TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 39

THÁNH NHÂN KÝ SỰ

Tập Một

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

LỜI GIỚI THIỆU

Apadānapāḷi là tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ (Khuddakanikāya). Chúng tôi đề nghị tựa đề tiếng Việt là Thánh Nhân Ký Sự. Chú giải của tập Kinh Apadānapāḷi có tên là Visuddhajanavilāsinī, nhưng các chi tiết liên quan đến vị Chú Giải Sư không được tìm thấy.

Apadānapāḷi gồm có bốn phần:

- Buddhāpadāna (liên quan đến Phật Toàn Giác)

- Paccekabuddhāpadāna (liên quan đến Phật Độc Giác)

- Therāpadāna (559 câu chuyện về các vị trưởng lão)

- và Therī-apadāna (40 câu chuyện về các vị trưởng lão ni).

Dựa theo văn bản Pāḷi – Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka, bộ Kinh song ngữ Apadānapāḷi - Thánh Nhân Ký Sự được trình bày thành 3 tập:

- Apadānapāḷi tập I gồm có hai phần đầu là Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự và Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự, cộng thêm 400 ký sự về các vị trưởng lão của phần ba Therāpadāna - Trưởng Lão Ký Sự.

- Apadānapāḷi tập II gồm có 159 ký sự còn lại của phần ba tức là Therāpadāna - Trưởng Lão Ký Sự.

- Apadānapāḷi tập III gồm 40 ký sự về các trưởng lão ni thuộc phần bốn có tên là Therī-apadāna - Trưởng Lão Ni Ký Sự.

Phần thứ nhất Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự đề cập đến câu chuyện của tiền thân đức Bồ Tát khi Ngài là đấng Chuyển Luân Vương Tilokavijaya (ApA. 109). Vị này đã dùng năng lực của tâm tạo nên tòa lâu đài bằng châu báu và đã cúng dường đến vô số chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, và chư vị Thinh Văn đệ tử bằng tác ý. Điểm đáng chú ý ở đây là tất cả các chi tiết ở cuộc lễ cúng dường này chỉ là những diễn tiến trong tâm thức của vị Chuyển Luân Vương Tilokavijaya, và không nên hiểu rằng đã có diễn ra một cuộc hội họp của các vị đã chứng quả Giác Ngộ trong hai thời quá khứ và hiện tại, tức là chư Phật gồm ba hạng: Toàn Giác, Độc Giác, và Thinh Văn (câu kệ 22 và 52). Hơn nữa, chính đức Phật Gotama thời hiện tại của chúng ta cũng đã xác nhận rằng quả báu của sự cúng dường ở trong tâm này đã giúp cho tiền thân của Ngài được sanh về cõi trời Đạo Lợi (câu kệ 53).

Trái lại, phần thứ nhì Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự không đề cập đến các hành động quá khứ đã có liên quan đến sự giải thoát trong thời hiện tại của chư Phật Độc Giác, mà là “những kệ ngôn cao thượng đã được chư Phật Độc Giác là các đấng Chiến Thắng nói lên. Những kệ ngôn ấy đã được đấng Sư Tử dòng Sakya, bậc Tối Thượng Nhân, giảng giải vì mục đích của việc nhận thức Giáo Pháp” (câu kệ 138). Những lời kệ này của chư Phật Độc Giác cũng được tìm thấy ở Chương I, phần 3, Suttanipāta (Kinh Tập), là tập Kinh thứ 5 thuộc Khuddaka-nikāya (Tiểu Bộ). Điều cần lưu ý ở đây là do nhân duyên lời thỉnh cầu của ngài Ānanda mà đức Phật Gotama đã thuyết giảng hai phần Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự và Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự này.

Hai phần cuối, Therāpadāna - Trưởng Lão Ký Sự gồm có 559 câu chuyện về các vị trưởng lão được chia làm 56 phẩm (vagga), và Therī-apadāna - Trưởng Lão Ni Ký Sự gồm có 40 câu chuyện về các vị trưởng lão ni được chia làm 4 phẩm. Các câu chuyện này đề cập đến những hành động đã được tiền thân của các vị này thực hiện trong thời quá khứ. Đối tượng của các việc phước thiện này có tính chất đa dạng, có thể là các vị Phật Toàn Giác, Độc Giác, hoặc Thinh Văn. Thậm chí việc lễ bái cúng dường các vật có liên quan đến các Ngài như là cội Bồ Đề, ngôi bảo tháp, tấm y ca-sa, và ngay cả dấu chân đã được đức Phật để lại trên nền đất, v.v... cũng đã làm sanh khởi niềm tin đưa đến việc hành thiện của tiền thân các vị này, cuối cùng đem lại sự thành tựu Niết Bàn cho các vị trong kiếp sống cuối cùng. Một số tiền thân có sự phát nguyện thành tựu vị thế tối thắng và đã nhận được chú nguyện thành tựu của các vị Phật đương thời. Thêm vào đó, các ký sự này còn đề cập đến việc thành tựu về phước báu Nhân Thiên và các sự thành công của tiền thân các vị ấy trong các kiếp sống kế tiếp trước khi gặp được đức Phật Gotama, rồi việc xuất gia trở thành tỳ khưu hay tỳ khưu ni, sau đó thành tựu quả vị Thinh Văn A-la-hán, và chứng đắc các pháp thù thắng là bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, sáu thắng trí, và Niết Bàn. Các chi tiết được trình bày ở mỗi ký sự đã được chư Thinh Văn tỳ khưu và tỳ khưu ni đích thân thuật lại, dài ngắn cũng không chừng đổi, đôi lúc có xen lẫn một vài dòng kệ chú thích của người sưu tập. câu chuyện ngắn nhất chỉ có vài ba câu kệ (gāthā), câu chuyện dài nhất có hơn hai trăm câu kệ (400 dòng).

Xét rằng 139 câu kệ của hai phần đầu tức là Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự và Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự chỉ là một phần rất khiêm tốn so với gần 7.800 câu kệ của toàn thể bộ Kinh này, cho nên có thể nói rằng trọng tâm của bộ Kinh hướng đến các vị Thánh Thinh Văn tỳ khưu và tỳ khưu ni. Đặc biệt, đối với những vị Thinh Văn có được sự thành tựu về các vị thế tối thắng vào thời đức Phật Gotama, thì tiền thân của các vị này trong quá khứ cũng đã có sự phát khởi ước muốn thành tựu vị thế ấy, cũng có làm việc phước thiện thù thắng, và cũng được chú nguyện bởi vị Phật của thời kỳ ấy. Có giả thuyết cho rằng hai phần đầu Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự và Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự đã được thêm vào nhằm để khẳng định rằng: Con đường Giải Thoát là gồm có ba hạng: Toàn Giác, Độc Giác, và Thinh Văn. Dầu hạnh nguyện và sự thực hành của ba hạng Phật là khác nhau về đẳng cấp, nhưng cứu cánh giải thoát đều giống nhau là sự đoạn tận các lậu hoặc, chấm dứt khổ đau, và Niết Bàn.

Có thể đưa ra nhận xét rằng bộ Kinh Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự chủ yếu nói về vai trò của nghiệp (kamma) trong quá trình luân hồi (saṃsāra), về sự gặt hái kết quả (phala) của hành động đã làm trong các kiếp quá khứ (pubbakamma). Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự không chỉ nêu lên các thiện nghiệp có quả thành tựu tốt đẹp mà còn có nhắc đến một số ác nghiệp đưa đến kết quả xấu xa. Ví dụ như ký sự của Trưởng Lão Upālittherāpadāna kể lại câu chuyện tiền thân của vị này đã thực hiện hành động cung kính đến đức Phật Padumuttara và đã ước nguyện trở thành vị tỳ khưu đứng đầu về Luật. Tuy nhiên, vào kiếp sanh làm vị hoàng tử tên Candana, do việc đã dùng voi khuấy rối đến một vị Phật đang đi khất thực, cho nên trong kiếp cuối cùng dẫu bị sanh làm người thợ cạo thuộc dòng dõi thấp kém, nhưng vị Trưởng Lão Upāli này vẫn trở thành vị tỳ khưu đứng đầu về Luật trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.

Điểm đặc biệt là các việc quét dọn, xây dựng viền rào, cúng dường đến cội cây Bồ Đề, hay là các hành động kiến tạo và quét vôi bảo tháp, dâng hoa đến bảo tháp, và cúng dường xá-lợi cũng là nhân tố cho những thành tựu phước báu lớn lao và còn đưa đến thành tựu quả vị A-la-hán ở vào thời đức Phật nữa. Nói đến xá-lợi, điểm đáng lưu ý là ngay cả đức Phật cũng tỏ lòng tôn trọng đến xá-lợi của các vị Thinh Văn: Ký sự 50 về Trưởng Lão Cunda mô tả đức Thế Tôn đã nhận lấy xá-lợi của vị Trưởng Lão Sāriputta bằng hai tay, và trong khi phô bày xá-lợi ấy đã tán dương vị Thinh Văn đệ nhất này (tập I, 1254-1255). Tương tợ như thế, Ngài cũng đã nâng lên xá-lợi của vị Trưởng Lão Ni Mahāpajāpatigotamī bằng hai tay khi nhắc đến công hạnh của bà (tập III, Ký Sự 17, 404-415). Và có nhiều ký sự nói về các vị Thinh Văn đã được giải thoát Niết Bàn do công hạnh cúng dường xá-lợi trong quá khứ. Thêm vào đó, việc cúng dường thực phẩm và các vật dụng cần thiết đến đức Phật và Hội Chúng tỳ khưu là có được thành quả lớn lao đã được khẳng định qua nhiều ký sự ở bộ Kinh này.

Đặc biệt, có phần ký sự tên Pubbakammapiloti-apadāna đề cập đến các nghiệp xấu do tiền thân đức Phật Gotama đã tạo nên trong mười hai kiếp sống quá khứ. Các nghiệp này đã trổ quả vào lúc Ngài đã thành tựu quả vị Phật Toàn Giác. Ví dụ như việc nữ du sĩ ngoại đạo Sundarikā đã vu cáo Ngài trong thời hiện tại là do tiền thân của Ngài, lúc sanh làm kẻ vô lại Munāḷī, đã vu cáo đức Phật Độc Giác Sarabhu, và vào một kiếp khác đã bôi nhọ vị ẩn sĩ Bhīma có năm thắng trí có đại thần lực là “người vẫn còn đắm say dục lạc;” về việc nàng Ciñcamānavikā vu cáo gian sự liên hệ thân mật giữa nàng và đức Phật là do nhân của sự vu cáo vị Thinh Văn tên Nanda vào thời đức Phật Sabbābhibhū; về việc voi Nālāgirī chạy đến Ngài với ý muốn hãm hại là do việc tiền thân đã cỡi voi công kích một vị Phật Độc Giác đang đi khất thực. Và về các chứng khó chịu ở thân cũng là do tác động của nghiệp quá khứ ví dụ như chứng nhức đầu do đã có tâm hoan hỷ khi trong thấy các con cá bị giết chết, về chứng đau lưng do đã đánh gục đối thủ trong một cuộc giao đấu, về bệnh tiêu chảy do trong thời quá khứ làm một vị thầy thuốc đã cố ý cho thuốc xổ đến con trai nhà triệu phú, v.v... Có điều thắc mắc là các ký sự Pubbakammapilotika này có liên quan đến đức Phật, nhưng tại sao lại không được xếp vào Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự, mà lại được sắp vào phần của các vị Thinh Văn, Therāpadāna - Trưởng Lão Ký Sự?

Một điều khác cũng đã được ghi nhận như sau: Trong các tập Kinh thuộc Tiểu Bộ (Khuddakanikāya), chủ đề về nghiệp đã được trình bày theo các sự sắp xếp khác nhau:

- Jātaka - Bổn Sanh, Buddhavaṃsa - Phật Sử, Cariyāpiṭaka - Hạnh Tạng nói về các tiền thân của đức Phật Gotama.

- Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự liên quan đến các vị Thinh Văn tỳ khưu và tỳ khưu ni.

- Vimānavatthu - Chuyện Thiên Cung và Petavatthu - Chuyện Ngạ Quỷ thì đề cập đến nghiệp quả của nhiều hạng người.

Về hình thức, bộ Kinh Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự được viết theo thể kệ thơ (gāthā), mỗi câu kệ gồm có bốn pāda được trình bày thành hai dòng. Đa số các câu kệ của tập Kinh này làm theo thể thông thường gồm có tám âm cho mỗi pāda. Chúng tôi chủ trương ghi lại lời dịch Việt theo lối văn xuôi hầu ý nghĩa chuyển dịch được phần trọn vẹn. Đôi chỗ hai câu kệ được dịch chung thành một đoạn dựa theo tính chất hoàn chỉnh về văn phạm hoặc về ý nghĩa của chúng. Cũng cần nói thêm về văn bản Pāḷi được trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản Pāḷi – Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka.

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có một số điều cần lưu ý như sau: Mặc dầu toàn bộ văn bản là các lời tự thuật, tuy nhiên chúng tôi chỉ trình bày ở dạng chữ nghiêng cho những đoạn có tính chất đối thoại trực tiếp hoặc những điều ước nguyện, suy nghĩ. Về từ xưng hô của hàng đệ tử đối với đức Phật, chúng tôi sử dụng từ “con” ở ngôi thứ nhất cho những trường hợp trực tiếp, và “tôi” cho những trường hợp xét rằng người nghe là các đối tượng khác. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pāḷi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu ân sau: Bhikkhunī Sukhettā Nichanaporn Ketjan (Thái), Cô Phạm Thu Hương (Hồng Kông), gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên, Phật tử Diệu Hiền, Phật tử Phấn Nguyễn, và Phật tử Ngô Lý Vạn Ngọc. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo.

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của Phật tử Mam Pitiya trong việc tham khảo bản dịch tiếng bản xứ. Cũng không quên không nhắc đến những sự ủng hộ, khích lệ, và công đức góp ý về phần tiếng Việt của Đại Đức Đức Hiền, cùng với hai vị Phật tử Tung Thiên và Đông Triều đã sắp xếp thời gian đọc qua bản thảo và đã giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin ghi nhận sự cúng dường cuốn Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ thế đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần chính xác. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pāḷi - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa.

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau.

Kính bút,

ngày 01 tháng 06 năm 2008

Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng)

I. BUDDHAVAGGO - PHẨM ĐỨC PHẬT:

A. Buddhāpadānaṃ - Phật Toàn Giác Ký Sự

B. Paccekabuddhāpadānaṃ - Phật Độc Giác Ký Sự 

C. Therāpadānaṃ - Trưởng Lão Ký Sự

1. Sāriputtattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sāriputta

2. Mahāmoggallānattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Mahāmoggallāna    

3. Mahākassapattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Mahākassapa

4. Anuruddhattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Anuruddha     

5. Puṇṇattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Puṇṇa 

6. Upālittherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Upāli    

7. Aññākoṇḍaññattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Aññākoṇḍañña 

8. Piṇḍolabhāradvājattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Piṇḍolabhāradvāja 

9. Khadiravaniyarevatattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Khadiravaniyarevata 

10. Ānandattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ānanda 

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược    

***

II. SĪHĀSANADĀYAKAVAGGO - PHẨM SĪHĀSANADĀYAKA:

11. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanadāyaka

12. Ekatthambhikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekatthambhika

13. Nandattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Nanda

14. Cullapanthakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Cullapanthaka

15. Piḷindivacchattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Piḷindivaccha 

16. Rāhulattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Rāhula

17. Upasenattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Upasena

18. Raṭṭhapālattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Raṭṭhapāla  

19. Sopākattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sopāka

20. Sumaṅgalattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sumaṅgala   

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

***

III. SUBHŪTIVAGGO - PHẨM SUBHŪTI:

21. Subhūtittherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Subhūti   

22. Upavānattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Upavāna

23. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya  

24. Pañcasīlasamādāniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pañcasīlasamādāniya   

25. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Annasaṃsāvaka  

26. Dhūpadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dhūpadāyaka 

27. Pulinapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapūjaka

28. Uttariyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Uttariya

29. Ekañjalikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjalika  

30. Khomadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Khomadāyaka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

IV. KUṆḌADHĀNAVAGGO - PHẨM KUṆḌADHĀNA:

31. Kuṇḍadhānattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kuṇḍadhāna

32. Sāgatattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sāgata

33. Mahākaccānattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Mahākaccāna 

34.Kāḷudāyittherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kāḷudāyī

35. Mogharājattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Mogharāja  

36. Adhimuttattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta  

37. Lasuṇadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Lasuṇadāyaka

38. Āyāgadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Āyāgadāyaka  

39. Dhammacakkikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dhammacakkika 

40. Kapparukkhiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya    

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

V. UPĀLIVAGGO - PHẨM UPĀLI:

41. Bhāgineyya-Upālittherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bhāgineyya-Upāli

42. Soṇakoṭikaṇṇattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Soṇakoṭikaṇṇa    

43. Kāḷigodhāputtabhaddiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kāḷigodhāputtabhaddiya  

44. Sanniṭṭhāpakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sanniṭṭhāpaka

45. Pañcahatthiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya     

46. Padumacchadaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Padumacchadaniya

47. Sayanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka 

48. Caṅkamadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Caṅkamadāyaka   

49. Subhaddattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Subhadda    

50. Cundattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Cunda

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

VI. VĪJANĪVAGGO - PHẨM VĪJANĪ:

51. Vidhūpanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Vidhūpanadāyaka

52. Sataraṃsikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sataraṃsika

53. Sayanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka

54. Gandhodakiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya

55. Opavayhattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha   

56. Saparivārāsanattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārāsana    

57. Pañcadīpakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pañcadīpaka

58. Dhajadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadāyaka

59. Padumattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Paduma

60. Asanabodhiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Asanabodhiya     

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

VII. SAKACINTANIYAVAGGO - PHẨM SAKACINTANIYA:

61. Sakacintaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya

62. Avopupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Avopupphiya 

63. Paccāgamaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Paccāgamaniya    

64. Parappasādakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Parappasādaka   

65. Bhisadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadāyaka 

66. Sucintitattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita  

67. Vatthadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadāyaka   

68. Ambadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ambadāyaka 

69. Sumanattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sumana     

70. Pupphacaṅgoṭiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pupphacaṅgoṭiya

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược  

***

VIII. NĀGASAMĀLAVAGGO - PHẨM NĀGASAMĀLA:

71. Nāgasamālattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Nāgasamāla  

72. Padasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka     

73. Buddhasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka   

74. Bhisāluvadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bhisāluvadāyaka 

75. Ekasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka  

76. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasantharadāyaka     

77. Sūcidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sūcidāyaka 

78. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pāṭalipupphiya    

79. Ṭhitañjaliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ṭhitañjaliya

80. Tipadumiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

IX. TIMIRAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM TIMIRAPUPPHIYA:

81. Timirapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 

82. Gatasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 

83. Nipannañjaliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Nipannañjaliya   

84. Adhopupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya    

85. Raṃsisaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Raṃsisaññaka    

86. Dutiyaraṃsisaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyaraṃsisaññaka   

87. Phaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka

88. Saddasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka

89. Bodhisiñcakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiñcaka

90. Padumapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Padumapupphiya

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

X. SUDHĀPIṆḌIYAVAGGO - X. PHẨM SUDHAPIṆḌIYA:

91. Sudhāpiṇḍiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sudhāpiṇḍiya

92. Sucintitattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita    

93. Aḍḍhacelakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Aḍḍhacelaka 

94. Sūcidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sūcidāyaka

95. Gandhamāliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamāliya    

96. Tipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya

97. Madhupiṇḍikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Madhupiṇḍika    

98. Senāsanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Senāsanadāyaka

99. Veyyāvaccakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Veyyāvaccaka

100. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupaṭṭhāka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

Atha vagguddānaṃ - Phần Tóm Lược Các Phẩm    

***

XI. BHIKKHĀDĀYĪVAGGO - XI. PHẨM BHIKKHĀDĀYĪ:

101. Bhikkhādāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhādāyaka

102. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ñāṇasaññaka   

103. Uppalahatthittherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Uppalahatthi   

104. Padapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Padapūjaka

105. Muṭṭhipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Muṭṭhipupphiya

106. Udakapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Udakapūjaka    

107. Naḷamāliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Naḷamāliya 

108. Āsanūpaṭṭhāpakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Āsanūpaṭṭhāpaka

109. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Biḷālidāyaka

110. Reṇupūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Reṇupūjaka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

***

XII. MAHĀPARIVĀRAVAGGO - PHẨM MAHĀPARIVĀRA:

111. Mahāparivārattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Mahāparivāra  

112. Sumaṅgalattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sumaṅgala

113. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya

114. Ekāsaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekāsaniya

115. Suvaṇṇapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Suvaṇṇapupphiya

116. Citakapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    

117. Buddhasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka  

118. Maggasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññaka 

119. Paccupaṭṭhānasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Paccupaṭṭhānasaññaka 

120. Jātipūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Jātipūjaka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XIII. SEREYYAKAVAGGO - PHẨM SEREYYAKA:

121. Sereyyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sereyyaka

122. Pupphathūpiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pupphathūpiya

123. Pāyāsadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pāyāsadāyaka  

124. Gandhodakiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya  

125. Sammukhāthavikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhāthavika    

126. Kusumāsaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kusumāsaniya  

127. Phaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka

128. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ñāṇasaññaka   

129. Gandhapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya

130. Padumapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Padumapūjaka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XIV. SOBHITAVAGGO - PHẨM SOBHITA:

131. Sobhitattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita

132. Sudassanattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sudassana

133. Candanapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Candanapūjaka

134. Pupphachadaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya

135. Rahosaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Rahosaññaka  

136. Campakapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya   

137. Atthasandassakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Atthasandassaka 

138. Ekapasādaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekapasādaniya 

139. Sālapupphadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sālapupphadāyaka    

140. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Piyālaphaladāyaka    

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XV. CHATTAVAGGO - PHẨM CHATTA:

141. Atichattiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Atichattiya 

142. Thambhāropakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Thambhāropaka

143. Vedikārakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka 

144. Saparivāriyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saparivāriya

145. Ummāpupphiyatherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ummāpupphiya  

146. Anulepadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka

147. Maggadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Maggadāyaka  

148. Phalakadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Phalakadāyaka

149. Vaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Vaṭaṃsakiya    

150. Pallaṅkadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pallaṅkadāyaka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XVI. BANDHUJĪVAKAVAGGO - PHẨM BANDHUJĪVAKA:

151. Bandhujīvakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka  

152. Tambapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya

153. Vīthisammajjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Vīthisammajjaka

154. Kakkārupūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kakkārupūjaka

155. Mandāravapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapūjaka

156. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya   

157. Tiṇasūlakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasūlaka 

158. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Nāgapupphiya 

159. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya

160. Kumudadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kumudadāyaka 

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

***

XVII. SUPĀRICARIYAVAGGO - PHẨM SUPĀRICARIYA:

161. Supāricariyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Supāricariya

162. Kaṇaverapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇaverapupphiya

163. Khajjakadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Khajjakadāyaka

164. Desapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Desapūjaka 

165. Kaṇikāracchadaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇikāracchadaniya  

166. Sappidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka

167. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Yūthikāpupphiya 

168. Dussadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dussadāyaka    

169. Samādapakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Samādapaka

170. Pañcaṅguliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pañcaṅguliya    

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XVIII. KUMUDAVAGGO - PHẨM KUMUDA:

171. Kumudamāliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamāliya

172. Nisseṇidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Nisseṇidāyaka 

173. Rattipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Rattipupphiya  

174. Udapānadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Udapānadāyaka

175. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanadāyaka  

176. Maggadattikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Maggadattika   

177. Ekadīpiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekadīpiya

178. Maṇipūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Maṇipūjaka

179. Tikicchakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tikicchaka 

180. Saṅghupaṭṭhākattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saṅghupaṭṭhāka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XIX. KUṬAJAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM KUṬAJAPUPPHIYA:

181. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭajapupphiya

182. Bandhujīvakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka   

183. Koṭumbariyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Koṭumbariya   

184. Pañcahatthiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya  

185. Isimuggadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Isimuggadāyaka

186. Bodhi-upaṭṭhākattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bodhi-upaṭṭhāka 

187. Ekacintikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekacintika

188. Tikaṇṇipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tikaṇṇipupphiya 

189. Ekacāriyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekacāriya

190. Tivaṇṭipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tivaṇṭipupphiya 

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XX. TAMĀLAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM TAMĀLAPUPPHIYA:

191. Tamālapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tamālapupphiya 

192. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasantharadāyaka

193. Khaṇḍaphulliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Khaṇḍaphulliya

194. Asokapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Asokapūjaka   

195. Aṅkolakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolaka

196. Kisalayapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kisalayapūjaka

197. Tindukadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tindukadāyaka

198. Muṭṭhipūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Muṭṭhipūjaka   

199. Kiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kiṅkaṇipupphiya

200. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Yūthikāpupphiya

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

Atha vagguddānaṃ - Phần Tóm Lược Các Phẩm  

***

XXI. KAṆIKĀRAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM KAṆIKĀRAPUPPHIYA:

201. Kaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇikārapupphiya

202. Minelapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya

203. Kiṅkiṇikapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kiṅkiṇika

204. Taraṇiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇiya  

205. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Nigguṇḍipupphiya

206. Udakadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Udakadāyaka    

207. Salalamāliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Salalamāliya

208. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Koraṇḍapupphiya

209. Ādhāradāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ādhāradāyaka  

210. Vātātapanivāriyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Vātātapanivāriya 

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXII. HATTHIVAGGO - PHẨM HATTHI:

211. Hatthidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidāyaka   

212. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pānadhidāyaka

213. Saccasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññaka   

214. Ekasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka

215. Raṃsisaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Raṃsisaññaka 

216. Saṇṭhitattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saṇṭhita  

217. Tālavaṇṭadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tālavaṇṭadāyaka 

218. Akkantasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka 

219. Sappidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka    

220. Pāpanivāriyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pāpanivāriya   

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXIII. ĀLAMBANADĀYAKAVAGGO - PHẨM ĀLAMBANADĀYAKA:

221. Ālambanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ālambanadāyaka 

222. Ajinadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadāyaka

223. Dvirataniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya

224. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka

225. Avyādhikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Avyādhika

226. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolapupphiya

227. Sovaṇṇavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sovaṇṇavaṭaṃsakiya

228. Miñjavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Miñjavaṭaṃsakiya

229. Sukatāveliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sukatāveliya

230. Ekavandiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya 

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXIV. UDAKĀSANAVAGGO - PHẨM UDAKĀSANA:

231. Udakāsanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Udakāsanadāyaka

232. Bhājanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bhājanadāyaka 

233. Sālapūpiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sālapūpiya 

234. Kilañjadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kilañjadāyaka 

235. Vedikārakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka

236. Vaṇṇakārattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Vaṇṇakāra 

237. Piyālapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Piyālapupphiya

238. Ambayāgadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgadāyaka

239. Jagatikārakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Jagatikāraka    

240. Vāsidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Vāsidāyaka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược    

***

XXV. TUVARADĀYAKAVAGGO - PHẨM TUVARADĀYAKA:

241. Tuvaradāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradāyaka  

242. Nāgakesariyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Nāgakesariya  

243. Naḷinakesariyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Naḷinakesariya

244. Viravipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Viravipupphiya

245. Kuṭidhūpakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭidhūpaka    

246. Pattadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pattadāyaka     

247. Dhātupūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dhātupūjaka    

248. Sattalipupphapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphapūjaka

249. Bimbijāliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijāliya

250. Uddāladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Uddāladāyaka  

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXVI. THOMAKAVAGGO - PHẨM THOMAKA:

251. Thomakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Thomaka

252. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekāsanadāyaka

253. Citakapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    

254. Ticampakapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ticampakapupphiya 

255. Sattapāṭaliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sattapāṭaliya   

256. Upāhanadākayattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Upāhanadākaya

257. Mañjaripūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Mañjaripūjaka

258. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Paṇṇadāyaka   

259. Kuṭidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭidāyaka

260. Aggajapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Aggajapupphiya

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXVII. ĀKĀSUKKHIPIYAVAGGO - PHẨM ĀKĀSUKKHIPIYA:

261. Ākāsukkhipiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ākāsukkhipiya

262. Telamakkhiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Telamakkhiya 

263. Aḍḍhacandiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Aḍḍhacandiya  

264. Padīpiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Padīpiya 

265. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Biḷālidāyaka    

266. Macchadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Macchadāyaka

267. Javahaṃsakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Javahaṃsaka  

268. Salalapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya

269. Upāgatāsayattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Upāgatāsaya

270. Taraṇiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇiya  

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

***

XXVIII. SUVAṆṆABIMBOHANAVAGGO - PHẨM SUVAṆṆABIMBOHANA:

271. Suvaṇṇabimbohaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Suvaṇṇabimbohaniya

272. Tilamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tilamuṭṭhidāyaka

273. Caṅgoṭakiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Caṅgoṭakiya

274. Abbhañjanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Abbhañjanadāyaka    

275. Ekañjaliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya

276. Potthadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Potthadāyaka    

277. Citakapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka

278. Āluvadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Āluvadāyaka

279. Ekapuṇḍarīkattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekapuṇḍarīka   

280. Taraṇīyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇīya  

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

***

XXIX. PAṆṆADĀYAKAVAGGO - PHẨM PAṆṆADĀYAKA:

281. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Paṇṇadāyaka    

282. Phaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka     

283. Paccuggamaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Paccuggamaniya

284. Ekapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekapupphiya    

285. Maghavapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Maghavapupphiya

286. Upaṭṭhākadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Upaṭṭhākadāyaka

287. Apadāniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Apadāniya

288. Sattāhapabbajitattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sattāhapabbajita 

289. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupaṭṭhāka 

290. Pubbaṅgamiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pubbaṅgamiya

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXX. CITAKAPŪJAKAVAGGO - PHẨM CITAKAPŪJAKA:

291. Citakapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    

292. Pupphadhārakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pupphadhāraka

293. Chattadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Chattadāyaka   

294. Saddasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka  

295. Gosīsanikkhepakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Gosīsanikkhepaka    

296. Pādapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pādapūjaka

297. Desakittakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Desakittaka

298. Saraṇagamaniyatherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya

299. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ambapiṇḍiya   

300. Anusaṃsāvakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Anusaṃsāvaka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

Atha vagguddānaṃ - Phần Tóm Lược Các Phẩm 

***

XXXI. PADUMAKESARIYAVAGGO - PHẨM PADUMAKESARIYA:

301. Padumakesariyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Padumakesariya

302. Sabbagandhiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sabbagandhiya

303. Paramannadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Paramannadāyaka    

304. Dhammasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasaññaka

305. Phaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka

306. Sampasādakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sampasādaka   

307. Ārāmadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ārāmadāyaka   

308. Anulepadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka

309. Buddhasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka

310. Pabbhāradāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pabbhāradāyaka 

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXXII. ĀRAKKHADĀYAKAVAGGO - PHẨM ĀRAKKHADĀYAKA:

311. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka

312. Bhojanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bhojanadāyaka

313. Gatasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka    

314. Sattapadumiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sattapadumiya 

315. Pupphāsanadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pupphāsanadāyaka    

316. Āsanatthavikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Āsanatthavika  

317. Saddasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka  

318. Tiraṃsiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tiraṃsiya

319. Kandalipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kandalipupphiya 

320. Kumudamāliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamāliya

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXXIII. UMMĀPUPPHIYAVAGGO - PHẨM UMMĀPUPPHIYA:

321. Ummāpupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ummāpupphiya

322. Pulinapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapūjaka    

323. Hāsajanakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Hāsajanaka

324. Yaññasāmikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Yaññasāmika   

325. Nimittasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Nimittasaññaka

326. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Annasaṃsāvaka

327. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Nigguṇḍipupphiya

328. Sumanāveliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sumanāveliya   

329. Pupphachattiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachattiya

330. Saparivārachattadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārachattadāyaka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

***

XXXIV. GANDHADHŪPIYAVAGGO - PHẨM GANDHADHŪPIYA:

331. Gandhadhūpiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Gandhadhūpiya

332. Udakapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Udakapūjaka    

333. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya

334. Ekadussadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekadussadāyaka 

335. Phusitakampiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Phusitakampiya

336. Pabhaṅkarattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pabhaṅkara

337. Tiṇakuṭidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇakuṭidāyaka

338. Uttareyyadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Uttareyyadāyaka

339. Dhammasavaṇiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasavaṇiya

340. Ukkhittapadumiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ukkhittapadumiya    

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXXV. EKAPADUMIYAVAGGO - PHẨM EKAPADUMIYA:

341. Ekapadumiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekapadumiya  

342. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya

343. Dhajadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadāyaka    

344. Tikiṅkiṇipūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tikiṅkiṇipūjaka

345. Naḷāgārikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Naḷāgārika

346. Campakapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya    

347. Padumapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Padumapūjaka 

348. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇamuṭṭhidāyaka    

349. Tindukaphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Tindukaphaladāyaka

350. Ekañjaliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXXVI. SADDASAÑÑAKAVAGGO - PHẨM SADDASAÑÑAKA:

351. Saddasaññakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka   

352. Yavakalāpiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Yavakalāpiya

353. Kiṃsukapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kiṃsukapūjaka 

354. Sakoṭakakoraṇḍadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sakoṭakakoraṇḍadāyaka

355. Daṇḍadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Daṇḍadāyaka    

356. Ambayāgudāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgudāyaka 

357. Supuṭakapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Supuṭakapūjaka

358. Mañcadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadāyaka    

359. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya

360. Piṇḍapātikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Piṇḍapātika 

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

***

XXXVII. MANDĀRAVAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM MANDĀRAVAPUPPHIYA:

361. Mandāravapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapupphiya  

362. Kakkārupupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kakkārupupphiya

363. Bhisamuḷāladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bhisamuḷāladāyaka   

364. Kesarapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kesarapupphiya

365. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolapupphiya

366. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya    

367. Uddālapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Uddālapupphiya

368. Ekacampakapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ekacampakapupphiya

369. Timirapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya

370. Salalapupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

***

XXXVIII. BODHIVANDAKAVAGGO - PHẨM BODHIVANDAKA:

371. Bodhivandakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bodhivandaka  

372. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pāṭalipupphiya 

373. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya

374. Paṭṭipupphiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Paṭṭipupphiya  

375. Sattapaṇṇiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sattapaṇṇiya    

376. Gandhamuṭṭhiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamuṭṭhiya 

377. Citakapūjakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    

378. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatālavaṇṭiya    

379. Sumanadāmiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sumanadāmiya

380. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kāsumāriphaladāyaka

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

***

XXXIX. AVAṆṬAPHALAVAGGO - PHẨM AVAṆṬAPHALA:

381. Avaṇṭaphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Avaṇṭaphaladāyaka   

382. Labujadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Labujadāyaka  

383. Udumbaraphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Udumbaraphaladāyaka

384. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladāyaka

385. Phārusaphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Phārusaphaladāyaka

386. Valliphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Valliphaladāyaka 

387. Kadaliphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Kadaliphaladāyaka    

388. Panasaphaladāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Panasaphaladāyaka   

389. Soṇakoṭivīsattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Soṇakoṭivīsa

390. Pubbakammapilotikā padānaṃ - Ký Sự tên Pubbakammapilotika

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược 

***

XL. PIḶINDIVACCHAVAGGO - PHẨM PIḶINDIVACCHA:

391. Piḷindivacchattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Piḷindivaccha    

392. Selattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sela  

393. Sabbakittikattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sabbakittika

394. Madhudāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Madhudāyaka 

395. Padumakūṭāgāriyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Padumakūṭāgāriya   

396. Bakkulattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Bakkula  

397. Girimānandattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Girimānanda

398. Salalamaṇḍapiyattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Salalamaṇḍapiya 

399. Sabbadāyakattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Sabbadāyaka    

400. Ajitattherāpadānaṃ - Ký Sự về Trưởng Lão Ajita

Uddānaṃ - Phần Tóm Lược

Atha vagguddānaṃ - Phần Tóm Lược Các Phẩm 

--ooOoo--