Nội dung cùng tác giả Bhikkhu Saddhammajotika Dhammacariya

Phúc Hành Tông

1 năm trước
Bhikkhu Saddhamma Jotika biên soạn Bhikkhu Abhisiddhi- Siêu Thành phiên dịch Cách tạo phước >>

Giáo trình Siêu Lý Tiểu Học (Abhidhammattha-saṅgaha) - Chương 1-2-6

1 năm trước
Bhikkhu Abhisiddhi – Siêu Thành phiên dịch. Nghiên cứu về danh-sắc. >>