NỘI DUNG

Phần 1:
Lời Mở Đầu 00:00:43
Gia Tài Của Vương Phụ 00:03:13
Sợi Dây Trói Buộc 00:12:01
Trói Buộc Từ Tiền Kiếp 00:17:47
Các Mối Liên Hệ Khác Từ Tiền Kiếp 00:40:40
Gia Tài Của Từ Phụ 01:09:43

Phần 2:
Phẩm Hạnh Bậc Xuất Gia 00:00:13
Pháp Bảo Cho Rāhula 00:18:28
Một Đệ Tử Xuất Gia Tối Thắng 00:52:38
Lời Kết 00:58:47