Paritta Pāḷi

1 năm trước
Kinh Hộ Trì - Paritta Pāḷi
Pa Auk Sayadaw soạn và tụng

24 Duyên Tổng Thuyết

1 năm trước
Trưởng lão Tịnh Sự phiên dịch

01. Phân Tích Giới Tỳ Khưu I

1 năm trước
Chuyển ngữ: Bhikkhu Indacanda

02. Phân Tích Giới Tỳ Khưu II

1 năm trước
Chuyển ngữ: Bhikkhu Indacanda

04. Đại Phẩm I

1 năm trước
Chuyển ngữ: Bhikkhu Indacanda

05. Đại Phẩm II

1 năm trước
Chuyển ngữ: Bhikkhu Indacanda

06. Tiểu Phẩm I

1 năm trước
Chuyển ngữ: Bhikkhu Indacanda

07. Tiểu Phẩm II

1 năm trước
Chuyển ngữ: Bhikkhu Indacanda

08. Tập Yếu I

1 năm trước
Chuyển ngữ: Bhikkhu Indacanda

09. Tập Yếu II

1 năm trước
Chuyển ngữ: Bhikkhu Indacanda