Nội dung cùng tác giả Tỳ khưu Bửu Chơn (Bhikkhu Nāga)

Toàn tập Trưởng lão Bửu Chơn

1 năm trước
Tiểu sử và 27 tác phẩm của Trưởng lão Bửu Chơn. >>

Chánh Giác Tông

1 năm trước
Tỳ khưu Bửu Chơn (Bhikkhu Nāga) >>

Chuyện Ngạ Quỷ

11 tháng trước
Soạn dịch: Tỳ khưu Bửu Chơn. Soạn theo trong kinh chú giải Petakkathā và trong Tam Tạng Pāli về 24 loài ngạ quỷ. >>

Đại Lễ Dâng Y Casa – Kaṭhina

1 năm trước
Trưởng lão Bửu Chơn sưu tầm theo kinh điển Pāḷi và Kathinakhandhaka do Ngài Rasppañño biên soạn theo Phật ngôn và chú giải để giúp cho chư quí Phật tử trong khi hành phận sự dâng y. >>

Sơ học Văn Phạm Pālī

10 tháng trước
Pāli là thứ tiếng Đức Phật đã dùng để giảng giải giáo lý giải thoát của Ngài; nhưng Māgaghī mới là tên thật, nó là một thổ ngữ của xứ Ma-Kiệt-Đà (Māgadha) trung Ấn Độ. Pāli có nghĩa là “câu”, “hàng” hoặc là một “bản văn”, nếu nói cho rốt ráo nó là danh từ của “Giáo lý nhà Phật”. >>