5 ÂN ĐỨC CỦA SỰ THÀNH TỰU GIỚI:
Người có giới, tròn đủ giới thì:
1. Trong đời này hằng gặp được tài sản lớn, tức là sự không dể duôi, đây là ân đức cao thượng.
2. Hằng được tiếng tốt đồn xa.
3. Khi bước vào hội chúng nào đi nữa như hoàng tộc, Bà-la-môn, cư sĩ, Sa-môn thường là người dũng mãnh, không ngại.
4. Thường không mê mờ lúc chết.
5. Đối diện với cái chết thì khi thân hoại mạng chung cũng chắc chắn sanh lên cõi trời.

Trong tạng luật, Đức Phật có thuyết 10 ân đức của giới như vầy:
1. Saṅghasuṭṭhutāya: Để có sự tốt đẹp cho hội chúng tăng.
2. Saṅghaphāsutāya: Để có sự an lạc cho hội chúng tăng.
3. Dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya: Để trấn áp những người không có giới, người ác xấu.
4. Pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya: Để tạo sự thuận tiện an lạc cho những Phíc-khú có giới.
5. Diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya: Để ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại.
6. Samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya: Để ngăn ngừa các lậu hoặc trong tương lai.
7. Appasannānaṃ pasādāya: Để đem lại niềm tin cho những người chưa có đức tin.
8. Pasannānaṃ bhiyyobhāvāya: Để làm tăng trưởng niềm tin cho những người đã có đức tin.
9. Saddhammaṭṭhitiyā: Để làm cho chánh pháp tồn tại, tức pháp học, pháp hành và pháp thành.
10. Vinayānuggahāya: Để hỗ trợ luật.

Trong Chakkanipāta, Aṅguttaranikāya, Đức Phật có thuyết 10 ân đức của giới như vầy:
1. Avippaṭisāraṁ: Là nhân sanh của sự không phiền muộn.
2. Pāmojjaṁ: Là nhân sanh của sự hạnh phúc an lạc.
3. Pīti: Là nhân sanh của sự hỷ lạc, sung sướng.
4. Passaddhi: Là nhân sanh sự yên tịnh.
5. Sukhaṁ: Là nhân sanh sự an lạc thân tâm.
6. Samādhi: Là nhân sanh của định.
7. Yathābhūtañāṇadassanaṁ: Là nhân sanh của sự thấy biết rõ theo bản chất thật.
8. Nibbidāvigāraṁ: Là nhân sanh sự nhàm chán ái dục.
9. Vimutti: Là nhân sanh giải thoát, đó là bốn đạo.
10. Vimuttiñāṇadassanaṁ: Là nhân sanh sự thấy biết rõ rằng đã giải thoát, đó là bốn quả.

Tóm lược về 5 điều Đức Phật dạy về giới người cư sĩ

Tóm lược về 5 điều Đức Phật dạy về giới người cư sĩ

Tóm lược về 5 điều Đức Phật dạy về giới người cư sĩ

Tóm lược về 5 điều Đức Phật dạy về giới người cư sĩ

Tóm lược về 5 điều Đức Phật dạy về giới người cư sĩ

Tóm lược về 5 điều Đức Phật dạy về giới người cư sĩ

Tóm lược về 5 điều Đức Phật dạy về giới người cư sĩ