TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 35

MAHĀNIDDESAPĀḶI - ĐẠI DIỄN GIẢI

LỜI GIỚI THIỆU

1. KĀMASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH VỀ DỤC:

1 - 1 (Sn câu kệ 770) (dịch xong ngày 18/08/2012) ©

1 - 2 (Sn câu kệ 771) (dịch xong ngày 21/08/2012) ©

1 - 3 (Sn câu kệ 772) (dịch xong ngày 27/08/2012) ©

1 - 4 (Sn câu kệ 773) (dịch xong ngày 29/08/2012) ©

1 - 5 (Sn câu kệ 774) (dịch xong ngày 03/09/2012) ©

1 - 6 (Sn câu kệ 775) (dịch xong ngày 06/09/2012) ©

2. GUHAṬṬHAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ HANG:

2 - 1 (Sn câu kệ 776) (dịch xong ngày 13/09/2012) ©

2 - 2 (Sn câu kệ 777) (dịch xong ngày 16/09/2012) ©

2 - 3 (Sn câu kệ 778) (dịch xong ngày 26/09/2012) ©

2 - 4 (Sn câu kệ 779) (dịch xong ngày 08/10/2012) ©

2 - 5 (Sn câu kệ 780) (dịch xong ngày 11/10/2012)

2 - 6 (Sn câu kệ 781) (dịch xong ngày 14/10/2012)

2 - 7 (Sn câu kệ 782) (dịch xong ngày 20/10/2012)

2 - 8 (Sn câu kệ 783) (dịch xong ngày 25/10/2012) ©

3. DUṬṬHAṬṬHAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ XẤU XA

3 - 1 (Sn câu kệ 784) (dịch xong ngày 29/10/2012)

3 - 2 (Sn câu kệ 785) (dịch xong ngày 31/10/2012)

3 - 3 (Sn câu kệ 786) (dịch xong ngày 08/11/2012)

3 - 4 (Sn câu kệ 787) (dịch xong ngày 09/11/2012)

3 - 5 (Sn câu kệ 788) (dịch xong ngày 25/11/2012) ©

3 - 6 (Sn câu kệ 789) (dịch xong ngày 04/12/2012) ©

3 - 7 (Sn câu kệ 790) (dịch xong ngày 22/12/2012) ©

3 - 8 (Sn câu kệ 791) (dịch xong ngày 26/12/2012)

4. SUDDHAṬṬHAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ TRONG SẠCH

4 - 1 (Sn câu kệ 792) (dịch xong ngày 26/12/2012)

4 - 2 (Sn câu kệ 793) (dịch xong ngày 01/01/2013) ©

4 - 3 (Sn câu kệ 794) (dịch xong ngày 07/01/2013)

4 - 4 (Sn câu kệ 795) (dịch xong ngày 09/01/2013)

4 - 5 (Sn câu kệ 796) (dịch xong ngày 12/01/2013)

4 - 6 (Sn câu kệ 797) (dịch xong ngày 18/01/2013)

4 - 7 (Sn câu kệ 798) (dịch xong ngày 20/01/2013)

4 - 8 (Sn câu kệ 799) (dịch xong ngày 23/01/2013) ©

5. PARAMAṬṬHAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ TỐI THẮNG

5 - 1 (Sn câu kệ 800) (dịch xong ngày 26/01/2013)

5 - 2 (Sn câu kệ 801) (dịch xong ngày 28/01/2013)

5 - 3 (Sn câu kệ 802) (dịch xong ngày 29/01/2013) ©

5 - 4 (Sn câu kệ 803) (dịch xong ngày 03/02/2013) ©

5 - 5 (Sn câu kệ 804) (dịch xong ngày 04/02/2013) ©

5 - 6 (Sn câu kệ 805) (dịch xong ngày 06/02/2013) ©

5 - 7 (Sn câu kệ 806) (dịch xong ngày 07/02/2013)

5 - 8 (Sn câu kệ 807) (dịch xong ngày 12/02/2013)

6. JARĀSUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH VỀ SỰ GIÀ

6 - 1 (Sn câu kệ 808) (dịch xong ngày 07/03/2013)

6 - 2 (Sn câu kệ 809) (dịch xong ngày 11/05/2013) ©

6 - 3 (Sn câu kệ 810) (dịch xong ngày 12/05/2013) ©

6 - 4 (Sn câu kệ 811) (dịch xong ngày 13/05/2013) ©

6 - 5 (Sn câu kệ 812) (dịch xong ngày 14/05/2013) ©

6 - 6 (Sn câu kệ 813) (dịch xong ngày 15/05/2013) ©

6 - 7 (Sn câu kệ 814) (dịch xong ngày 19/08/2013) ©

6 - 8 (Sn câu kệ 815) (dịch xong ngày 21/08/2013)

6 - 9 (Sn câu kệ 816) (dịch xong ngày 22/08/2013)

6 - 10 (Sn câu kệ 817) (dịch xong ngày 24/08/2013) ©

7. TISSAMETTEYYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH TISSA METTEYYA

7 - 1 (Sn câu kệ 818) (dịch xong ngày 26/08/2013) ©

7 - 2 (Sn câu kệ 819) (dịch xong ngày 28/08/2013)

7 - 3 (Sn câu kệ 820) (dịch xong ngày 30/08/2013)

7 - 4 (Sn câu kệ 821) (dịch xong ngày 31/08/2013)

7 - 5 (Sn câu kệ 822) (dịch xong ngày 02/09/2013)

7 - 6 (Sn câu kệ 823) (dịch xong ngày 03/09/2013)

7 - 7 (Sn câu kệ 824) (dịch xong ngày 04/09/2013)

7 - 8 (Sn câu kệ 825) (dịch xong ngày 05/09/2013)

7 - 9 (Sn câu kệ 826) (dịch xong ngày 06/09/2013)

7 - 10 (Sn câu kệ 827) (dịch xong ngày 07/09/2013) ©

8. PASŪRASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH PASŪRA

8 - 1 (Sn câu kệ 828) (dịch xong ngày 26/09/2013) ©

8 - 2 (Sn câu kệ 829) (dịch xong ngày 05/10/2013)

8 - 3 (Sn câu kệ 830) (dịch xong ngày 07/10/2013)

8 - 4 (Sn câu kệ 831) (dịch xong ngày 12/10/2013)

8 - 5 (Sn câu kệ 832) (dịch xong ngày 13/10/2013)

8 - 6 (Sn câu kệ 833) (dịch xong ngày 14/10/2013)

8 - 7 (Sn câu kệ 834) (dịch xong ngày 20/10/2013)

8 - 8 (Sn câu kệ 835) (dịch xong ngày 21/10/2013) ©

8 - 9 (Sn câu kệ 836) (dịch xong ngày 27/10/2013)

8 - 10 (Sn câu kệ 837) (dịch xong ngày 28/10/2013)

8 - 11 (Sn câu kệ 838) (dịch xong ngày 04/11/2013)

9. MĀGANDIYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH MĀGANDIYA

9 - 1 (Sn câu kệ 839) (dịch xong ngày 05/11/2013) ©

9 - 2 (Sn câu kệ 840) (dịch xong ngày 26/11/2013) ©

9 - 3 (Sn câu kệ 841) (dịch xong ngày 24/04/2013)

9 - 4 (Sn câu kệ 842) (dịch xong ngày 26/04/2013)

9 - 5 (Sn câu kệ 843) (dịch xong ngày 01/05/2013)

9 - 6 (Sn câu kệ 844) (dịch xong ngày 02/05/2013)

9 - 7 (Sn câu kệ 845) (dịch xong ngày 06/05/2013)

9 - 8 (Sn câu kệ 846) (dịch xong ngày 29/05/2013)

9 - 9 (Sn câu kệ 847) (dịch xong ngày 30/05/2013) ©

9 - 10 (Sn câu kệ 848) (dịch xong ngày 18/06/2013)

9 - 11 (Sn câu kệ 849) (dịch xong ngày 19/06/2013)

9 - 12 (Sn câu kệ 850) (dịch xong ngày 20/06/2013)

9 - 13 (Sn câu kệ 851) (dịch xong ngày 23/06/2013) ©

10. PURĀBHEDASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH TRƯỚC KHI HOẠI RÃ

10 - 1 (Sn câu kệ 852) (dịch xong ngày 21/07/2014) ©

10 - 2 (Sn câu kệ 853) (dịch xong ngày 23/07/2014) ©

10 - 3 (Sn câu kệ 854) (dịch xong ngày 28/07/2014)

10 - 4 (Sn câu kệ 855) (dịch xong ngày 30/07/2014)

10 - 5 (Sn câu kệ 856) (dịch xong ngày 18/09/2014)

10 - 6 (Sn câu kệ 857) (dịch xong ngày 20/09/2014)

10 - 7 (Sn câu kệ 858) (dịch xong ngày 25/09/2014)

10 - 8 (Sn câu kệ 859) (dịch xong ngày 05/10/2014)

10 - 9 (Sn câu kệ 860) (dịch xong ngày 07/10/2014)

10 - 10 (Sn câu kệ 861) (dịch xong ngày 13/10/2014) ©

10 - 11 (Sn câu kệ 862) (dịch xong ngày 21/10/2014)

10 - 12 (Sn câu kệ 863) (dịch xong ngày 23/10/2014)

10 - 13 (Sn câu kệ 864) (dịch xong ngày 08/03/2015)

10 - 14 (Sn câu kệ 865) (dịch xong ngày 09/03/2015) ©

11. KALAHAVIVĀDASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH CÃI CỌ VÀ TRANH CÃI

11 - 1 (Sn câu kệ 866) (dịch xong ngày 03/04/2015) ©

11 - 2 (Sn câu kệ 867) (dịch xong ngày 05/04/2015)

11 - 3 (Sn câu kệ 868) (dịch xong ngày 06/04/2015)

11 - 4 (Sn câu kệ 869) (dịch xong ngày 07/04/2015)

11 - 5 (Sn câu kệ 870) (dịch xong ngày 08/04/2015)

11 - 6 (Sn câu kệ 871) (dịch xong ngày 10/04/2015) ©

11 - 7 (Sn câu kệ 872) (dịch xong ngày 11/04/2015)

11 - 8 (Sn câu kệ 873) (dịch xong ngày 12/04/2015)

11 - 9 (Sn câu kệ 874) (dịch xong ngày 13/04/2015)

11 - 10 (Sn câu kệ 875) (dịch xong ngày 14/04/2015)

11 - 11 (Sn câu kệ 876) (dịch xong ngày 15/04/2015)

11 - 12 (Sn câu kệ 877) (dịch xong ngày 16/04/2015)

11 - 13 (Sn câu kệ 878) (dịch xong ngày 17/04/2015)

11 - 14 (Sn câu kệ 879) (dịch xong ngày 18/04/2015)

11 - 15 (Sn câu kệ 880) (dịch xong ngày 19/04/2015)

11 - 16 (Sn câu kệ 881) (dịch xong ngày 20/04/2015) ©

12. CŪLAVIYŪHASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH SỰ DÀN TRẬN NHỎ

12 - 1 (Sn câu kệ 882) (dịch xong ngày 21/04/2015) ©

12 - 2 (Sn câu kệ 883) (dịch xong ngày 21/04/2015)

12 - 3 (Sn câu kệ 884) (dịch xong ngày 21/04/2015)

12 - 4 (Sn câu kệ 885) (dịch xong ngày 22/04/2015)

12 - 5 (Sn câu kệ 886) (dịch xong ngày 23/04/2015)

12 - 6 (Sn câu kệ 887) (dịch xong ngày 23/04/2015) ©

12 - 7 (Sn câu kệ 888) (dịch xong ngày 23/04/2015)

12 - 8 (Sn câu kệ 889) (dịch xong ngày 23/04/2015)

12 - 9 (Sn câu kệ 890) (dịch xong ngày 24/04/2015)

12 - 10 (Sn câu kệ 891) (dịch xong ngày 24/04/2015)

12 - 11 (Sn câu kệ 892) (dịch xong ngày 25/04/2015)

12 - 12 (Sn câu kệ 893) (dịch xong ngày 26/04/2015)

12 - 13 (Sn câu kệ 894) (dịch xong ngày 27/04/2015) ©

12 - 14 (Sn câu kệ 895) (dịch xong ngày 28/04/2015)

12 - 15 (Sn câu kệ 896) (dịch xong ngày 29/04/2015)

12 - 16 (Sn câu kệ 897) (dịch xong ngày 30/04/2015)

12 - 17 (Sn câu kệ 898) (dịch xong ngày 01/05/2015)

13. MAHĀVIYŪHASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH SỰ DÀN TRẬN LỚN

13 - 1 (Sn câu kệ 899) (dịch xong ngày 02/05/2015) ©

13 - 2 (Sn câu kệ 900) (dịch xong ngày 04/05/2015)

13 - 3 (Sn câu kệ 901) (dịch xong ngày 06/05/2015)

13 - 4 (Sn câu kệ 902) (dịch xong ngày 08/05/2015)

13 - 5 (Sn câu kệ 903) (dịch xong ngày 09/05/2015) ©

13 - 6 (Sn câu kệ 904) (dịch xong ngày 11/05/2015)

13 - 7 (Sn câu kệ 905) (dịch xong ngày 12/05/2015)

13 - 8 (Sn câu kệ 906) (dịch xong ngày 13/05/2015)

13 - 9 (Sn câu kệ 907) (dịch xong ngày 14/05/2015)

13 - 10 (Sn câu kệ 908) (dịch xong ngày 14/05/2015)

13 - 11 (Sn câu kệ 909) (dịch xong ngày 15/05/2015)

13 - 12 (Sn câu kệ 910) (dịch xong ngày 15/05/2015) ©

13 - 13 (Sn câu kệ 911) (dịch xong ngày 16/05/2015)

13 - 14 (Sn câu kệ 912) (dịch xong ngày 17/05/2015)

13 - 15 (Sn câu kệ 913) (dịch xong ngày 17/05/2015)

13 - 16 (Sn câu kệ 914) (dịch xong ngày 18/05/2015)

13 - 17 (Sn câu kệ 915) (dịch xong ngày 19/05/2015) ©

13 - 18 (Sn câu kệ 916) (dịch xong ngày 20/05/2015)

13 - 19 (Sn câu kệ 917) (dịch xong ngày 21/05/2015)

13 - 20 (Sn câu kệ 918) (dịch xong ngày 22/05/2015)

14. TUVAṬAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG

14 - 1 (Sn câu kệ 919) (dịch xong ngày 09/12/2014) ©

14 - 2 (Sn câu kệ 920) (dịch xong ngày 13/12/2014)

14 - 3 (Sn câu kệ 921) (dịch xong ngày 15/12/2014)

14 - 4 (Sn câu kệ 922) (dịch xong ngày 17/12/2014)

14 - 5 (Sn câu kệ 923) (dịch xong ngày 18/12/2014)

14 - 6 (Sn câu kệ 924) (dịch xong ngày 19/12/2014)

14 - 7 (Sn câu kệ 925) (dịch xong ngày 25/12/2014)

14 - 8 (Sn câu kệ 926) (dịch xong ngày 27/12/2014)

14 - 9 (Sn câu kệ 927) (dịch xong ngày 30/12/2014) ©

14 - 10 (Sn câu kệ 928) (dịch xong ngày 31/12/2014)

14 - 11 (Sn câu kệ 929) (dịch xong ngày 03/01/2015)

14 - 12 (Sn câu kệ 930) (dịch xong ngày 05/01/2015)

14 - 13 (Sn câu kệ 931) (dịch xong ngày 07/01/2015)

14 - 14 (Sn câu kệ 932) (dịch xong ngày 09/01/2015)

14 - 15 (Sn câu kệ 933) (dịch xong ngày 12/01/2015)

14 - 16 (Sn câu kệ 934) (dịch xong ngày 15/01/2015)

14 - 17 (Sn câu kệ 935) (dịch xong ngày 17/01/2015)

14 - 18 (Sn câu kệ 936) (dịch xong ngày 18/01/2015)

14 - 19 (Sn câu kệ 937) (dịch xong ngày 19/01/2015)

14 - 20 (Sn câu kệ 938) (dịch xong ngày 20/01/2015)

15. ATTADAṆḌASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH UẾ HẠNH CỦA BẢN THÂN

15 - 1 (Sn câu kệ 939) (dịch xong ngày 24/01/2015) ©

15 - 2 (Sn câu kệ 940) (dịch xong ngày 25/01/2015)

15 - 3 (Sn câu kệ 941) (dịch xong ngày 27/01/2015)

15 - 4 (Sn câu kệ 942) (dịch xong ngày 28/01/2015)

15 - 5 (Sn câu kệ 943) (dịch xong ngày 01/02/2015)

15 - 6 (Sn câu kệ 944) (dịch xong ngày 02/02/2015)

15 - 7 (Sn câu kệ 945) (dịch xong ngày 03/02/2015)

15 - 8 (Sn câu kệ 946) (dịch xong ngày 05/02/2015)

15 - 9 (Sn câu kệ 947) (dịch xong ngày 06/02/2015)

15 - 10 (Sn câu kệ 948) (dịch xong ngày 07/02/2015)

15 - 11 (Sn câu kệ 949) (dịch xong ngày 08/02/2015)

15 - 12 (Sn câu kệ 950) (dịch xong ngày 09/02/2015)

15 - 13 (Sn câu kệ 951) (dịch xong ngày 10/02/2015)

15 - 14 (Sn câu kệ 952) (dịch xong ngày 11/02/2015)

15 - 15 (Sn câu kệ 953) (dịch xong ngày 13/02/2015)

15 - 16 (Sn câu kệ 954) (dịch xong ngày 15/02/2015)

15 - 17 (Sn câu kệ 955) (dịch xong ngày 20/02/2015) ©

15 - 18 (Sn câu kệ 956) (dịch xong ngày 21/02/2015)

15 - 19 (Sn câu kệ 957) (dịch xong ngày 22/02/2015)

15 - 20 (Sn câu kệ 958) (dịch xong ngày 23/02/2015) ©

16. SĀRIPUTTASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH SĀRIPUTTA

16 - 1 (Sn câu kệ 959) (dịch xong ngày 01/08/2014) ©

16 - 2 (Sn câu kệ 960) (dịch xong ngày 12/08/2014)

16 - 3 (Sn câu kệ 961) (dịch xong ngày 26/09/2014)

16 - 4 (Sn câu kệ 962) (dịch xong ngày 27/09/2014)

16 - 5 (Sn câu kệ 963) (dịch xong ngày 28/09/2014)

16 - 6 (Sn câu kệ 964) (dịch xong ngày 30/09/2014)

16 - 7 (Sn câu kệ 965) (dịch xong ngày 10/10/2014)

16 - 8 (Sn câu kệ 966) (dịch xong ngày 11/10/2014)

16 - 9 (Sn câu kệ 967) (dịch xong ngày 12/10/2014)

16 - 10 (Sn câu kệ 968) (dịch xong ngày 14/10/2014)

16 - 11 (Sn câu kệ 969) (dịch xong ngày 15/10/2014) ©

16 - 12 (Sn câu kệ 970) (dịch xong ngày 18/10/2014)

16 - 13 (Sn câu kệ 971) (dịch xong ngày 20/10/2014)

16 - 14 (Sn câu kệ 972) (dịch xong ngày 25/10/2014)

16 - 15 (Sn câu kệ 973) (dịch xong ngày 26/10/2014)

16 - 16 (Sn câu kệ 974) (dịch xong ngày 28/10/2014) ©

16 - 17 (Sn câu kệ 975) (dịch xong ngày 31/10/2014)

16 - 18 (Sn câu kệ 976) (dịch xong ngày 15/11/2014)

16 - 19 (Sn câu kệ 977) (dịch xong ngày 20/11/2014)

16 - 20 (Sn câu kệ 978) (dịch xong ngày 02/12/2014) ©

16 - 21 (Sn câu kệ 979) (dịch xong ngày 04/12/2014)

Mahāniddesapāḷi niṭṭhitā - Dứt Đại Diễn Giải.

--ooOoo--