TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 29

SUTTANIPĀTAPĀḶI - KINH TẬP

Người Dịch: (1) HT. Thích Minh Châu (văn vần) - (2) Tỳ khưu Indacanda (văn xuôi)

SUTTANIPĀTAPĀḶI - KINH TẬP

I. URAGAVAGGO - PHẨM RẮN

01. Uragasuttaṃ - Kinh Rắn (19/09/2013)
02. Dhaniyasuttaṃ - Kinh Dhaniya (22/09/2013)
03. Khaggavisāṇasuttaṃ - Kinh Sừng Tê Giác (01/10/2013)
04. Kasībhāradvājasuttaṃ - Kinh Kasībhāradvāja (02/10/2013)
05. Cundasuttaṃ - Kinh Cunda (03/10/2013)
06. Parābhavasuttaṃ - Kinh Thoái Hóa (04/10/2013)
07. Vasalasuttaṃ - Kinh Người Hạ Tiện (08/10/2013)
08. Mettasuttaṃ - Kinh Từ Ái (09/10/2013)
09. Hemavatasuttaṃ - Kinh Hemavata (11/10/2013)
10. Āḷavakasuttaṃ - Kinh Āḷavaka (15/10/2013)
11. Vijayasuttaṃ - Kinh Chiến Thắng (16/10/2013)
12. Munisuttaṃ - Kinh Hiền Trí (18/10/2013)
      Tassuddānaṃ - Tóm Lược Phẩm Này

II. CULLAVAGGO - TIỂU PHẨM

01. Ratanasuttaṃ - Kinh Châu Báu (28/10/2013)
02. Āmagandhasuttaṃ - Kinh Mùi Tanh Hôi (03/11/2013)
03. Hirisuttaṃ - Kinh Hổ Thẹn (05/11/2013)
04. Maṅgalasuttaṃ - Kinh Điềm Lành (06/11/2013)
05. Sūcilomasuttaṃ - Kinh Sūciloma (07/11/2013)
06. Kapilasuttaṃ - Kinh Kapila (08/11/2013)
07. Brāhmaṇadhammikasuttaṃ -

      Kinh Truyền Thống Bà-la-môn (11/11/2013)
08. Dhamma (nāvā) suttaṃ -

      Kinh Giáo Pháp (Chiếc Thuyền) (13/11/2013)
09. Kiṃsīlasuttaṃ - Kinh Với Giới Gì (14/11/2013)
10. Uṭṭhānasuttaṃ - Kinh Đứng Lên (15/11/2013)
11. Rāhulasuttaṃ - Kinh Rāhula (16/11/2013)
12. Nigrodhakappasuttaṃ - Kinh Nigrodhakappa (17/11/2013)
13. Sammāparibbājanīyasuttaṃ -

      Kinh Du Hành Chân Chánh (19/11/2013)
14. Dhammikasuttaṃ - Kinh Dhammika (23/11/2013)
      Tassuddānaṃ -  Tóm Lược Phẩm Này (23/11/2013)
III. MAHĀVAGGO - ĐẠI PHẨM

01. Pabbajjāsuttaṃ - Kinh Xuất Gia (25/01/2014)
02. Padhānasuttaṃ - Kinh Nỗ Lực (28/01/2014)
03. Subhāsitasuttaṃ - Kinh Khéo Nói (29/01/2014)
04. Sundarikabhāradvājasuttaṃ -

      Kinh Sundarikabhāradvāja (03/02/2014)
05. Māghasuttaṃ - Kinh Māgha (06/02/2014)
06. Sabhiyasuttaṃ - Kinh Sabhiya (15/02/2014)
07. Selasuttaṃ - Kinh Sela (21/02/2014)
08. Sallasuttaṃ - Kinh Mũi Tên (23/02/2014)
09. Vāseṭṭhasuttaṃ - Kinh Vāseṭṭha (27/02/2014)
10. Kokālikasuttaṃ - Kinh Kokālika (08/03/2014)
11. Vatthugāthā - Các Kệ Ngôn Giới Thiệu (13/03/2014)

      Nālakasuttaṃ - Kinh Nālaka (16/03/2014)
12. Dvayatānupassanāsuttaṃ - Kinh Quán Sát Hai Khía Cạnh
     Tassuddānaṃ - Tóm Lược Kinh Này (23/03/2014)
     Tassa vaggassuddānaṃ - Tóm Lược Phẩm Này (24/03/2014)

IV. AṬṬHAKAVAGGO - PHẨM NHÓM TÁM

01. Kāmasuttaṃ - Kinh Giảng về Dục (12/04/2014)
02. Guhaṭṭhakasuttaṃ - Kinh Nhóm Tám về Hang (14/04/2014)
03. Duṭṭhaṭṭhakasuttaṃ - Kinh Nhóm Tám về Xấu Xa (15/04/2014)
04. Suddhaṭṭhakasuttaṃ - Kinh Nhóm Tám về Trong Sạch (17/04/2014)
05. Paramaṭṭhakasuttaṃ - Kinh Nhóm Tám về Tối Thắng (18/04/2014)
06. Jarāsuttaṃ - Kinh về Sự Già (19/04/2014)
07. Tissametteyyasuttaṃ - Kinh về Tissametteyya (20/04/2014)
08. Pasūrasuttaṃ - Kinh về Pasūra (21/04/2014)
09. Māgandiyāsuttaṃ - Kinh về Māgandiyā (23/06/2014) 
10. Purābhedasuttaṃ - - Kinh Trước Khi Hoại Rã (28/06/2014) 
11. Kalahavivādasuttaṃ - Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi (01/07/2014) 
12. Cūḷaviyūhasuttaṃ - Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ (04/07/2014) 
13. Mahāviyūhasuttaṃ - Kinh Sự Dàn Trận Lớn (09/07/2014) 
14. Tuvaṭakasuttaṃ - Kinh Một Cách Nhanh Chóng (15/07/2014) 
15. Attadaṇḍasuttaṃ - Kinh Uế Hạnh của Bản Thân (18/07/2014) 
16. Sāriputtasuttaṃ - Kinh Sāriputta (20/07/2014) 
     Tassuddānaṃ - Tóm Lược Phẩm Này

V. PĀRĀYANAVAGGO - PHẨM ĐI ĐẾN BỜ KIA

00. Vatthugāthā - Kệ Ngôn Giới Thiệu (13/05/2014)
01. Ajitasuttaṃ - Kinh Ajita (31/05/2014)
02. Tissametteyyasuttaṃ - Kinh Tissametteyya (01/06/2014)
03. Puṇṇakasuttaṃ - Kinh Puṇṇaka (02/06/2014)
04. Mettagūsuttaṃ - Kinh Mettagū (03/06/2014)
05. Dhotakasuttaṃ - Kinh Dhotaka (04/06/2014)
06. Upasīvasuttaṃ - Kinh Upasīva (05/06/2014)
07. Nandasuttaṃ - Kinh Nanda (06/06/2014)
08. Hemakasuttaṃ - Kinh Hemaka (07/06/2014)
09. Todeyyasuttaṃ - Kinh Todeyya (08/06/2014)
10. Kappasuttaṃ - Kinh Kappa (09/06/2014)
11. Jatukaṇṇisuttaṃ - Kinh Jatukaṇṇi (10/06/2014)
12. Bhadrāvudhasuttaṃ - Kinh Bhadrāvudha (11/06/2014)
13. Udayasuttaṃ - Kinh Udaya (12/06/2014)
14. Posālasuttaṃ - Kinh Posāla (13/06/2014)
15. Mogharājasuttaṃ - Kinh Mogharāja (14/06/2014)
16. Piṅgiyasuttaṃ - Kinh Piṅgiya (15/06/2014)
17. Parāyanānugītigāthā -

      Đi Đến Bờ Kia - Các Kệ Ngôn Tường Thuật. (17/06/2014) 

Suttanipāto samatto - Kinh Tập được đầy đủ.
--ooOoo--