajātakaṃ - Bổn sanh Năm Điều Nghiêm Trọng (20/06/2015)

3. Ghatāsanajātakaṃ - Bổn sanh Ngọn Lửa (20/06/2015)

4. Jhānasodhanajātakaṃ - Bổn sanh Sự Trong Sạch Của Thiền (20/06/2015)

5. Candābhajātakaṃ - Bổn sanh Ánh Sáng Của Mặt Trăng (20/06/2015)

6. Suvaṇṇahaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Con Thiên Nga Vàng (21/06/2015)

7. Babbukajātakaṃ - Bổn sanh Con Mèo (21/06/2015)

8. Godhajātakaṃ - Bổn sanh Con Kỳ Đà (21/06/2015)

9. Ubhatobhaṭṭhajātakaṃ - Bổn sanh Bị Suy Sụp Cả Hai Nơi (21/06/2015)

10. Kākajātakaṃ - Bổn sanh Con Quạ (21/06/2015)

15. KAKAṆṬAKAVAGGO - PHẨM CON TẮC KÈ

1. Godhajātakaṃ - Bổn sanh Con Kỳ Đà (21/06/2015)

2. Sigālajātakaṃ - Bổn sanh Con Chó Rừng (21/06/2015)

3. Virocanajātakaṃ - Bổn sanh Sự Chiếu Sáng (21/06/2015)

4. Naṅguṭṭhajātakaṃ - Bổn sanh Cái Đuôi Bò (21/06/2015)

5. Rādhajātakaṃ - Bổn sanh Rādha (21/06/2015)

6. Kākajātakaṃ - Bổn sanh Bầy Quạ (22/06/2015)

7. Puppharatajātakaṃ - Bổn sanh Vải Choàng Hoa Đỏ (22/06/2015)

8. Sigālajātakaṃ - Bổn sanh Con Chó Rừng (22/06/2015)

9. Ekapaṇṇajātakaṃ - Bổn sanh Cây Có Một Lá (22/06/2015)

10. Sañjīvajātakaṃ - Bổn sanh Sañjīva (22/06/2015)

II. DUKANIPĀTO - NHÓM HAI KỆ NGÔN

1. DAḶHAVAGGO - PHẨM CỨNG RẮN

1. Rājovādajātakaṃ - Bổn sanh Giáo Giới Đức Vua (23/06/2015)

2. Sigālajātakaṃ - Bổn sanh Con Chó Rừng (23/06/2015)

3. Sūkarajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Rừng (23/06/2015)

4. Uragajātakaṃ - Bổn sanh Con Rắn (23/06/2015)

5. Gaggajātakaṃ - Bổn sanh Gagga (23/06/2015)

6. Alīnacittajātakaṃ - Bổn sanh Hoàng Tử Alīnacitta (23/06/2015)

7. Guṇajātakaṃ - Bổn sanh Công Đức (24/06/2015)

8. Suhanujātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Suhanu (24/06/2015)

9. Morajātakaṃ - Bổn sanh Con Công (24/06/2015)

10. Vinīlakajātakaṃ - Bổn sanh Vinīlaka (24/06/2015)

2. SANTHAVAVAGGO - PHẨM THÂN THIẾT

1. Indasamānagottajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Indasamānagotta (24/06/2015)

2. Santhavajātakaṃ - Bổn sanh Sự Thân Thiết (24/06/2015)

3. Susīmajātakaṃ - Bổn sanh Vua Susīma (25/06/2015)

4. Gijjhajātakaṃ - Bổn sanh Chim Diều Hâu (25/06/2015)

5. Nakulajātakaṃ - Bổn sanh Con Chồn (25/06/2015)

6. Upasāḷhajātakaṃ - Bổn sanh Bà-la-môn Upasāḷha (25/06/2015)

7. Samiddhijātakaṃ - Bổn sanh Trưởng Lão Samiddhi (25/06/2015)

8. Sakuṇagghijātakaṃ - Bổn sanh Chim Diều Hâu (25/06/2015)

9. Arakajātakaṃ - Bổn sanh Đạo Sư Araka (26/06/2015)

10. Kakaṇṭakajātakaṃ - Bổn sanh Con Tắc Kè (26/06/2015)

3. KALYĀṆADHAMMAVAGGO - PHẨM PHÁP TỐT LÀNH

1. Kalyāṇadhammajātakaṃ - Bổn sanh Pháp Tốt Lành (26/06/2015)

2. Daddarajātakaṃ - Bổn sanh Núi Daddara (26/06/2015)

3. Makkaṭajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ (26/06/2015)

4. Dutiyamakkaṭajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ - Thứ Nhì (27/06/2015)

5. Ādiccupaṭṭhānajātakaṃ - Bổn sanh Đứng Hầu Mặt Trời (27/06/2015)

6. Kaḷāyamuṭṭhijātakaṃ - Bổn sanh Nắm Tay Hạt Đậu (27/06/2015)

7. Tindukajātakaṃ - Bổn sanh Cây Tinduka (27/06/2015)

8. Kacchapajātakaṃ - Bổn sanh Con Rùa (27/06/2015)

9. Satadhammajātakaṃ - Bổn sanh Bà-la-môn Satadhamma (27/06/2015)

10. Duddadajātakaṃ - Bổn sanh Vật Khó Cho (27/06/2015)

4. ASADISAVAGGO - PHẨM KHÔNG THỂ SÁNH BẰNG

1. Asadisajātakaṃ - Bổn sanh Không Thể Sánh Bằng (27/06/2015)

2. Saṅgāmāvacarajātakaṃ - Bổn sanh Quen Thuộc Chiến Trận (28/06/2015)

3. Vāḷodakajātakaṃ - Bổn sanh Nước Đã Được Chắt Lọc (28/06/2015)

4. Giridattajātakaṃ - Bổn sanh Mã Phu Giridatta (28/06/2015)

5. Anabhiratijātakaṃ - Bổn sanh Không Hứng Thú (28/06/2015)

6. Dadhivāhanajātakaṃ - Bổn sanh Vua Dadhivāhana (29/06/2015)

7. Catumaṭṭhajātakaṃ - Bổn sanh Bốn Điều Làm Say Đắm (29/06/2015)

8. Sīhakotthukajātakaṃ - Bổn sanh Chó Rừng Lai Sư Tử (29/06/2015)

9. Sīhacammajātakaṃ - Bổn sanh Tấm Da Sư Tử (29/06/2015)

10. Sīlānisaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Lợi Ích Của Giới (29/06/2015)

5. RUHAKAVAGGO - PHẨM QUAN TẾ TỰ RUHAKA

1. Ruhakajātakaṃ - Bổn sanh Quan Tế Tự Ruhaka (30/06/2015)

2. Sirikālakaṇṇijātakaṃ - Bổn sanh May Mắn và Bất Hạnh (30/06/2015)

3. Cullapadumajātakaṃ - Bổn sanh Vua Cullapaduma (30/06/2015)

4. Maṇicorajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Cướp Ngọc Ma-ni (30/06/2015)

5. Pabbatūpattharajātakaṃ - Bổn sanh Khu Vực Ở Chân Núi (30/06/2015)

6. Valāhassajātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Bay (30/06/2015)

7. Mittāmittajātakaṃ - Bổn sanh Bạn và Thù (30/06/2015)

8. Rādhajātakaṃ - Bổn sanh Con Vẹt Rādha (30/06/2015)

9. Gahapatijātakaṃ - Bổn sanh Chủ Nhà (01/07/2015)

10. Sādhusīlajātakaṃ - Bổn sanh Giới Hạnh Tốt Lành (01/07/2015)

6. NATAṂDAḶHAVAGGO - PHẨM VIỆC ẤY KHÔNG RẮN CHẮC

1. Bandhanāgārajātakaṃ - Bổn sanh Trói Buộc Tại Gia (01/07/2015)

2. Keḷisīlajātakaṃ - Bổn sanh Thói Quen Đùa Giỡn (01/07/2015)

3. Khandhavattajātakaṃ - Bổn sanh Phận Sự Tổng Hợp (01/07/2015)

4. Vīrakajātakaṃ - Bổn sanh Con Quạ Vīraka (02/07/2015)

5. Gaṅgeyyajātakaṃ - Bổn sanh Con Cá Sông Gaṅgā (02/07/2015)

6. Kuruṅgamigajātakaṃ - Bổn sanh Con Sơn Dương (03/07/2015)

7. Assakajātakaṃ - Bổn sanh Vua Assaka (03/07/2015)

8. Suṃsumārajātakaṃ - Bổn sanh Con Cá Sấu (03/07/2015)

9. Kakkarajātakaṃ - Bổn sanh Con Gà Rừng (03/07/2015)

10. Kandagaḷakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Kandagaḷaka (03/07/2015)

7. BĪRAṆATTHAMBHAKAVAGGO - PHẨM ĐÁM CỎ BĪRAṆA

1. Somadattajātakaṃ - Bổn sanh Somadatta (04/07/2015)

2. Ucchiṭṭhabhattajātakaṃ - Bổn sanh Bữa Ăn Còn Thừa (04/07/2015)

3. Bharujātakaṃ - Bổn sanh Vua Bharu (04/07/2015)

4. Puṇṇanadījātakaṃ - Bổn sanh Con Sông Đầy Nước (04/07/2015)

5. Kacchapajātakaṃ - Bổn sanh Con Rùa (04/07/2015)

6. Macchajātakaṃ - Bổn sanh Con Cá (05/07/2015)

7. Seggujātakaṃ - Bổn sanh Thôn Nữ Seggu (05/07/2015)

8. Kūṭavāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá (05/07/2015)

9. Garahitajātakaṃ - Bổn sanh Bị Chê Trách (05/07/2015)

10. Dhammaddhajajātakaṃ - Bổn sanh Ngọn Cờ Đạo Đức (05/07/2015)

8. KĀSĀVAVAGGO - PHẨM Y CA-SA

1. Kāsāvajātakaṃ - Bổn sanh y ca-sa (05/07/2015)

2. Cūḷanandiyajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ Cūḷanandiya (05/07/2015)

3. Puṭabhattajātakaṃ - Bổn sanh Gói Cơm (06/07/2015)

4. Kumbhīlajātakaṃ - Bổn sanh Con Cá Sấu (06/07/2015)

5. Khantivaṇṇanajātakaṃ - Bổn sanh Ca Ngợi Sự Kham Nhẫn (06/07/2015)

6. Kosiyajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Cú (07/07/2015)

7. Gūthapāṇakajātakaṃ - Bổn sanh Bọ Rầy Uống Phân (07/07/2015)

8. Kāmanītajātakaṃ - Bổn sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng (07/07/2015)

9. Palāsijātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Đào Thoát (07/07/2015)

10. Dutiyapalāsijātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Đào Thoát thứ nhì (07/07/2015)

9. UPĀHANAVAGGO - PHẨM ĐÔI GIÀY

1. Upāhanajātakaṃ - Bổn sanh Đôi Giày (08/07/2015)

2. Vīṇāthūṇajātakaṃ - Bổn sanh Cây Đàn vīṇā (08/07/2015)

3. Vikaṇṇakajātakaṃ - Bổn sanh Mũi Tên (08/07/2015)

4. Asitābhūjātakaṃ - Bổn sanh Nàng Asitābhū (09/07/2015)

5. Vacchanakhajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Vacchanakha (09/07/2015)

6. Bakajātakaṃ - Bổn sanh Con Cò (13/07/2015)

7. Sāketajātakaṃ - Bổn sanh Tại Sāketa (13/07/2015)

8. Ekapadajātakaṃ - Bổn sanh Một Chữ (14/07/2015)

9. Haritamātujātakaṃ - Bổn sanh Con Ếch Xanh (14/07/2015)

10. Mahāpiṅgalajātakaṃ - Bổn sanh Vua Mahāpiṅgala (14/07/2015)

10. SIGĀLAVAGGO - PHẨM CHÓ RỪNG

1. Sabbadāṭhajātakaṃ - Bổn sanh Mọi Loài Thú Có Nanh (15/07/2015)

2. Sunakhajātakaṃ - Bổn sanh Con Chó (15/07/2015)

3. Guttilajātakaṃ - Bổn sanh Nhạc Sĩ Guttila (15/07/2015)

4. Vīticchajātakaṃ - Bổn sanh Xa Lìa Ước Muốn (15/07/2015)

5. Mūlapariyāyajātakaṃ - Bổn sanh Phương Pháp Căn Bản (15/07/2015)

6. Telovādajātakaṃ - Bổn sanh Giáo Giới Về Dầu Ăn (16/07/2015)

7. Pādañjalijātakaṃ - Bổn sanh Hoàng Tử Pādañjali (16/07/2015)

8. Kiṃsukopamajātakaṃ - Bổn sanh Ví Dụ Về Cây Kiṃsuka (16/07/2015)

9. Sālakajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ Sālaka (16/07/2015)

10. Kapijātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ (17/07/2015)

III. TIKANIPĀTO - NHÓM BA KỆ NGÔN

1. SAṄKAPPAVAGGO - PHẨM TƯ DUY

1. Saṅkappajātakaṃ - Bổn sanh Tư Duy (17/07/2015)

2. Tilamuṭṭhijātakaṃ - Bổn sanh Nắm Hạt Mè (17/07/2015)

3. Maṇikaṇṭhajātakaṃ - Bổn sanh Rồng Chúa Maṇikaṇṭha (18/07/2015)

4. Kuṇḍakakucchisindhavajātakaṃ - Bổn sanh Ngựa Nòi Với Bụng Cám Gạo Đỏ (18/07/2015)

5. Sukajātakaṃ - Bổn sanh Con Két (18/07/2015)

6. Jarūdapānajātakaṃ - Bổn sanh Cái Giếng Cũ (18/07/2015)

7. Gāmaṇicaṇḍajātakaṃ - Bổn sanh Người Hầu Gāmaṇicaṇḍa (18/07/2015)

8. Mandhātujātakaṃ - Bổn sanh Vua Chuyển Luân Mandhātu (18/07/2015)

9. Tirīṭavacchajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Tirīṭavaccha (18/07/2015)

10. Dūtajātakaṃ - Bổn sanh Sứ Giả (18/07/2015)

2. PADUMAVAGGO - PHẨM HOA SEN

1. Padumajātakaṃ - Bổn sanh Hoa Sen (18/07/2015)

2. Mudupāṇijātakaṃ - Bổn sanh Bàn Tay Mềm Mại (19/07/2015)

3. Cullapalobhanajātakaṃ - Bổn sanh Sự Cám Dỗ Nhỏ (19/07/2015)

4. Mahāpanādajātakaṃ - Bổn sanh Vua Mahāpanāda (19/07/2015)

5. Khurappajātakaṃ - Bổn sanh Mũi Tên (20/07/2015)

6. Vātaggajātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Vātagga (20/07/2015)

7. Kakkaṭakajātakaṃ - Bổn sanh Con Cua (20/07/2015)

8. Ārāmadūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn (21/07/2015)

9. Sujātajātakaṃ - Bổn sanh Nàng Sujātā (21/07/2015)

10. Ulūkajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Cú (22/07/2015)

3. ARAÑÑAVAGGO - PHẨM KHU RỪNG

1. Udapānadūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Làm Bẩn Giếng Nước (22/07/2015)

2. Vyagghajātakaṃ - Bổn sanh Con Cọp (23/07/2015)

3. Kacchapajātakaṃ - Bổn sanh Con Rùa (23/07/2015)

4. Lolajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Tham Lam (23/07/2015)

5. Rucirajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Xinh Xắn (23/07/2015)

6. Kurudhammajātakaṃ - Bổn sanh Tập Quán Xứ Kuru (23/07/2015)

7. Romakajātakaṃ - Bổn sanh Bồ Câu Romaka (24/07/2015)

8. Mahisajātakaṃ - Bổn sanh Con Trâu (24/07/2015)

9. Satapattajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Gõ Kiến (24/07/2015)

10. Puṭadūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Cái Giỏ (24/07/2015)

4. ABBHANTARAVAGGO - PHẨM CHÍNH GIỮA

1. Abbhantarajātakaṃ - Bổn sanh Chính Giữa (25/07/2015)

2. Seyyaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Tốt Hơn Một Phần (25/07/2015)

3. Vaḍḍhakīsūkarajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Rừng Của Người Thợ Mộc (26/07/2015)

4. Sirijātakaṃ - Bổn sanh Sự May Mắn (26/07/2015)

5. Maṇisūkarajātakaṃ - Bổn sanh Ngọc Ma-ni Và Heo Rừng (27/07/2015)

6. Sālukajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Sāluka (27/07/2015)

7. Lābhagarahajātakaṃ - Bổn sanh Chê Trách Lợi Lộc (27/07/2015)

8. Macchuddānajātakaṃ - Bổn sanh Phần Cá Dành Riêng (27/07/2015)

9. Nānācchandajātakaṃ - Bổn sanh Các Mong Muốn Khác Nhau (27/07/2015)

10. Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xét Về Giới (27/07/2015)

5. KUMBHAVAGGO - PHẨM CÁI HŨ

1. Bhadraghaṭajātakaṃ - Bổn sanh Cái Bình Tốt Lành (28/07/2015)

2. Supattajātakaṃ - Bổn sanh Quạ Vương Supatta (28/07/2015)

3. Kāyavicchandajātakaṃ - Bổn sanh Không Còn Mong Muốn Ở Thân (29/07/2015)

4. Jambukhādakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Nhai Trái Đào Đỏ (29/07/2015)

5. Antajātakaṃ - Bổn sanh Hạng Chót (29/07/2015)

6. Samuddajātakaṃ - Bổn sanh Biển Cả (29/07/2015)

7. Kāmavilāpajātakaṃ - Bổn sanh Lời Than Vãn Về Điều Mong Muốn (29/07/2015)

8. Udumbarajātakaṃ - Bổn sanh Cây Sung (30/07/2015)

9. Komāyaputtajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Komāyaputta (30/07/2015)

10. Vakajātakaṃ - Bổn sanh Con Chó Sói (30/07/2015)

IV. CATUKKANIPĀTO - NHÓM BỐN KỆ NGÔN

1. VIVARAVAGGO - PHẨM HÃY MỞ RA

1. Cullakāliṅgajātakaṃ - Bổn sanh Vua Cullakāliṅga (31/07/2015)

2. Mahā-assārohajātakaṃ - Bổn sanh Vị Đại Kỵ Sĩ (31/07/2015)

3. Ekarājajātakaṃ - Bổn sanh Vua Ekarāja (31/07/2015)

4. Daddarajātakaṃ - Bổn sanh Con Rắn Daddara (01/08/2015)

5. Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xét Về Giới (01/08/2015)

6. Sujātājātakaṃ - Bổn sanh Nàng Sujātā (01/08/2015)

7. Palāsajātakaṃ - Bổn sanh Cây Palāsa (01/08/2015)

8. Javasakuṇajātakaṃ - Bổn sanh Chim Gõ Kiến (02/08/2015)

9. Chavakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Cùng Đinh (02/08/2015)

10. Sayhajātakaṃ - Bổn sanh Quan Đại Thần Sayha (02/08/2015)

2. PUCIMANDAVAGGO - PHẨM CÂY PUCIMANDA

1. Pucimandajātakaṃ - Bổn sanh Cây Pucimanda (03/08/2015)

2. Kassapamandiyajātakaṃ - Bổn sanh Kassapa và Kẻ Khờ Dại (03/08/2015)

3. Khantivādijātakaṃ - Bổn sanh Vị Thuyết Về Nhẫn Nại (03/08/2015)

4. Lohakumbhijātakaṃ - Bổn sanh Địa Ngục Chậu Đồng (04/08/2015)

5. Maṃsajātakaṃ - Bổn sanh Miếng Thịt (04/08/2015)

6. Sasajātakaṃ - Bổn sanh Con Thỏ (04/08/2015)

7. Matarodanajātakaṃ - Bổn sanh Khóc Người Đã Chết

8. Kaṇaverajātakaṃ - Bổn sanh Hoa Kaṇavera (05/08/2015)

9. Tittirajātakaṃ - Bổn sanh Chim Đa Đa (05/08/2015)

10. Succajajātakaṃ - Bổn sanh Vật Dễ Thí Bỏ (05/08/2015)

3. KUṬIDŪSAKAVAGGO - PHẨM KẺ PHÁ HOẠI CỐC LIÊU

1. Kuṭidūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu (05/08/2015)

2. Daddabhajātakaṃ - Bổn sanh Tiếng Động Ầm Ầm (06/08/2015)

3. Brahmadattajātakaṃ - Bổn sanh Vua Brahmadatta (06/08/2015)

4. Cammasāṭakajātakaṃ - Bổn sanh Tấm Choàng Da Thú (06/08/2015)

5. Godhajātakaṃ - Bổn sanh Con Kỳ Đà (06/08/2015)

6. Kakkārujātakaṃ - Bổn sanh Hoa Kakkāru (06/08/2015)

7. Kākātijātakaṃ - Bổn sanh Hoàng Hậu Kākātī (07/08/2015)

8. Ananusociyajātakaṃ - Bổn sanh Không Nên Sầu Muộn (07/08/2015)

9. Kāḷabāhujātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ Kāḷabāhu (07/08/2015)

10. Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xét Về Giới (07/08/2015)

4. KOKĀLIKAVAGGO- PHẨM KOKĀLIKA

1. Kokālikajātakaṃ - Bổn sanh Kokālika (08/08/2015)

2. Rathalaṭṭhijātakaṃ - Bổn sanh Gậy Điều Khiển Xe Ngựa (08/08/2015)

3. Pakkagodhajātakaṃ - Bổn sanh Con Kỳ Đà Nướng Chín (08/08/2015)

4. Rājovādajātakaṃ - Bổn sanh Giáo Huấn Đức Vua (08/08/2015)

5. Jambukajātakaṃ - Bổn sanh Con Chó Rừng (08/08/2015)

6. Brahāchattajātakaṃ - Bổn sanh Vị Chatta Vĩ Đại (09/08/2015)

7. Pīṭhajātakaṃ - Bổn sanh Ghế Ngồi (09/08/2015)

8. Thusajātakaṃ - Bổn sanh Vỏ Trấu (09/08/2015)

9. Bāverujātakaṃ - Bổn sanh Xứ Bāveru (09/08/2015)

10. Visayhajātakaṃ - Bổn sanh Trưởng Giả Visayha (10/08/2015)

5. CŪḶAKUṆĀLAVAGGO - PHẨM TIỂU KUṆĀLA

1. Kinnarījātakaṃ - Bổn sanh Hoàng Hậu Kinnarī (11/08/2015)

2. Vānarajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ (12/08/2015)

3. Kuntinījātakaṃ - Bổn sanh Chim Dẽ Cái (12/08/2015)

4. Ambacorajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Trộm Xoài (12/08/2015)

5. Gajakumbhajātakaṃ - Bổn sanh Con Rùa (12/08/2015)

6. Kesavajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Kesava (13/08/2015)

7. Ayakūṭajātakaṃ - Bổn sanh Cái Búa Sắt (13/08/2015)

8. Āraññajātakaṃ - Bổn sanh Khu Rừng (13/08/2015)

9. Sandhibhedajātakaṃ - Bổn sanh Chia Rẽ Mối Liên Kết (14/08/2015)

10. Devatāpañhajātakaṃ - Bổn sanh Các Câu Hỏi Của Vị Thiên Nhân (14/08/2015)

V. PAÑCAKANIPĀTO - NHÓM NĂM KỆ NGÔN

1. MAṆIKUṆḌALAVAGGO - PHẨM BÔNG TAI NGỌC MA-NI

1. Maṇikuṇḍalajātakaṃ - Bổn sanh Bông Tai Ngọc Ma-ni (15/08/2015)

2. Sujātajātakaṃ - Bổn sanh Thanh Niên Sujāta (15/08/2015)

3. Dhonasākhajātakaṃ - Bổn sanh Cành Cây Tỏa Rộng (16/08/2015)

4. Uragajātakaṃ - Bổn sanh Con Rắn (16/08/2015)

5. Ghatajātakaṃ - Bổn sanh Vua Ghata (17/08/2015)

6. Kāraṇḍiyajātakaṃ - Bổn sanh Thanh Niên Kāraṇḍiya (17/08/2015)

7. Laṭukikajātakaṃ - Bổn sanh Chim Cút (17/08/2015)

8. Culladhammapālajātakaṃ - Tiểu Bổn sanh Dhammapāla (18/08/2015)

9. Suvaṇṇamigajātakaṃ - Bổn sanh Con Nai Vàng (18/08/2015)

10. Susandhijātakaṃ - Bổn sanh Hoàng Hậu Susandhi (19/08/2015)

2. VAṆṆĀROHAVAGGO - PHẨM MÀU DA VÀ DÁNG VÓC

1. Vaṇṇārohajātakaṃ - Bổn sanh Màu Da và Dáng Vóc (19/08/2015)

2. Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xét Về Giới (20/08/2015)

3. Hirijātakaṃ - Bổn sanh Sự Liêm Sỉ (20/08/2015)

4. Khajjopaṇakapañho - Bổn sanh Con Đom Đóm (20/08/2015)

5. Ahituṇḍikajātakaṃ - Bổn sanh Người Bắt Rắn (21/08/2015)

6. Gumbiyajātakaṃ - Bổn sanh Dạ-xoa Gumbiya (21/08/2015)

7. Sāḷiyajātakaṃ - Bổn Sanh Con chim Sáo (21/08/2015)

8. Tacasārajātakaṃ - Bổn sanh Cật Của Cây Tre (22/08/2015)

9. Mittavindakajātakaṃ - Bổn sanh Mittavindaka (22/08/2015)

10. Palāsajātakaṃ - Bổn sanh Cây Palāsa (22/08/2015)

3. AḌḌHAVAGGO - PHẨM MỘT NỬA

1. Dīghitikosalajātakaṃ - Bổn sanh Vua Dīghiti Xứ Kosala (23/08/2015)

2. Migapotajātakaṃ - Bổn sanh Nai Con (23/08/2015)

3. Mūsikajātakaṃ - Bổn sanh Con Chuột (23/08/2015)

4. Culladhanuggahajātakaṃ - Bổn sanh Tiểu Xạ Thủ (24/08/2015)

5. Kapotajātakaṃ - Bổn sanh Chim Bồ Câu (24/08/2015)

VI. CHAKKANIPĀTO - NHÓM SÁU KỆ NGÔN

1. AVĀRIYAVAGGO - PHẨM GÃ CHÈO ĐÒ

1. Avāriyajātakaṃ - Bổn sanh Gã Chèo Đò (25/08/2015)

2. Setaketujātakaṃ - Bổn sanh Bà-la-môn Setaketu (25/08/2015)

3. Darīmukhajātakaṃ - Bổn sanh Bà-la-môn Darīmukha (25/08/2015)

4. Nerujātakaṃ - Bổn sanh Núi Neru (26/08/2015)

5. Āsaṅkajātakaṃ - Bổn sanh Nàng Āsaṅkā (26/08/2015)

6. Migālopajātakaṃ - Bổn sanh Kên Kên Migālopa (27/08/2015)

7. Sirikālakaṇṇijātakaṃ - Bổn sanh Tiên Nữ Sirī và Kālakaṇṇī (27/08/2015)

8. Kukkuṭajātakaṃ - Bổn sanh Con Gà Trống (28/08/2015)

9. Dhammadhajajātakaṃ - Bổn sanh Biểu Hiện Đạo Đức (28/08/2015)

10. Nandiyamigajātakaṃ - Bổn sanh Con Nai Nandiyamiga (29/08/2015)

2. SENAKAVAGGO - PHẨM VUA SENAKA

1. Kharaputtajātakaṃ - Bổn sanh Con Lừa (30/08/2015)

2. Sūcijātakaṃ - Bổn sanh Cây Kim (30/08/2015)

3. Tuṇḍilajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Tuṇḍila (31/08/2015)

4. Suvaṇṇakakkaṭakajātakaṃ - Bổn sanh Con Cua Vàng (31/08/2015)

5. Mayhakajātakaṃ - Bổn sanh Loài Chim Mayhaka (31/08/2015)

6. Dhajaviheṭhajātakaṃ - Bổn sanh Phá Hủy Biểu Tượng (01/09/2015)

7. Bhisapupphajātakaṃ - Bổn sanh Củ Sen và Hoa Sen (01/09/2015)

8. Vighāsajātakaṃ - Bổn sanh Vật Thực Còn Thừa (01/09/2015)

9. Vaṭṭakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Cút (02/09/2015)

10. Kākajātakaṃ - Bổn sanh Con Quạ (02/09/2015)

VII. SATTAKANIPĀTO - NHÓM BẢY KỆ NGÔN

1. KUKKUVAGGO - PHẨM KUKKU

1. Kukkujātakaṃ - Bổn sanh Kukku (03/09/2015)

2. Manojajātakaṃ - Bổn sanh Sư Tử Manoja (04/09/2015)

3. Sutanujātakaṃ - Bổn sanh Thanh Niên Sutanu (04/09/2015)

4. Gijjhajātakaṃ - Bổn sanh Chim Kên Kên (04/09/2015)

5. Dabbhapupphajātakaṃ - Bổn sanh Bông Hoa Cỏ (05/09/2015)

6. Dasaṇṇakajātakaṃ - Bổn sanh Cây Gươm Xứ Dasaṇṇa (06/09/2015)

7. Sattubhastajātakaṃ - Bổn sanh Túi Da Đựng Bánh (11/09/2015)

8. Aṭṭhisenajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn sĩ Aṭṭhisena (12/09/2015)

9. Kapijātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ (12/09/2015)

10. Bakabrahmajātakaṃ - Bổn sanh Phạm Thiên Baka (13/09/2015)

2. GANDHĀRAVAGGO - PHẨM GANDHĀRA

1. Gandhārajātakaṃ - Bổn sanh Gandhāra (13/09/2015)

2. Mahākapijātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ Chúa (14/09/2015)

3. Kumbhakārajātakaṃ - Bổn sanh Người Làm Đồ Gốm (14/09/2015)

4. Daḷhadhammajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Daḷhadhamma (19/09/2015)

5. Somadattajātakaṃ - Bổn sanh Con Voi Somadatta (19/09/2015)

6. Susīmajātakaṃ - Bổn sanh Vua Susīma (20/09/2015)

7. Koṭisimbalijātakaṃ - Bổn sanh Thần Cây Bông Vải (20/09/2015)

8. Dhūmakārijātakaṃ - Bổn sanh Gã Chăn Dê Dhūmakārī (21/09/2015)

9. Jāgarajātakaṃ - Bổn sanh Người Tỉnh Thức (21/09/2015)

10. Kummāsapiṇḍajātakaṃ - Bổn sanh Phần Cháo Đặc (22/09/2015)

11. Parantapajātakaṃ - Bổn sanh Nô Tỳ Paranta (22/09/2015)

VIII. AṬṬHAKANIPĀTO - NHÓM TÁM KỆ NGÔN

KACCĀNIVAGGO - PHẨM BÀ KACCĀNI

1. Kaccānijātakaṃ - Bổn sanh Bà Kaccāni (23/09/2015)

2. Aṭṭhasaddajātakaṃ - Bổn sanh Tám Âm Thanh (23/09/2015)

3. Sulasājātakaṃ - Bổn sanh Nàng Sulasā (24/09/2015)

4. Sumaṅgalajātakaṃ - Bổn sanh Gã Giữ Vườn Sumaṅgala (25/09/2015)

5. Gaṅgamālajātakaṃ - Bổn sanh Thợ Cạo Gaṅgamāla (26/09/2015)

6. Cetiyajātakaṃ - Bổn sanh Vua Cetiya (26/09/2015)

7. Indriyajātakaṃ - Bổn sanh Các Giác Quan (27/09/2015)

8. Ādittajātakaṃ - Bổn sanh Bị Cháy Rực (27/09/2015)

9. Aṭṭhānajātakaṃ - Bổn sanh Sự Việc Không Xảy Ra (28/09/2015)

10. Dīpijātakaṃ - Bổn sanh Con Báo (28/09/2015)

IX. NAVAKANIPĀTO - NHÓM CHÍN KỆ NGÔN

NAVAKANIPĀTO - NHÓM CHÍN KỆ NGÔN

1. Gijjhajātakaṃ - Bổn sanh Chim Kên Kên (29/09/2015)

2. Kosambajātakaṃ - Bổn sanh Kosambī (30/09/2015)

3. Mahāsukajātakaṃ - Bổn sanh Chim Két Lớn (01/10/2015)

4. Cullasukajātakaṃ - Bổn sanh Chim Két Nhỏ (02/10/2015)

5. Hāritajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Hārita (03/10/2015)

6. Padamāṇavakajātakaṃ - Bổn sanh Chàng Trai Xem Xét Vết Bàn Chân (04/10/2015)

7. Lomasakassapajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Lomasakassapa (05/10/2015)

8. Cakkavākajātakaṃ - Bổn sanh Chim Hồng Hạc (06/10/2015)

9. Haḷiddirāgajātakaṃ - Bổn sanh Tâm Chao Đảo (07/10/2015)

10. Samuggajātakaṃ - Bổn sanh Cái Hộp (08/10/2015)

11. Pūtimaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Chó Rừng Pūtimaṃsa (09/10/2015)

12. Tittirajātakaṃ - Bổn sanh Con Gà Gô (10/10/2015)

X. DASAKANIPĀTO - NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN

DASAKANIPĀTO - NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN

1. Catudvārajātakaṃ - Bổn sanh Bốn Cánh Cửa (11/10/2015)

2. Kaṇhajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇha (12/10/2015)

3. Catuposathikajātakaṃ - Bổn sanh Bốn Vị Hành Trai Giới (13/10/2015)

4. Saṅkhajātakaṃ - Bổn sanh Bà-la-môn Saṅkha (14/10/2015)

5. Cullabodhijātakaṃ - Bổn sanh Tiểu Giác Ngộ (15/10/2015)

6. Kaṇhadīpāyanajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇhadīpāyana (16/10/2015)

7. Nigrodhajātakaṃ - Bổn sanh Vua Nigrodha (17/10/2015)

8. Takkalajātakaṃ - Bổn sanh Củ Takkaḷa (18/10/2015)

9. Mahādhammapālajātakaṃ - Đại Bổn sanh Dhammapāla (19/10/2015)

10. Kukkuṭajātakaṃ - Bổn sanh Con Gà Trống (20/10/2015)

11. Maṭṭakuṇḍalijātakaṃ - Bổn sanh Thiên Tử Maṭṭakuṇḍali (21/10/2015)

12. Biḷārakosiyajātakaṃ - Bổn sanh Triệu Phú Biḷārakosiya (21/10/2015)

13. Cakkavākajātakaṃ - Bổn sanh Chim Hồng Hạc (22/10/2015)

14. Bhūripaññajātakaṃ - Bổn sanh Trí Tuệ Uyên Bác (23/10/2015)

15. Mahāmaṅgalajātakaṃ - Bổn sanh Điềm Lành Lớn (24/10/2015)

16. Ghatapaṇḍitajātakaṃ - Bổn sanh Ghata Sáng Suốt (25/10/2015)

XI. EKĀDASAKANIPĀTO - NHÓM MƯỜI MỘT KỆ NGÔN

EKĀDASAKANIPĀTO - NHÓM MƯỜI MỘT KỆ NGÔN

1. Mātuposakajātakaṃ - Bổn sanh Người Phụng Dưỡng Mẹ (30/10/2015)

2. Juṇhajātakaṃ - Bổn sanh Hoàng Tử Juṇha (31/10/2015)

3. Dhammajātakaṃ - Bổn sanh Thiên Tử Dhamma (01/11/2015)

4. Udayajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Udaya (02/11/2015)

5. Pānīyajātakaṃ - Bổn sanh Nước Uống Được (03/11/2015)

6. Yudhañjayajātakaṃ - Bổn sanh Thái Tử Yudhañjaya (04/11/2015)

7. Dasarathajātakaṃ - Bổn sanh Đại Vương Dasaratha (05/11/2015)

8. Saṃvarajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Saṃvara (06/11/2015)

9. Suppārakajātakaṃ - Bổn sanh Vị Suppāraka (07/11/2015)

XII. DVĀDASAKANIPĀTO - NHÓM MƯỜI HAI KỆ NGÔN

DVĀDASAKANIPĀTO - NHÓM MƯỜI HAI KỆ NGÔN

1. Cūḷakuṇālajātakaṃ - Bổn sanh Chim Cu Cu Nhỏ (08/11/2015)

2. Bhaddasālajātakaṃ - Bổn sanh Cây May Mắn (09/11/2015)

3. Samuddavāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Biển Cả Và Thương Buôn (12/11/2015)

4. Kāmajātakaṃ - Bổn sanh Các Dục (13/11/2015)

5. Janasandhajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Janasandha (14/11/2015)

6. Mahākaṇhajātakaṃ - Bổn sanh Con Chó Đen Lớn (15/11/2015)

7. Kosiyajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Keo Kiệt Kosiya (16/11/2015)

8. Meṇḍakapañhajātakaṃ - Bổn sanh Câu Hỏi Về Con Cừu (17/11/2015)

9. Mahāpadumajātakaṃ - Bổn sanh Hoàng Tử Paduma Vĩ Đại (18/11/2015)

10. Mittāmittajātakaṃ - Bổn sanh Bạn Và Thù (19/11/2015)

XIII. TERASAKANIPĀTO - NHÓM MƯỜI BA KỆ NGÔN

TERASAKANIPĀTO - NHÓM MƯỜI BA KỆ NGÔN

1. Ambajātakaṃ - Bổn sanh Cây Xoài (23/11/2015)

2. Phandanajātakaṃ - Bổn sanh Cây Phandana (24/11/2015)

3. Javanahaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Chim Thiên Nga Thần Tốc (25/11/2015)

4. Cullanāradajātakaṃ - Tiểu Bổn sanh Ẩn Sĩ Nārada (26/11/2015)

5. Dūtajātakaṃ - Bổn sanh Các Vị Sứ Giả (27/11/2015)

6. Kāliṅgabodhijātakaṃ - Bổn sanh Vua Kāliṅga và Cội Bồ Đề (28/11/2015)

7. Akittijātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Akitti (29/11/2015)

8. Takkāriyajātakaṃ - Bổn sanh Thanh Niên Takkāriya (30/11/2015)

9. Rurumigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Chúa Ruru (01/12/2015)

10. Sarabhamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Sarabha (02/12/2015)

XIV. PAKIṆṆAKANIPĀTO - NHÓM LINH TINH

PAKIṆṆAKANIPĀTO - NHÓM LINH TINH

1. Sālikedārajātakaṃ - Bổn sanh Ruộng Lúa Sāli (03/12/2015)

2. Candakinnarajātakaṃ - Bổn sanh Nhân Điểu Canda (04/12/2015)

3. Mahā-ukkusajātakaṃ - Bổn sanh Chim Ưng Vĩ Đại (05/12/2015)

4. Uddālakajātakaṃ - Bổn sanh Đạo Sĩ Uddālaka (06/12/2015)

5. Bhisajātakaṃ - Bổn sanh Các Củ Sen (07/12/2015)

6. Surucijātakaṃ - Bổn sanh Vua Suruci (08/12/2015)

7. Pañcuposathajātakaṃ - Bổn sanh Năm Vị Hành Trai Giới (09/12/2015)

8. Mahāmorajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Công Vĩ Đại (10/12/2015)

9. Tacchasūkarajātakaṃ - Bổn sanh Heo Rừng Taccha (11/12/2015)

10. Mahāvāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Người Thương Buôn Vĩ Đại (12/12/2015)

11. Sādhīnajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Sādhīna (13/12/2015)

12. Dasabrāhmaṇajātakaṃ - Bổn sanh Mười Hạng Bà-La-Môn (14/12/2015)

13. Bhikkhāparamparajātakaṃ - Bổn sanh Vật Thực Theo Tuần Tự (15/12/2015)